UAS Journal at the EAPRIL 2018 Conference

Members of the UAS Journal editorial board and the editor-in-chief gave a presentation in the EAPRIL 2018 conference in Portorož – Piran, Slovenia.

Ilkka Väänänen, Mervi Friman and Mauri Kantola gave a presentation ”The impact of the publication activities of practice-based research”. After the presentation, there was interesting discussion e.g. on the significance of national (mother tongue) publishing versus international publishing. The participants perceived it is important to share ideas internationally.

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 1/2019 – Osaamisperustaisuus ammattikorkeakouluissa

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 1/2019 teemana on osaamisperustaisuus ammattikorkeakouluissa.

Vuonna 2005 aloitettu Bologna-prosessi viitoitti tietä kohti kansainvälisesti yhtenäisiä korkeakoulujen tutkintorakenteita. Uudistuksen myötä myös opintojen tavoitteet määriteltiin uudella tavalla, opiskelijan osaamisina tutkintojen opintokokonaisuuksissa. Ryhdyttiin puhumaan osaamisperustaisesta korkeakoulutuksesta.

UAS-journalin 1/2019 teemanumerossa tarkastellaan kysymystä, missä ammattikorkeakoulujen osaamisperustaisuus on nyt. Onko se vain lisääntynyttä osaa-sanan viljelyä opetussuunnitelmissa, vailla vaikutusta koulutuksen toteutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, opiskelija-arviointiin, työelämäläheisyyteen?

Teemanumeroon toivotaan kirjoituksia osaamisperustaisuudesta ja sen toteutumisesta mitä moninaisimmissa muodoissaan korkeakoulussanne. Teksti voi käsitellä opiskelijan osaamisperustaisen oppimisprosessin vaiheita tai jotain osaa siitä, osaamisperustaisen koulutuksen työelämäläheisyyttä tai TKI-yhteyttä, kansainvälistä ulottuvuutta jne.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 1/2019 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajalle (esa.virkkula(at)oamk.fi) viimeistään viikolla 4
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 6
 • Julkaistava versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 8
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 11

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi.

Ystävällisin terveisin teematoimittaja
Esa Virkkula
Yliopettaja
Ammatillinen opettajakorkeakoulu/
Oulun ammattikorkeakoulu

Toimituskunta on päättänyt vuoden 2019 teemoista

UAS Journalin toimituskunta on kokouksessaan 25.9.2018 päättänyt vuoden 2019 teemat, jotka asettuvat seuraaviin aihepiireihin:

1/2019: Osaamisperusteisuus ammattikorkeakoulussa
2/2019: Tietohallinnon uusi rooli digitalisaatiossa
3/2019: Tekoäly
4/2019: Luovien alojen uudet innovaatiot

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 4/2018 – Osallistava aluekehittäminen

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 4/2018 teemana on osallistava aluekehittäminen.

Tähän teemanumeroon toivomme kirjoituksia korkeakoulujen osallistumisesta alueiden kehittämistyöhön. Kirjoituksissa voidaan kuvata erilaisia aluekehittämisen menetelmiä ja yhteistyömuotoja. Aluekehittämistä voi tarkastella taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta tai muista erilaisen katsomisen tavoista käsin. Kirjoituksessa on mahdollista tarkastella sitä, millä tavoin alueiden kulttuurista ja sosiaalista pääomaa voidaan kasvattaa ja millä tavoin se kytkeytyy aluekehittämisen. Kirjoituksia toivotaan myös siitä, mikä voisi olla ammattikorkeakoulujen rooli alueiden uudistamisessa ja elinvoimaistamisessa.

Kansalaisten osallistumista asuinalueensa ja elinympäristönsä kehittämiseen korostetaan ja sen uskotaan tuottavan tehokkaampia ratkaisuja alueiden ja yhteisöjen ongelmiin, koska ne perustuvat asukkaiden paikalliseen tietoon. Alueiden kehittäminen edellyttää kansalaisten osallisuutta tukevia menetelmiä. Aluekehittämiseen liittyvät kaupunkisuunnittelu ja aluepolitiikan kysymykset. Alueet voivat olla maita, kaupunkeja, seutukuntia tai vaikkapa julkisia tiloja. Tärkeää on se, että määrittelee alueen itse. Aluekehittämisen tavoitteena voi olla kansalaisten hyvä elämä ja kotoutuminen sekä alueen kukoistuksen kaikinpuolinen edistäminen.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 4/2018 aikataulu
Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen virpi.lund(at)laurea.fi viimeistään viikolla 41
• Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 44
• Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 46
• Teemanumero ilmestyy viikolla 49

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,

Teematoimittajaryhmä (Sun Idea-hankkeen tutkijaryhmä)
Virpi Lund, Soile Juujärvi ja Ossi Salin Laureasta

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 3/2018 – Digipedagogiikka

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 3/2018 teemana on digipedagogiikka.

Digitalisaatio haastaa koulutusta uudistamaan toimintatapoja. Sen lisäksi, että opiskelijat tarvitsevat uudenlaista osaamista, täytyy myös oppimisen uudistua. Erityisen tärkeää on kehittää pedagogisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät digitaalisia mahdollisuuksia ja samalla tukevat tulevaisuuden osaamisen kehittymistä. Kun digipedagogiikka ja teknologia kohtaavat kehittämistyössä, tarjoaa se opiskelijoille ajantasaista osaamista ja joustavia opintopolkuja sekä koulutustarjontaa, jolle on kasvava kysyntä myös työelämässä. Digitalisaatio tukee korkeakoulujen Visio 2030 -näkemyksiä korkeakoulutuksen paremman saavutettavuuden, joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamisesta. Korkeakoulujen koulutustarjonta tulee näin joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi.

Tässä kirjoittajakutsussa digipedagogiikka tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäksi laajemmin sovellusten, välineiden ja oppimateriaalien käyttöä opetuksessa ja oppimisessa sekä opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, jotka tapahtuvat verkkoympäristöissä ja joissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja.

Teemanumeroon toivotaan artikkeleita digitaalisuuden merkityksestä korkeakoulutuksen ja laajemminkin työelämän ja osaamisen kehittämisessä. Artikkelit voivat kattaa myös näkemyksiä ja kokemuksia korkeakoulujen roolista tulevaisuudessa ja digitalisaation mahdollistamasta uudenlaisesta yhteistyöstä yli oppilaitosrajojen. Tekstit voisivat käsitellä esimerkiksi digipedagogiikaa, digiohjausta, opiskelijoiden ja opettajien digikyvykkyyttä, verkko-opetuksen laatua, ristiinopiskelua ja työelämän osallisuutta digitaalisemman korkeakoulun ja osaamisen rakentamisessa.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 3/2018 aikataulu
Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen eamkhanke(at)gmail.com viimeistään viikolla 34
• Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 36
• Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 38
• Teemanumero ilmestyy viikolla 40

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!
Ystävällisin terveisin,

Teematoimittajaryhmä (eAMK-hankkeen johtoryhmä)
yhteyshenkilönä Paula Tyrväinen JAMKista

Etiikka korkeakouluissa – Opetuksen ja tki-toiminnan näkökulmat, seminaari Hämeenlinnassa 18.4.2018

Etiikka korkeakouluissa – opetuksen ja tki-toiminnan näkökulmat

Etiikka korkeakouluissa -seminaarissa kuullaan ajankohtaisia asioita tutkimusetiikasta sekä keskustellaan opinnäytetyöohjauksen ja tutkimus/tki-toiminnan eettisistä kysymyksistä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen tiedon, kokemusten ja käytänteiden vaihtaminen edistää yhteisiä hyvän korkeakoulutuksen ja tutkimuksen päämääriä.

HAMKin ja Laurean (aiemmin myös LAMKin) tki-etiikan toimikunta on järjestänyt vuodesta 2013 alkaen keväisen seminaarin henkilöstölle ja opiskelijoille. Tänä vuonna seminaari järjestetään yhteistyössä Korkeakoulupedagogiikka-hankkeen kanssa ja siihen toivotaan osallistujia kaikista maamme korkeakouluista.

Aika: keskiviikko 18.4.2018 klo 9.30-15.30
Paikka: HAMK/Korkeakoulukeskus (Visamäki) Hämeenlinna
Kohderyhmät: korkeakoulujen opinnäytteiden ohjaajat sekä tutkimus- ja tki-toimijat, korkeakoulujen opiskelijat
Järjestäjät: HAMKin ja Laurean tki-etiikan toimikunta

Ohjelma

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00 TervetuloaJohtaja Hanna Maijala, HAMKin Hyvinvointiosaamisen yksikkö
10.15 Korkeakoulupedagogiikka yhdessä – tutkimusetiikan äärellä, Kope-hankkeen edustaja
10.25 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uudet suositukset ja muita tutkimusetiikan kuulumisiapääsihteeri Sanna Kaisa Spoof/ TENK
10.55 Hyvä tieteellinen käytäntö tutkimuslaitoksessa – case Luonnonvarakeskus, ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler/ Luke
11.25 Opinnäytetyöohjauksen etiikasta, tutkija KT Erika Löfström/ Helsingin yliopisto
12.10 Vastuulllinen kehittämistoiminta, esittäjä avoin
12.40 Lounas (omakustanteinen)
13.30 Rinnakkaissessiot

1 Opinnäytetyöohjauksen hyviä käytänteitä
Round table: opinnäytetyön ohjaajat ja opiskelijat, puheenjohtaja Sari Sarlio-Siintola/ Laurea

2 Avoin tiede ja tutkimus –haasteet korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle
Round table: tutkimuspäällikkö informaatikko Seliina Päällysaho/ Seamk, Minna Marjamaa/ Laurea, johtaja Mona-Anitta Riihimäki/ HAMK

15.30 Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen 6.4.2018 mennessä: http://bit.ly/2Fhcn5a

Lisätiedustelut:

lehtori Tarjaleena Tuukkanen, etunimi.sukunimi@hamk.fi
tapahtumapäällikkö Birgitta Pirhonen, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2018 – Työhön kiinnittyminen

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin numeron 2/2018 teemana on työhön kiinnittyminen korkeakouluopinnoissa. Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä alueen työelämälle; niiden opiskelijat toimivat erilaisissa projekti- ja harjoittelutehtävissä työpaikoilla opintojen aikana, osallistuvat uusien innovaatioiden kehittämiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa ja tekevät työtä mm. rahoittaakseen opintojaan. Työelämäprojektit, harjoittelu ja omaehtoinen työssäkäynti opintojen aikana auttavat opiskelijoita kiinnittymään työhön, suunnittelemaan ja edistämään työuraansa. Useimmat opiskelijat myös työllistyvät valmistuttuaan opiskelupaikkakunnalleen tai sen lähistölle työpaikoille, jotka ovat tulleet tutuiksi opintojen aikana. Kaikki tämä edellä mainittu edellyttää toimivaa työelämäpedagogiikkaa, ohjausta ja yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.

Teemanumeroon toivotaan eri näkökulmista esimerkkejä opiskelijoiden varhaisesta työhön kiinnittymisestä opetuksen ja myös TKI-toiminnan näkökulmasta. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä työhön kiinnittyminen on käytännön tasolla, eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi tapausesimerkit, haastattelut, tarinat ja esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 2/2018 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajille (liisa.vanhanen-nuutinen(at)haaga-helia.fi) viimeistään viikolla 14 (huhtikuun alku)
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 16
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 18 (toukokuun alku)
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 20

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
teematoimittajat

Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja
Hannu Kotila, yliopettaja, projektipäällikkö
Kimmo Mäki, yliopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 1/2018 – Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin numeron (1/2018) teemana on kiertotalous ja resurssitehokkuus. Suomessa on hyödynnetty monia kiertotalouden osatekijöitä, kuten energia- ja resurssitehokkuutta merkittävästi. Kiertotalous on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus, voidaan puhua jopa kokonaan uudesta kestävästä talousmallista. Kiertotalouden toteuttaminen lähtee tuotteiden ja materiaalien uudelleen käytön huomioimisesta sekä jätteen synnyn minimoimisesta jo suunnittelussa ja tuotepolitiikassa. Kiertotaloutta on uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla, ylijäämä- ja käytettyjen materiaalien käyttäminen arvoa tuottavassa jalostuksessa sekä kierrätystä edistävän infrastruktuurin rakentaminen. Kiertotaloutta on tuotteiden korvaaminen palveluilla sekä esineiden ja palvelujen jakaminen omistamisen sijaan.

Teemanumeroon toivotaan eri näkökulmista esimerkkejä kiertotaloudesta ja resurssitehokkuudesta niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kiertotalous ja resurssikehittäminen ovat käytännön tasolla eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 1/2018 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajille (lasse.pulkkinen(at)xamk.fi, hanne.soininen(at)xamk.fi) viimeistään viikolla 4
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 6
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 8
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 11

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
teematoimittajat

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja

Hanne Soininen
Tutkimuspäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

AMK-lehti // UAS Journalin vuoden 2018 teemat on valittu

Vuoden 2018 teemat ovat:

1/2018, Teema: Kiertotalous ja resurssitehokkuus, ilmestyy maaliskuussa 2018 (vko 11)
Teematoimittajina Hanne Soininen ja Lasse Pulkkinen XAMKista

2/2018, Teema: Työhön kiinnittyminen, ilmestyy toukokuussa 2018 (vko 20)
Liisa Vanhanen-Nuutinen, Hannu Kotila ja Kimmo Mäki Haaga-Heliasta

3/2018, Teema: Digipedagogiikka, ilmestyy lokakuussa 2018 (vko 40)
Teematoimittajina eAMK-hankkeen johtoryhmä, yhteyshenkilö Paula Tyrväinen JAMKista

4/2018, Teema: Osallistava aluekehittäminen, ilmestyy joulukuussa 2018 (vko 49)
Teematoimittajina Virpi Lund, Soile Juujärvi ja Ossi Salin Laureasta

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 4/2017 – Koulutuksen vienti

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron (4/2017) teemana on koulutuksen vienti. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistyminen on siirtynyt uudelle tasolle suomalaisten korkeakoulujen osaamisen tuotteistamisen ja koulutuspalveluliiketoiminnan aktivoitumisen myötä. Suomalainen koulutusosaaminen on kansainvälisesti arvostettua ja herättää kiinnostusta.

Teemanumeroon toivotaan laaja-alaisesti artikkeleita ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin arjen haasteista eri näkökulmista. Toivomme esimerkkejä koulutusviennin eri muodoista, säätelystä, verkostoista ja klustereista sekä kehittämistarpeista niin Suomessa kuin ulkomailla. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kaikkea koulutuksen vienti voi pitää sisällään.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 4/2017 aikataulu

 • Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen osaamisenvienti(at)gmail.com viimeistään viikolla 44
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 45
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 47
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 49

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittajat

Pirjo Aura, Haaga-Helia AMK
Sami Heikkinen, LAMK
Elisa Kannasto, SeAMK
Helli Kitinoja, SeAMK
Jaana Muttonen, HAMK
Mikhail Nemilentsev, XAMK

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 3/2017 – Avoin innovaatiotoiminta

Tervetuloa kirjoittamaan AMK-lehti // UAS Journal teemanumeroon 3/2017!

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron teemana on avoin innovaatiotoiminta. Entistä enemmän innovaatiotoiminta siirtyy suljetusta innovaatioprosessista kohti avoimempaa toimintatapaa. Useat innovaatiot syntyvät monialaisesti ja osallistavat prosessiin korkeakoulut, yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin sekä loppukäyttäjät. Teemanumeroon toivotaan esimerkkejä avoimesta innovaatiotoiminnasta niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kaikkea avoin innovaatiotoiminta voi pitää sisällään. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Tarjotessasi artikkeliehdotusta, tee se sähköpostitse suoraan teemanumeron toimittajalle (sposti seliina.paallysaho@seamk.fi). Artikkelit tulee toimittaa viimeistään viikolla 36, palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 37, ja tarvittavat muutokset tulee tehdä viikolla 38. Teemanumero ilmestyy viikolla 40.

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi.

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittaja Seliina Päällysaho
Tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2017 – Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalvelujen kehittämiskumppanina

Tervetuloa kirjoittamaan AMK-lehti // UAS Journal teemanumeroon 2/2017

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron teemana on Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalvelujen kehittämiskumppanina.

Hyvinvointipalvelut ovat Suomessa uuden edessä: mitä tulevaisuuden palvelut ovat ja kuka palvelujen laadun määrittää? Teemanumeroon toivotan tervetulleeksi tutkimus- ja kehittämistyötä kuvaavia kirjoituksia. Hyvinvointipalveluja kehitetään niin opetuksessa kuin TKI– toiminnassa kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tässä julkaisussa pyrimme esimerkein valaisemaan millaista hyvinvointipalvelujen kehittäminen voi olla.

Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/ . Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Tarjotessasi artikkeliehdotusta, tee se sähköpostitse suoraan teemanumeron toimittajalle (anne.karki@samk.fi). Artikkelit tulee toimittaa viimeistään viikolla 16., palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 17., ja tarvittavat muutokset tulee tehdä viikolla 19. Teemanumero ilmestyy viikolla 20.

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittaja  Anne Kärki
Yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen ATT-hanke sai tunnustuspalkinnon

Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustuspalkinnot avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä jaettiin marraskuun lopussa Helsingissä järjestetyssä Nordic Open Science and Research -foorumissa. Tunnustukset jaettiin kolmessa kategoriassa.

Palkinnon tiedon saatavuuden edistämisestä saivat Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen ja työryhmä. Perusteluissa todettiin, että palkittujen sekä heidän työryhmänsä hankkeessa, Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä, on luotu erinomainen perusta koko ammattikorkeakoulukentän avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi.

Avoimuuden edistäminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanke on ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke, jota koordinoi SeAMK. Hankkeen varsinaiset työntekijät ovat SeAMKin tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho ja informaatikko Jaana Latvanen. Hankkeen muita työntekijöitä ovat Pekka Lahti Haaga-Heliasta, Anne Kärki SAMKista ja Eero Pekkarinen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto palkittiin avoimen toimintakulttuurin kokonaisarvioinnissa parhaiten edistyneinä organisaatioina. Palkinnon avoimen tutkimusaineiston innovatiivisesta hyödyntämisestä sai Mikko Tolonen työryhmineen Helsingin yliopistosta.

Tunnustuspalkinnot perustuvat toimintakulttuurin avoimuusselvityksessä organisaatioilta pyydettyihin ehdotuksiin, ATT-asiantuntijaryhmän ehdotuksiin sekä ATT-strategiaryhmän lopulliseen valintaan.

latvanen_paallysaho
Jaana Latvanen (vas.) ja Seliina Päällysaho esittelemässä uutta hankejulistetta. Kuva: Outi Kemppainen

Kirjoittajat

Jaana Latvanen ja Outi Kemppainen

AMK-lehti // UAS Journalin vuoden 2017 teemat on valittu

Vuoden 2017 teemat ovat

1/2017, Teema: Korkeakoulut todellisuuden lisääjinä –  digitaalinen oppiminen korkeakouluissa, ilmestyy maaliskuussa 2017 (vko 10)

2/2017, Teema: Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalveluiden kehittämiskumppanina, ilmestyy toukokuussa 2017 (vko 20)

3/2017, Teema: Avoin innovaatiotoiminta, ilmestyy syyskuussa 2017 (vko 39)

4/2017, Teema: Koulutuksen vienti, ilmestyy joulukuussa 2017 (vko 49)

Jos olet kiinnostunut tietyn numeron toimittamisesta, ota yhteyttä päätoimittajaan ilkka.vaananen@lamk.fi