Vietnamin matkailu kasvuun koulutuksella

Kirjoittaja: Jaana Häkli.

Saimaan ammattikorkeakoulu on solminut kolme uutta yhteistyösopimusta vietnamilaisten korkeakoulujen kanssa ja on siten aloittamassa monialaista koulutusvientiä Vietnamiin. Saimaan amk:n hyvä maine vietnamilaisten opiskelijoiden keskuudessa ja oppilaitoksen vietnamilaiset alumnit toimivat hyvänä puskaradiona niin opiskelijarekrytoinnissa kuin uusien yhteistyösopimusten solmimisessa. Sopimukset mahdollistavat lähitulevaisuudessa mm. kaksoistutkintojen suorittamisen Suomessa tai yksittäisten opintojaksojen suorittamisen virtuaalisesti. Yhteistyömahdollisuuksien kirjo on laaja, sillä myös Erasmus+ globaalin liikkuvuuden rahoitusohjelma tuo monia kansainvälistymismahdollisuuksia niin vietnamilaisille kuin suomalaisille opiskelijoille ja opettajille molemmissa maissa.

Saimaan ammattikorkeakoulussa vietnamilaiset opiskelijat ovat kansallisuudeltaan toiseksi suurin opiskelijaryhmä, ja heitä opiskelee erityisesti tourism and hospitality management ja international business -koulutusohjelmissa. Yleisesti ottaen heidän englannin kielen osaamisensa on hyvää, he etenevät opinnoissaan nopeasti ja siksi valmistuvat usein etuajassa. He saavat myös helposti harjoittelupaikkoja erityisesti Etelä-Euroopan matkailukohteista ja hyödyntävät ahkerasti ammattikorkeakoulun kansainvälistymismahdollisuuksia, kuten opiskelijavaihtoja ja harjoitteluja ulkomailla.

Nyt aloitettavassa koulutusyhteistyössä on valtavaa potentiaalia koko Vietnamin kehittämiseen maana. Vietnam on yksi maailman maista, joissa matkailu kasvaa voimakkaimmin tällä hetkellä. Vuonna 2016 Vietnam vastaanotti 36 % enemmän matkailijoita kuin edellisvuonna, ja tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana matkailijavirrat ovat kasvaneet jo 29,6 %. (Ministry of Culture, Sports & Tourism.) Matkailua koordinoi maan kulttuuri, urheilu- ja matkailuministeriö, mutta maassa ei ole virallista matkailun edistämisjärjestöä, joten matkailun kehittäminen jää kaupunkien sekä kansainvälisten ja paikallisten matkailualan toimijoiden tehtäväksi. Alan työntekijöiden kouluttamisessa puolestaan oppilaitokset ovat avainasemassa.

Matkailun kehittäminen on ratkaisevassa asemassa koko maan kehittämisessä nykyisestä kehitysmaasta kehittyvämmäksi yhteiskunnaksi, joka vaurastuu kasvavien matkailijavirtojen ja turistien tuomien tulojen mukana. Vuonna 2015 turistit jättivät maahan yli 12 miljardia euroa (Ministry of Culture, Sports & Tourism). Uusia lomakeskuksia rakennetaan maahan kovalla vauhdilla, ja maata halutaan kehittää naapurimaa Thaimaan kaltaiseksi merkittäväksi matkailumaaksi, joka tulevaisuudessa tulee erikoistumaan mahdollisesti esimerkiksi terveysmatkailuun. Nykyisten matkailupalvelujen kehittäminen Vietnamissa on tärkeää, jotta maa kestää mukana Kaakkois-Aasian kiristyvässä kilpailussa tulevaisuuden matkailijoista ja erityisesti niistä, jotka palaavat maahan uudelleen. Maailman matkailujärjestö ennustaa, että lähitulevaisuudessa matkailijavirrat Vietnamiin tulevat kasvamaan erityisesti EU-maista, kuten Saksasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta ja Suomesta. (World Tourism Organization.)

Vietnamin asiakaspalvelukulttuuri on kuitenkin saanut kritiikkiä. Monilla internetin keskustelupalstoilla kommentoidaan, kuinka monet matkailijat eivät pidä vietnamilaisia asiakaspalvelijoita yhtä ystävällisinä kuin esimerkiksi thaimaalaisia. Monet vietnamilaiset opiskelijamme ovat myös kertoneet, että heidän kohtaamillaan ulkomaalaisilla matkailijoilla on ollut hyvinkin vanhanaikaisia mielikuvia Vietnamista.

Tulevaisuudessa on odotettavissa suuria turistivirtoja, ja siksi Vietnamissa on nyt herätty matkailun asiantuntijuuden kehittämiseen. Yritysten investoinnit työntekijöiden monipuoliseen ammatilliseen koulutukseen, kielitaidon parantamiseen, asiakaslähtöiseen asiakaspalveluajatteluun ja matkailupalvelujen kehittämiseen voivat johtaa merkittävään suomalaisen koulutusviennin kasvuun.

Suomalaista koulutusjärjestelmää ja erityisesti sen teoriaa ja käytäntöä yhdistävää opetusta arvostetaan Vietnamissa, ja Saimaan amk:n hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman henkilöstöltä löytyy osaamista siitä, miten lomakohteita kehitetään tai miten asiakas on palvelun keskiössä. Nyt aloitettavassa yhteistyössä Saimaan amk vastaa kysyntään ja myy vietnamilaisille opiskelijoille esimerkiksi lomakohteen kehittämiseen ja eurooppalaisten matkailijoiden kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä verkkokursseja ja aloittaa myös säännöllistä opiskelija- ja opettajavaihtoa Vietnamiin ja Vietnamista Suomeen.

Näin yhteistyön alkumetreillä haluamme kiinnittää erityistä huomiota opiskelijoiden viihtyvyyteen ja heidän tutorointiin. Vietnamilaisille partnereillemme on ollut tärkeää tietää, että heidän opiskelijoitaan ohjataan henkilökohtaisesti, opetussuunnitelma joustaa erikoistumisvalinnoissa ja että kursseilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja. Tärkeää on myös, että tiiviissä ajassa voi suorittaa esimerkiksi kaksoistutkinnon, joka antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Monella tapaa koulutusvientiponnistelut luovat uusia, mielenkiintoisia avauksia Suomen korkeakoulukentässä ja antavat korkeakouluille kuten Saimaan amk:lle mahdollisuuden profiloitua. Etenemme pienin askelin, mutta määrätietoisesti, sillä yhteistyössä on potentiaalia pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja merkittäviin tuloksiin.

Kirjoittaja

Jaana Häkli, filosofian maisteri, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu, jaana.hakli(at)saimia.fi

Ministry of Culture, Sports & Tourism. http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/cat/1501. Luettu 17.10.2017.

World Tourism Organization. http://publications.unwto.org/news?page=1. Luettu 17.10.2017.

eTourismCurriculum Finland: digitaalisen matkailuliiketoiminnan opetusverkosto

Kirjoittajat: Juho Pesonen, Outi Kähkönen, Päivi Hanni-Vaara

Johdanto

Matkailu on Suomessa kasvava vientiala, joka työllisti 140 000 työntekijää vuonna 2014 ja tuotti vientiin rinnastettavaa matkailutuloa yli neljä miljardia euroa (TEM 2016). Digitaalisuus sekä tieto- ja viestintäteknologiat ovat muuttaneet matkailualaa vallankumouksellisesti. Tiedon etsiminen, matkan ostaminen ja elämysten jakaminen on siirtynyt mitä suuremmissa määrin verkkoon. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät tarjoavat palveluitaan pääasiassa sähköisiä kanavia pitkin, ja perinteiset kivijalkatoimistot ovat lähestulkoon kadonneet katukuvasta. Automatisointi ja teknologian mahdollistamat itsevarausjärjestelmät ovat monin tavoin muuttaneet matkustuskokemustamme. Matkakohteiden ja yritysten kilpailukyvyn voidaan osittain katsoa määräytyvän sen perusteella, miten ne pystyvät tuomaan itsensä esille ja miten ne kykenevät viestimään vuorovaikutteisesti sähköisissä kanavissa. Digitaalisessa matkailuliiketoiminnassa on kuitenkin Suomessakin paljon kehityskohteita (TEM 2015).

Digitaalisen matkailuliiketoiminnan osaamista ei suomalaisissa korkeakouluissa ole tietääksemme ollut tähän asti juurikaan saatavilla, vaikka sen merkitys matkailualan kehittämiselle on elintärkeää. Tätä varten suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksen (MOT) koordinaatiolla luotu uudenlainen verkostomallinen virtuaalinen opetuskokonaisuus eTourismCurriculum Finland. Tässä artikkelissa esitellään eTourismCurriculum Finlandin toiminta digitaalisen matkailuliiketoiminnan opetusverkostona. Kyseinen opetuskokonaisuus on jopa kansainvälisellä tasolla harvinainen tapa toteuttaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Verkoston luomisessa kertyneet kokemukset ovat hyödyllisiä uusien korkeakouluverkostojen rakentamisessa.

Verkoston rakentaminen ja toiminnan aloittaminen

Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksella oli vuosina 2011–2014 Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama eMatkailu-hanke, jonka päämääränä oli parantaa matkailun sähköisen liiketoimintaosaamisen tutkimusedellytyksiä (EURA). Hankkeessa selvitettiin sähköisen matkailuliiketoiminnan koulutuksen tasoa ja kerättiin myös yhteystietoja sähköisen matkailuliiketoiminnan kurssien vastuuopettajista eri oppilaitoksissa. Tarkoituksena oli muodostaa lista niistä henkilöistä, joilla olisi tarjota osaamista aihepiirin opetuksen kehittämiseksi. Vuoden 2012 lopussa tiedusteltiin kaikilta näiltä opettajilta mielenkiintoa lähteä mukaan kansallisesti kehittämään matkailun verkkoliiketoiminnan opetusta suomalaisissa korkeakouluissa. Kiinnostus aihepiiriin oli alusta lähtien erittäin suurta. Verkkoliiketoiminnan merkitys ja etenkin sen osaamisen kehittäminen olivat monessa oppilaitoksessa tunnistettuja aihealueita. Ensimmäisessä tapaamisessa paikalla oli yhdeksän henkilöä, jotka edustivat Haaga-Helia AMK:ta, Rovaniemen AMK:ta, Jyväskylän AMK:ta, Satakunnan AMK:ta, MOT:a ja Savonlinnan seudun osaamiskeskusta. Kaikki toimijat osallistuivat alusta lähtien toimintaan omilla resursseillaan, eikä yhteistyötä ole rahoitettu millään tavalla muuten kuin koordinointina eMatkailu-hankkeesta vuosina 2013 ja 2014.

Verkostomallinen toiminta eTourismCurriculumissa

eTourismCurriculum-verkoston toiminta on alusta lähtien ollut kansallista. Mukana on ollut toimijoita ympäri Suomea eri oppilaitoksista, niin opintopäälliköitä kuin sähköisen matkailuliiketoiminnan opettajia. Tätä varten verkoston toiminnassa on hyödynnetty virtuaalisia työkaluja kuten Dropboxia, Basecampia ja Skypeä. Vuosina 2013–2015 työryhmä tapasi virtuaalisesti yhdeksän kertaa. Verkoston vakiinnuttua kuukausittaiset tapaamiset on järjestetty ainoastaan virtuaalisesti.

Verkostomallisen, kansallisen toiminnan rakentaminen on ollut haastavaa. Verkoston toiminnan muotoutuessa on haettu ja selvitetty ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia, mutta sopivaa rahoitusinstrumenttia ei ole löytynyt. eTourismCurriculumissa tarkoitus on ollut kehittää malli, joka toimisi ilman, että mukana olevien oppilaitoksien välillä pitäisi siirtyä rahaa. Tällöin olisi mahdollista pitää hallintokulut mahdollisimman pieninä ja tuottaa opintopisteitä kustannustehokkaasti.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana tapaamisissa suunniteltiin sekä kurssien sisältöjä että toimintamalleja. Keväällä 2015 kehiteltiin toimintamalli, joka on nyt verkoston käytössä. Tässä mallissa jokainen verkoston oppilaitos sitoutuu järjestämään yhden, omaa erikoisosaamistaan vastaavan viiden opintopisteen kurssin sekä oman että verkoston muiden oppilaitosten opiskelijoiden käyttöön. Tällä tavalla pystytään seitsemän oppilaitoksen voimalla muodostamaan 35 opintopisteen opintokokonaisuus kaikkien kursseja järjestävien oppilaitosten saataville.

Kurssit päätettiin järjestää Open Moodle -järjestelmässä, sillä Moodle oli alustana tuttu monelle vastuuopettajalle. Siellä oli mahdollista luoda käyttäjätunnukset sekä ulkopuolisille opettajille että opiskelijoille. Oppilaitokset sidottiin toimintaan kaksivuotisella sopimuksella, jossa he sitoutuivat tarjoamaan verkoston käyttöön viiden opintopisteen vuosittaisen opettajaresurssin, resursseja kurssien kokonaiskehittämiseen oppilaitoksen omien käytänteiden mukaan, opiskelijoiden ilmoittautumisen kursseille ja arvosanojen rekisteröimisen omiin järjestelmiin sekä OpenMoodle-järjestelmän maksut.

Kaikki kurssit päätettiin järjestää englanniksi. Myös aihepiirin materiaalista suurin osa on englanniksi. Tällöin kurssit on mahdollista järjestää myös kansainvälisille opiskelijoille. Digitaalisen matkailuliiketoiminnan opetus verkostossa alkoi kesällä 2016. Kursseille voivat osallistua verkoston oppilaitosten opiskelijat sekä opiskelijat avoimen AMK:n kautta. Verkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, ja siinä ovat mukana Laurean ja Haaga-Helian lisäksi Karelian, Lapin, Jyväskylän ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Käytännössä oppilaitosten vastuuopettajat hoitavat opintojen markkinoinnin ja toimivat myös oppilaitosten yhteyshenkilöinä.

Johtopäätökset

Opetuksesta on tulossa jatkuvasti vähemmän ja vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua. Virtuaaliset työkalut mahdollistavat monipuoliset opetusmenetelmät sekä tehokkaan yhteistyön. Jopa tämän verkoston luomisen aikana sähköiset työkalut ovat kehittyneet uudelle tasolle ja virtuaalitapaamiset onnistuvat tänä päivänä jo loistavasti.

eTourismCurriculumilla on paljon annettavaa suomalaiselle korkeakoulutukselle. Tämän verkostomallin avulla mukana olevat oppilaitokset saavat kukin 35 opintopistettä opintoja opiskelijoilleen viiden opintopisteen opetusresurssilla. eTourismCurriculumissa ei ole verkostomaksua, vaan ainoastaan alustan ylläpitomaksut, jotka riippuvat opiskelijamääristä. Kurssit soveltuvat lisäksi erinomaisesti kansainvälisille opiskelijoille, kesäopintoihin ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Lisäksi kursseja on yleensä mahdollista skaalata ylöspäin, eli virtuaalikursseille on mahdollista ottaa suuri määrä opiskelijoita ympäri Suomea. Tällä hetkellä tavoitteena onkin avata kaikki kurssit Avoimen ammattikorkeakoulun puolelle mahdollisimman nopeasti.

Virtuaaliopintojakson kehittäminen on innostanut opettajia hyödyntämään virtuaalisia työkaluja aiempaa monipuolisemmin ja jakamaan kokemuksia näistä kokeiluista myös opettajakollegoille omassa korkeakoulussa ja eTourismCurriculum-verkostossa. Asiantuntijoiden kokoaminen yhteen sekä avoin tietojen ja taitojen vaihto on lisännyt osaamista koko verkostossa ja kehittänyt tällä tavalla eTourismCurriculumin sisältöjen lisäksi myös muiden kurssien pedagogiikkaa ympäri Suomen mukana olevissa oppilaitoksissa.

Matkailun digitaalinen liiketoiminta kehittyy ja muuttuu huimaa vauhtia, minkä vuoksi haasteena on tarjota ajantasaisia ja ennakoiviakin opintoja. Haasteena tällaisessa verkostossa on myös jäsenten sitoutuminen. Oppilaitokset sidotaan tuottamaan oma kurssinsa kahden vuoden sopimuksilla kerrallaan. Toisaalta yksittäisen toimijan poisjääminen tai vaihtuminen ei opintokokonaisuutta romuta. Kurssit on alusta lähtien suunniteltu siten, että opiskelijoiden ei tarvitse käydä niitä tietyssä järjestyksessä. Opiskelijoiden ei myöskään tarvitse opiskella kaikkia kursseja, vaan he voivat omien mielenkiinnon kohteiden mukaan valita omaa osaamista parhaiten täydentävät eTourismCurriculum-kurssit.

Kirjoittajat

Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto, juho.pesonen(at)uef.fi
Outi Kähkönen, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu, outi.kahkonen(at)lapinamk.fi
Päivi Hanni-Vaara, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu, paivi.hanni-vaara(at)lapinamk.fi

EURA. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus. Haettu 22.3.2017 osoitteesta https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A31481

TEM (2015). Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 69/2015.

TEM (2016). Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. http://ruralfinland.karelia.fi/images/Tiedostot/Julkaisut/Matkailun_luvut_kuvina_2015.pdf