Taidetta 3D- ja laserteknologian avulla

Kirjoittajat: Hanna Nygren, Heidi Piili, Marika Hirvimäki, Eija Mustonen & Maarit Virolainen.

Joitakin vuosia sitten toteutettiin taiteen ja teknologian osaamista yhdistänyt Lares-projekti yhteistyössä LUT-yliopiston, lasertyöstön laboratorion (LUT Laser), Saimaan ammattikorkeakoulun sekä kuuden yrityksen kesken. Seuraava katsaus kertoo tästä vuosina 2014–2016 toteutetusta hankkeesta “Lasertaideresidenssi tunnearvoa konkretisoivana työkaluna” ja siihen osallistuneiden tutkijoiden ja opettajien kokemuksista.

Mikä lasertaideresidenssi?

Lares oli Tekes-rahoitteinen projekti, johon valittiin avoimen hakuprosessiin kautta kahdeksan taiteilijaa yhteensä yli 130 hakijan joukosta. Taiteilijat työskentelivät 1-2 kuukauden mittaisilla niin kutsutuilla residenssijaksoilla yksi tai kaksi kerrallaan yhdessä lasertyöstön laboratorion tutkijoiden kanssa. Jaksojen aikana heillä oli mahdollisuus perehtyä digitaalisiin valmistustekniikoihin, kuten eri laserprosesseihin: leikkaus, hitsaus, merkkaus, pinnoitus, taivutus ja lisäävä valmistus (3D-tulostus). Laserprosessien avulla työstettiin metallia, puuta, muovia, kiveä, tekstiilejä, nahkaa, akryylia ja keramiikkaa. Teknisestä näkökulmasta projektissa siirrettiin lasertuntemusta luoville aloille ja yrityksille. Taiteilijoita opetettiin ymmärtämään digitaalisten valmistustekniikoiden mahdollisuuksia ja he saivat työstää omia töitään hyödyntäen 2D- ja 3D mallinnusta sekä eri laserprosesseja (ks. Hirvimäki 2015; Hirvimäki, Manninen, Piili & Salminen 2016).

Tekniikan näkökulmasta residenssijaksot toivat kokemusta esimerkiksi pitkien ja kapeiden teräskappaleiden leikkaamisesta, piirustusten siirtämisestä työkoneille, intarsian tekemisestä, ohuiden rakenteiden 3D-tulostuksesta, metallin lasermuokkauksesta ja -taivutuksesta, 3D-skannauksen hyödyntämisestä 3D-mallinnuksessa, vanerin laserleikkauksesta ja kuparin merkkaamisesta painolaataksi valmistettaessa. Hankkeessa oli mukana yrityksiä, kuten Kalevala Koru ja Puustelli, joiden kanssa taitelijat toimivat yhteistyössä hyödyntäen yrityksien materiaaleja. (Emt.)

Taiteilijoiden ja teknologia-alan ihmisten yhteistyössä tuli vastaan tavanomaisia eri alojen organisaatioiden yhteistyössä tulevia haasteita, kuten yhteisen kielen löytäminen ja aikataulujen ymmärtäminen. Tekniikan lähtökohta oli suunnittelua korostavampi, kun taas taiteilijat lähtivät helpommin etsimään idealleen hahmoa kokeilun ja työstämisen kautta. Myös visuaalisen idean sanallistaminen oli ajoittain vaikeaa, kun työn lopullinen muoto hahmottui kokeilujen kautta. (Emt.). Monialaisessa yhteistyössä alakohtaisten käsitteellistämistapojen erojen tunnistaminen on todettu yleisesti haasteeksi (Akkerman & Bakker 2011).

Hankkeessa mukana ollut Marika Hirvimäki kertoo, että hän teki Lares-projektin aikana myös yliopistopedagogiikan opintoja. Häntä kiinnosti insinööri-taiteilija -yhteistyössä erityisesti, kuinka monialaisuutta voisi hyödyntää opetuksessa. Projekti oli kokonaisvaltaisesti positiivinen kokemus ja taiteilijat olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Projektin aikana tuli hyödynnettyä materiaaleja, joita ei ollut aikaisemmin kokeiltu ja tehtiin myös laitekehitystä taiteilijoiden näkemysten perusteella. Taiteilijat osasivat hyödyntää 3D-malleja eri tavoin kuin oli totuttu ja käänsivät toisinaan epäonnistuneet kokeet mahdollisuuksiksi. Positiivista oli se, että yhteistyö jatkui taiteilijoiden ja yritysten välillä vielä hankkeen loputtua. Pedagogisesta näkökulmasta Hirvimäki toteaa, että on tärkeää huomioida tekniikan ja teknologian jopa pelottavan aikuisia ihmisiä, joille aihe on vieras: “Vaatii aluksi yhteistä tekemistä, läsnäoloa ja rinnakkaistyöskentelyä pelon selättämiseksi.”

Eija Mustonen toteaa, että Lares-hankkeen avulla lähdettiin kehittämään opetusta yhdistämällä kuvataide ja tekniikka ja siinä onnistuttiin yli odotusten. Saimaa-ammattikorkeakoulu tarjoaa nykyisin “Taide&Teknologia” -kursseja, jotka tuovat taiteen opiskelijat ja teknologian ammattilaiset yhteen. Mustosen mukaan myös opiskelijat ovat kokeneet tämänkaltaisen opetuksen tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja palaute on ollut erinomaista.

Taiteen ja teknologian alojen yhteistoiminnallisten oppimisympäristöjen rakentaminen on todettu kansainvälisesti tavoiteltavaksi innovaatioiden rakentelun keinoksi. Lares-hankkeen voikin katsoa olleen hyvin ajassa kiinni. Opetus- ja yritysyhteistyölle on suunniteltu jatkoa MFG 4.0-hankkeessa (ks. https://mfg40.fi/) sekä ESR-rahoitteisessa Teollisuuden huippuosaaja (CEE) -hankkeessa.

Kirjoittajat

Hanna Nygren, KM, projektitutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, hanna.nygren(at)jyu.fi

Heidi Piili, TkT, dosentti, Lasertyöstön tutkimusryhmä, Konetekniikan osasto, LUT School of Energy Systems, LUT-yliopisto, heidi.piili(at)lut.fi

Marika Hirvimäki, DI, projektitutkija, LUT School of Energy Systems, LUT-yliopisto, marika.hirvimaki(at)lut.fi

Eija Mustonen, TaM, koulutuspäällikkö, Saimaa AMK, eija.mustonen(at)saimia.fi

Maarit Virolainen, FT, tutkijatohtori, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto maarit.ha.virolainen(at)jyu.fi

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81(2), 132–169. DOI:10.3102/0034654311404435

Hirvimäki, M. (2015). Lasertekniikan tutkijan ja taiteilijan yhteinen oppimismatka Lares-projektin aikana –Monialaisuuden huomioiminen opetustilanteessa. Teoksessa Öystilä S., Laine P., & Naukkarinen J. (toim.) Oppiva opettaja 14: Yliopistopedagogisen koulutuksen 2014–2015 opetuksen kehittämishankkeet. Lappeenranta: LUT-yliopisto. Haettu 23.9.2019 osoitteesta https://www.oamk.fi/files/7815/5429/6589/Oppiva_opettaja_14.pdf

Hirvimäki, M., Manninen, M., Piili, H., & Salminen, A. (2016). Lasertekniikan kehittäminen taiteilijayhteistyön kautta. Lares-projektin loppuraportti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lasertyöstön laboratorio, Tutkimusraportit 55. Haettu 23.9.2019 osoitteesta https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/124115/LARES-loppuraportti%20lut%20laser.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Luovat askeleet – ideasta taideproduktioon

Kirjoittaja: Anitra Arkko-Saukkonen.

Työelämäosaaminen, ideointi sekä innovointikyky ovat tarpeellisia luovan alan osaajille ja tulevaisuuden tekijöille – samoin kuvataiteilijoille. On tärkeää miettiä menetelmällisiä ratkaisuja kuvataiteen opetuksessa, jotta ideointia ja kehittämistä tuetaan kuvataiteilijan työskentelyssä erityisesti uuden taideproduktion käynnistämisen äärellä. Esittelen artikkelissa kuvataiteilijalle muotoillun Luovat askeleet -toimintamallin, jonka avulla tuetaan taideproduktion ideointia ja suunnittelua.

Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijoiden tavoitteena on opintojen loppuvaiheessa syventää omaa osaamistaan taiteellisessa työskentelyssä oman kokeellisen digitaalisen taideproduktion kautta. Kuvataiteilija rakentaa itselleen usein oman työnsä, jossa harjoittaa taiteilijan ammattiaan. Tärkeälle sijalle nousee kyky luoda uusia projekteja, jotka osaltaan mahdollistavat työn taiteen parissa. Kuvataiteen koulutusohjelmassa ratkaistiin uuden taideproduktion luomisen haastetta ja lähdettiin kokeilemaan Luovat askeleet -toimintamallin (Creative Steps ART) käyttöä suunnittelutyökaluna ja oppimismenetelmänä (Arkko-Saukkonen 2019). Toimintamalli pitää sisällään useampia ideointia edistäviä työkaluja. Askelien avulla ohjataan ajattelua, ideointia sekä projektin edistämistä.

Creative Steps -malli, josta Luovat askeleet on versioitu toimintamalli, luotiin alun perin työelämälähtöiseen kansainväliseen innovaatiotoimintaan uusien tuote- ja palveluideoiden kehittämismenetelmäksi, jossa huomioitiin myös yhteisöllinen verkkotyöskentely (Arkko-Saukkonen & Merivirta 2013; Arkko-Saukkonen & Krastina 2016). Alkuperäinen Creative Steps -malli on ollut menestyksekkäästi käytössä liiketoiminnan innovaatiotyökaluna työelämälähtöisessä oppimiskontekstissa (Arkko-Saukkonen & Krastina 2018; Mycreativeedge 2016). Sitä on hyödynnetty myös luovan alan yrityksissä, kun monialaiset ryhmät ovat yhteistyössä yritysten kanssa innovoineet tuote- ja palveluideoita (Mycreativeedge 2017). Tällöin tavoite on ollut liiketoiminnallisen idean innovointi ja muotoilu prototyypiksi. Taideproduktio, taiteellinen tuotanto, on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan toisenlainen. Yksi keskeinen seikka on luova vapaus, jota taiteilija toivoo saavansa käyttää.

Miten ideointi ja kehittäminen tapahtuu kuvataiteilijalla uuden taideproduktion äärellä? Opintojen aikana opiskelija joutuu pohtimaan taideproduktion suunnitteluvaiheessa teosta tai teossarjaa, jota lähtee luomaan ja jolla on merkitystä oman taiteellisen osaamisen kehittymisen samoin kuin taiteellisen kehittämisen näkökulmasta. Samalla opiskelijan on tarkasteltava, miten asetetaan taideproduktiolle laajempi merkitys ja määritellään kenttä, jossa teos, työ tai projekti julkaistaan.

Kuvataiteilija havainnoi ympäristöään ja rakentaa kuvan kautta merkityksiä, jonka avulla hän tekee havainnot näkyväksi joko digitaalisesti tai analogisesti (Lapin ammattikorkeakoulu 2019). Osa kuvataiteilijoista tulee hyödyntämään osaamistaan soveltavalla kentällä. Tekeminen on usein projektinomaista, jossa uusi idea luodaan konkreettiseksi teokseksi, valmiiksi taideproduktioksi. Kuinka tämä tapahtuu?

Kokeilun kautta haluttiin nähdä, voidaanko Luovat askeleet -toimintamallin avulla auttaa kuvataiteen opiskelijaa uuden projektin lähtöpisteessä ja antaa opiskelijalle lisää ideointi- ja innovointiosaamista sekä samalla ratkaista taideproduktion luomisen haasteellisuutta. Kompastelua tapahtuu usein ideoiden vähyyden tai runsauden äärellä; joskus ongelmia on teoksen syvemmän merkityksen löytymisen osalta, joskus haasteena on aikataulu tai asioiden edistäminen, toisinaan taas rynnätään suoraan tekemiseen sen suuremmin miettimättä työn merkitystä. Luovat askeleet -mallin kokeilu suunnittelutyökaluna tässä kehikossa toi meille opettajille myös epäonnistumisen ja kehittämisen mahdollisuuden, jotta löytäisimme oikeanlaisen tavan auttaa opiskelijoita omien projektiensa edistämisessä. Samalla tarjoaisimme heille työmenetelmän tulevaa työelämää varten ja myöhempiä uusia projekteja ajatellen. Siksi kokeilimme, emme niinkään pilotoineet menetelmän käyttöä, sillä kokeilu mahdollistaa myös epäonnistumisen, kun taas pilotoinnin kautta usein viedään asia onnistuneeseen ratkaisuun (Kokeileva Suomi, 2019).

Luovat askeleet taideproduktioon – Creative Steps ART käytössä

Luovat askeleet ohjaavat taideproduktion suunnitelman rakentamiseen sekä kehittämistehtävän määrittelyyn. Alun perin menetelmässä hyödynnettiin kymmentä askelta (Kuva 1.), joista osa oli vapaaehtoisia. Projektit vaihtelivat virtuaaligallerian rakentamisesta kokeelliseen mediataideteokseen ja oman taiteellisen työmenetelmän kehittämiseen tai verkkosarjakuva-albumin luomiseen. Koska taideproduktioiden variaatioita on paljon, Luovat askeleet -menetelmässä on pyritty huomioimaan erilaiset mahdollisuudet käyttää ideointi- ja innovointityökaluja valinnaisesti. Prosessi ohjautui kuitenkin kokonaisuudessaan askelten kautta.

Kuva 1. Creative Steps ART -toimintamallin vaiheet taideproduktion suunnitteluosuudessa. (Kuva: Marianne Kammonen)

Aluksi idea-aihio esitetään, jonka jälkeen produktioideaa pyritään tunnistamaan miellekartan avulla. Se työstetään ensimmäisessä ideointisessiossa aivoriihityöskentelynä. Tämän osalta pystytään luomaan taiteelliselle työlle viitekehys. Alussa on tärkeää määritellä myös verkkotyökalut, joiden avulla prosessi tehdään näkyväksi ja helpotetaan niin työskentelyä kuin myös vuorovaikutusta muun ryhmän kanssa.

Kun idean runko on valmiina, lähdetään määrittämään tiedonhakutehtävä ongelmalähtöistä oppimista mukaillen. Tiedonhakua tehdään erityisesti niistä osa-alueista, joista tarvitaan uutta tietoa tai joiden avulla taustoitetaan omaa idean kehittämiskenttää. Tiedonhankinnan jälkeen pidetään uusi ideointisessio, jolloin jalostetaan alkuperäistä ideaa taideproduktiosta. Yhteinen idean arviointipiste auttaa kokoamaan omia ajatuksia ja määrittämään, miten tiedonhaku on auttanut ymmärtämään ja kehittämään omaa ajattelua taideproduktion idean suunnittelun osalta. Tsekkauspisteen kautta saadaan kommentteja ohjaavilta opettajilta sekä muulta opiskelijaryhmältä. Mahdollisuuksien mukaan vierailevia asiantuntijoita voidaan kutsua kommentoimaan projekti-ideoita.

Tämän jälkeen opiskelija voi halutessaan mylläyttää ideansa vielä uudelleen esimerkiksi Scamper-työkalun tai jonkin toisen innovointityökalun avulla ja katsoa, virittyykö uusia näkökulmia omaan taideproduktion ideaan sitä kautta. Taiteellista osaamista ja ymmärrystä laajennetaan tämän jälkeen erilaisten virikkeiden kautta hyödyntämällä taidenäyttelyitä, verkosta löytyvää lisämateriaalia, asiantuntijapuheenvuoroja sekä erilaisia vaihtoehtoisia kanavia ja tietolähteitä monipuolisesti. Niiden avulla tieto ja ymmärrys laajenee ja uusia näkökulmia avautuu omaa produktiota varten.

Luova klinikka muodostuu asiantuntijoilta koostetusta kysymyspatteristosta, jonka kautta sparrataan kehittynyttä ideaa ja autetaan näkemään omaa ideaa eri perspektiivistä. Vaihtoehtoisesti mukaan voidaan kutsua taidepuolen tai luovan alan asiantuntijoita, jotka tulevat sparraamaan opiskelijoita. Omaa ideaa sai muotoiltua vielä uudelleen edellisten vaiheiden kautta. Kaiken kertyneen tiedon sekä ideointikierroksien avulla lähdettiin lopuksi ideaa viemään luonnosten ja suunnitelman muotoon.

Testausvaihe oli vapaaehtoinen, jolloin opiskelijat, joiden projektissa on käyttäjä, osallistuja tai muu vuorovaikutuksellinen seikka, pystyivät nopeasti hakemaan kohderyhmän palautetta testauksen kautta. Tarkoituksena oli huomioida palaute lopullisessa produktion suunnitelmassa. Viimeisenä vaiheena rakennettiin oman taideproduktion suunnitelma, joka sisältäisi oman kehittämistehtävän lisäksi valmiita luonnoksia, työohjeita, mahdollisen näyttelysuunnitelman tai käsikirjoituksen, rakenne- tai käyttöliittymäsuunnitelman sekä aikataulun. Lopuksi suunnitelma koottiin esitykseksi ja esiteltiin ennen konkreettista työskentelyvaihetta. Suunnitelma toimisi taideproduktion etenemisen apuvälineenä.

Palvelumuotoilun kautta uudet askeleet

Luovat askeleet -mallin kokeilukerran jälkeen haluttiin kuulla opiskelijoiden kokemukset ja kehittää mallia palvelumuotoilun avulla taideopetukseen paremmin soveltuvaksi menetelmäksi. Mallin kehittäminen tapahtui yhteissuunnittelun kautta, jonka avulla luodaan osallistumisen mahdollisuus kohderyhmälle, jolle sisältöä kehitetään (Miettinen 2011, 21). Yhteissuunnittelutyöpajassa opiskelijoiden kanssa käytiin läpi työmenetelmän askeleet. Opettajan fasilitoinnin avulla opiskelijat arvioivat kuljettua matkaa kriittisesti, minkä kautta kartoitettiin heidän kokemuksiaan. Opiskelijoilta tuli varteenotettavia näkemyksiä ja ehdotuksia menetelmän muotoilusta käyttökelpoisemmaksi versioksi.

Nyt toimintamallia on kehitetty ja muotoiltu uudelleen. Aiemmat kymmenen askelta on tiivistetty seitsemäksi askeleeksi, joiden avulla ohjataan taideproduktion ideointia suunnitteluun asti. Olemme huomioineet taiteellisen tutkimuksen työkalut mukaan taideproduktioon, mutta haluamme jatkossa tiiviimmin kiinnittää taiteellisen tutkimuksen menetelmän ja uusien digitaalisten ilmiöiden tarkastelun sekä mahdollisen nopean syklimäisen kokeilun mukaan suunnitteluprosessiin. Lisäksi trendien ja hiljaisten signaalien tunnistaminen voisi olla vahvemmin mukana tiedonlaajentamisen vaiheessa.

Luovat askeleet -menetelmä on kehittynyt ja sitä on suoraviivaistettu. Toimintamalliin on sijoitettu luovaa vapautta tiettyihin askeleisiin. Isolle osalle kuvataiteen opiskelijoista menetelmä sopii todella hyvin, ja se tukee ja edistää suunnitteluprosessia, vaikka jotkut kokevat toimintamallin haastavaksi, rajoittavaksi tai jopa turhaksi. Kuvataiteilijoita on monenlaisia, ja sen takia on hyvä opintojen aikana päästä testaamaan kehittämismenetelmiä ja valita itselle sopivimmat työkalut käyttöön tulevaisuutta varten. Luova vapaus säilyköön myös siinä, haluaako opiskelija käyttää menetelmää jatkossa. Tärkeintä on se, että taidetta luodaan ja ideoita kehitetään.

Creative Steps -toimintamalli on Anitra Arkko-Saukkosen meneillään olevan väitöstutkimuksen kehittämisen kohteena. Väitöstutkimuksessa tarkastellaan luovaa oppimiskokemusta, yhteisöllistä verkkotyöskentelyä ja ketterän toimintamallin kehittämistä palvelumuotoilun keinoin.

Kirjoittaja

Anitra Arkko-Saukkonen, TaM, kuvataiteen lehtori, Lapin AMK, anitra.arkko-saukkonen(at)lapinamk.fi

Arkko-Saukkonen, A. (2019). Creative Steps ART – Luovat askeleet taideproduktioon. Haettu 20.10.2019 osoitteesta https://padlet.com/aarkko/CS_ART

Arkko-Saukkonen, A. & Krastina, A. (2016). Creative Steps 2.0. Step by step guidelines to business idea. Lapland University of Applied Sciences publication. Serie C. Study Material 5/2016. Rovaniemi. Haettu 19.9.2019 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-154-2

Arkko-Saukkonen, A. & Merivirta, M. (2013). Creative Steps – On the way to an idea. Publications of Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Serie B. Reports 18/2013. Rovaniemi. Haettu 19.9.2019 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5897-86-9

Arkko-Saukkonen A. & Krastina, A. (2018). Luovat askeleet innovaatioon : Creative Steps 2.0 -menetelmä. Sarja C. Oppimateriaalit 4/2018, Lapin ammattikorkeakoulu. Rovaniemi. Haettu 20.10.2019 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-231-0

Kokeileva suomi. Mitä on kokeilukulttuuri? – Muutoksen ainekset. Haettu 19.9.2019 osoitteesta https://kokeilevasuomi.fi/mita-on-kokeilukulttuuri-

Lampela, K. (2017). Taiteellinen tutkimus metodologisessa maisemassa. Agon, 2/2017. Haettu 20.10.2019 osoitteesta http://agon.fi/article/taiteellinen-tutkimus-metodologisessa-maisemassa/

Lapin ammattikorkeakoulu. Kuvataiteilija (AMK), kuvataide. Haettu 20.10.2019 osoitteesta https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/AMK-tutkinnot/Kuvataiteilija,-kuvataide

Miettinen, S. (2011). Palvelumuotoilu – yhteissuunnittelua, empatiaa ja osallistumista. Julkaisussa Satu Miettinen (toim.) Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

Mycreativeedge. (2016). Creative Steps – a success in Sweden. Haettu 19.9.2019 osoitteesta https://mycreativeedge.eu/news-item/creative-steps-success-sweden/

Mycreativeedge. (2017). Creative Steps 2.0 was a success. Haettu 19.9.2019 osoitteesta https://mycreativeedge.eu/news-item/creative-steps-2-0-success/