Creative Campus Arabia – muotoilu muuttaa kaupunkia

Kirjoittajat: Tiina Laurila, Petra Lassenius & Päivi Keränen.

Korkeakoulut haluavat pois omista siiloistaan, mikä on myös välttämätöntä nopeasti kehittyvässä maailmassa. Projekteille on tunnusomaista Living Lab -tyyppinen toimintatapa, jolloin osallistavan suunnittelun ja yhteiskehittämisen menetelmin saadaan erilaisia toimijoita mukaan kehitystyöhön. Ammattikorkeakouluille tyypillinen yhteys käytäntöön tukee luontevana ja välttämättömänä osana tutkimusta. Korkeakoulujen muuttuva rooli, jossa innovaatioiden tuottaminen käy koulutuksen rinnalla yhä tärkeämmäksi, vahvistaa niiden painoarvoa myös kaupunkien ja alueiden kehittämisessä. Monialaisissa oppimisprojekteissa vetäjinä ovat usein arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, kiinteistötalouden ja muotoilun tutkinto-ohjelmat.

Tässä artikkelissa esitellään kaksi Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun tutkinto-ohjelman koordinoimaa projektia, joita yhdistää kaupunkikehittäminen muotoilun menetelmiä käyttäen. Kansainvälinen EU-rahoitteinen kuuden Itämeren alueen korkeakoulun Live Baltic Campus -hanke (2015–2018) keskittyi korkeakoulujen kampusten kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston rahoittama ja Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima Creative Campus Arabia -projekti (2017–2018) auttoi korkeakoulua siirtymävaiheessa kaikkien kulttuurin alojen keskittäessä toimintansa Arabian kampukselle. Metropolia toimi myös sisällöllisenä asiantuntija- ja kehittämiskumppanina Helsingin kaupungille.

Tunnistettuja kehittämisteemoja

Korkeakoulujen ja kaupunkien suhteessa voidaan tunnistaa seuraavia rakenteita ja dynamiikkaa: kampus on erillään kaupungista, kampus on suljettu alue kaupungin sisällä tai kampus on integroitu osa kaupunkia (Magdaniel 2013, 4). Metropolian Helsingissä sijaitsevat Myllypuron kampus ja Arabian kampus Toukolan kaupunginosassa nivoutuvat sijainniltaan osaksi kaupunkia ja ovat siksi jo lähtökohtaisesti luonteva osa alueen toimintoja.

Tämän artikkelin hankkeista Live Baltic Campus oli laajin ja siinä oli mukana Metropolian lisäksi Turun, Tukholman, Uppsalan, Tarton ja Latvian yliopistot sekä kaupunki- ja aluekehittämisorganisaatioita. Yhteistyöverkoston ja kuuden kampussuunnitelman lisäksi projektin tuloksena syntyi kuuden kaupungin kokemuksia kokoava Development Ideas Book. Hankkeen kumppanikaupungeissa tuotetusta suunnittelumateriaalista tunnistettiin 44 yhteistä kehittämisteemaa, joista voitiin ryhmitellä kuusi pääteemaa. Yhdessä pääteemat muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan, miten kestävä ja kiinnostava kampus voidaan rakentaa sekä miten kampuksen toiminnat voivat edistää kestävää kaupunkisuunnittelua. Kuusi kehittämisteemaa edustavat jokaisen korkeakoulun hankkeessa havaittua vahvuusaluetta tai painopistettä, joita muut voivat soveltaa omaan ympäristöönsä sopivin tavoin (taulukko 1).

KehittämisteematSisältö
1. Kaupunki-yliopisto symbioosiPositiivinen, erottamaton riippuvuus kaupungin ja kampuksen toimintojen välillä
2. Jatkuva muutosDigitalisaatio, ilmastoasiat, talous ja sosiaalinen kehitys
3. PalvelutHybridiratkaisut tiloille parantavat käyttöastetta sekä monipuolistavat palveluita asukkaille ja opiskelijoille
4. Kokoavat tilatMonikäyttötila – alueen sydän – taiteelle, tieteelle ja innovaatioille. Paikka, jossa yliopisto ja kansalaisyhteiskunta kohtaavat
5. KasvuTestialusta uusille innovaatioille. Kampuksen toiminta on piristysruiske alueen toiminnoille, taloudelle ja sosiaaliselle kehitykselle
6. Monialainen/ monitasoinen yhteistyöMaanomistajien, yrittäjien, asukkaiden, kaupunkisuunnittelijoiden ja arkkitehtien yhteistyö kampuksen luomisessa

Metropolian Arabian kampuksen kehittämisessä uusien palveluiden luominen (kohta 3) ja yhteiskäyttötilojen suunnittelu (kohta 4) nousevat tällä hetkellä keskeisiksi. Tulevat yhteiskäyttötilat ovat uudella Arabian kampuksella eri toimijoille avoimia työskentelytiloja. Näitä tiloja testataan osana kehitteillä olevan Helsinki XR-Centerin toimintaa. XR-Center tarjoaa toiminta-alustan lisätyn todellisuuden kehitys-, tutkimus- ja yritystoiminnalle. Keskiössä ovat tapahtumatila, kahvila sekä VR-demotila. Keskuksen ympärille rakentuvat työvyöhykkeet eri toiminnoille kuten neuvottelutilat, startup-toiminta tai hiljaisen työskentelyn tilat. Oleellista on, että eri toimijat oppilaitoksista yrityksiin voivat hyödyntää yhteisiä tiloja, teknologiaa ja toistensa osaamista.

Muutosta muotoilun menetelmin

Arabian kampus sijaitsee Toukolan kaupunginosassa, jossa on koteja monelta vuosikymmeneltä, yrityksiä, kauppakeskuksia, korkeakouluja ja asukastoimintaa katufestivaaleista kuorolauluun. Helsingin syntypaikkana Arabia on historiallisesti tärkeä osa koko maan ja etenkin suomalaisen taideteollisuuden historiaa. Arabian keramiikkatehdas lopetti toimintansa nopealla aikataululla pari vuotta sitten ja kesällä 2018 Aalto ARTS siirtyi Espooseen. Arabian uudistunut designkeskus museoineen ja keramiikkataiteilijoiden studioineen sekä Metropolia AMK:n muotoilun tutkinto-ohjelman siirtyminen Arabiaan säilytti alueen maineen ja toiminnan muotoilun keskittymänä.

Creative Campus Arabia -projekti tarjosi Metropolialle lisäresursseja muutoksessa sen siirtäessä kesällä 2017 muotoilun, viestinnän, vaatetusalan ja konservoinnin tutkinto-ohjelmat Arabian kampukselle, jossa muut Metropolian kulttuurialojen tutkinto-ohjelmat musiikki, televisio- ja elokuva sekä kulttuurituotanto jo toimivat. Myös Metropolian sovelletun elektroniikan tutkimus- ja kehitysyksikkö Electria siirtyi samaan aikaan Arabian kampukselle. Vuoden päästä muutosta syksyllä 2018 Metropoliassa alkoi uusi 3D-visualisointia ja AR- ja VR-teknologioita hyödyntävä XR-designkoulutuksen suuntautumisvaihtoehto, joka toi uuden muuttujan toimintojen dynamiikkaan.

Metropolian opiskelijat ja opetushenkilöstö ovat olleet tiiviisti mukana uuden kampuksen suunnittelussa. Muotoilun tutkinto-ohjelman muutto Arabian kampukselle ja osaltaan myös Creative Campus Arabia -projekti antavat puitteet vastata muuttuviin työelämätarpeisiin. Jo ennen muuttoa tilasuunnitteluprojektit tarjosivat opiskelijoille tilaisuuksia osallistua kampustilojen ja -kalusteiden suunnitteluun. Samoin Metropolian kaikille neljännen vuosikurssin opiskelijoille pakollisen Innovaatiokurssin aiheet saatiin yhteistyökumppaneilta, mikä on osaltaan tukenut Arabian alueen kehittämistä. Yhteisopinnot alueella olevien korkeakoulujen kanssa ovat olleet mahdollisia kesä- tai verkko-opintoina. Suomen ammattikoreakoulujen opettajien virtuaaliopetusosaamista on kehitetty eAMK-verkostohankkeessa. Metropolia, Diakonia ja Arcada ammattikorkeakoulut toteuttivat yhteistyössä pilottina Developing communities in neighbourhoods -kurssin. Kurssi yhdisti monialaisesti eri korkeakoulujen osaamista ja joustava verkko-opintojakso mahdollisti opiskelijan osallistumisen hänelle sopivana ajankohtana.

Jatkuva muutos on kestävää

Live Baltic Campus -projekti toimii esimerkkinä kansainvälisyyden tärkeydestä. Projektissa toteutettiin erilaisia kampusten ja kaupunkien kehitysprojekteja sekä saatiin esiin laaja valikoima yhteistyösuhteita, joita voidaan käyttää mallina eri maiden korkeakoulujen kampusten kehittämisessä. Creative Campus Arabia on projektin nimi, mutta se myös kertoo, miten muotoiluosaamisella voidaan vaikuttaa alueiden kehittämiseen. Projektina Creative Campus Arabia kertoo lisäresurssien merkityksestä muutosvaiheessa, jolloin vanhat toimijat saadaan paremmin näkemään uudet mahdollisuudet ja verkostot. Edellä mainitut muutokset ja projektit ovat sekä erikseen että yhdessä rakentaneet, vahvistaneet ja uudistaneet Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmaa. Jo nyt voidaan sanoa, että yhteistyö kaupungin kanssa on muodostunut tiiviiksi osaksi kampuksen toimintaa sekä Arabian alueella että laajemmin.

Ammattikorkeakoulu voi toimia keskustelun avaajana, eri toimijoiden yhteen tuojana, kokeilujen toteuttajana sekä muutosprosessien vauhdittajana ja arvioijana. Hyödyt tästä ovat moninaiset: opetuksen linkittämisen kaupunkikehitykseen lisäksi projektit ovat vahvistaneet Metropolian kansainvälistä yhteistyötä ja yritysyhteistyötä. Projektit ovat auttaneet tunnistamaan uusia kehittämiskohteita kuten teknologian kasvava vaikutus ja sen mahdollisuudet, joita jo kehitetäänkin kansainvälisessä Augmented Urbans -projektissa. Sen tarkoituksena on kehittää menetelmiä, joilla usein monimutkaiset kaupunkisuunnitteluprojektit saadaan helpommin ymmärrettäviksi eri ryhmille käyttämällä visualisointiin uusia AR/VR -teknologioita.

Aika on muuttanut muotoilun käsitteen merkitystä esinemuotoilusta palveluiden ja systeemien suunnitteluun. Suomalaisten maine luovana kansana ei ole muuttunut, mutta sen sisältö on laajentunut muotoilijan ammattiroolin kehittymisen myötä. Nyt tarvitaan ammattilaisia, jotka osaavat fasilitoida muutosta ja käyttää luovuutta ja teknologiaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Artikkelin pääkuva: Milka Toikkanen.

Kirjoittajat

Tiina Laurila, FM, TaM, Projektituottaja, Metropolia AMK, tiina.laurila(at)metropolia.fi

Petra Lassenius, TaM, Projektipäällikkö, Metropolia AMK, petra.lassenius(at)metropolia.fi

Päivi Keränen, TaM Projektipäällikkö Metropolia AMK, paivi.keranen(at)metropolia.fi


Magdaniel, F.C (2013). The university campus and its urban development in the context of the knowledge economy. Conference Paper. EURA Conference: Cities as Seedbeds for Innovation. Delft University of Technology, Enschede, Netherlands.
Uusikaupunki Oy ja Live Baltic Campus (2017). Live Baltic Campus Development Ideas Book. Central Baltic Interreg, Finland. Saatavilla osoitteesta http://livebalticcampus.eu/wp-content/uploads/2017/12/LBC_Development-Ideas-Book.pdf