1/2020, Puheenvuoro

Tutkimus- ja kehittämistyö on jatkuvan oppimisen alusta

Kirjoittajat: Anu Sipilä & Marianne Wegmüller.

Jatkuvan oppimisen ilmiöön ei voi olla törmäämättä. Jatkuva oppiminen on sanapari, joka näkyy ja kuuluu niin virallisissa kuin epävirallisissakin keskusteluissa yhteiskunnan eri tasoilla. Se on myös keskeinen ratkaisu jatkuvan muutoksen hallintaan ja näkyy strategioissa kaikkialla työelämässä. Työpaikoilla mietitään ja kehitetään erilaisia uusia käytäntöjä, joilla oppiminen mahdollistettaisiin jatkumona, jossa sekä yksilö että yritys voisivat hyötyä ja kehittyä.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on aktiivista, kilpailukykyä vahvistavaa yhteistyötä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. TKI-hanketyöllä pyritään vaikuttaviin, työelämää ja liiketoimintaa kehittäviin ratkaisuihin muun muassa luomalla uusia käytäntöjä, toimintamalleja ja konsepteja, parhaimmillaan jopa kansainvälisille markkinoille. Hanketyössä vuoden tai kahden ajan toimiva työntekijä irtautuu hetkeksi tavanomaisesta työstään uuteen kehittämisasetelmaan, josta hän tuo yritykseen mukanaan paitsi kehittämistyön varsinaisen tuloksen, myös uusia näkökulmia, kontakteja, ajatusmalleja ja erilaisia mahdollisuuksia.

Työntekijälle, jatkuvalle oppijalle, hanketyö tarjoaa monipuolisen ja haastavan kehittymisen ja oppimisen alustan. Työskentely hankkeessa mahdollistaa tiedon ja osaamisen päivittämisen. Hanketyö on tilaisuus oman asiantuntijuuden syventämiseen tai laajentamiseen kokonaan uudelle alueelle. Sen mukanaan tuomat kohtaamiset tuovat työhön vertaisverkostoja ja parhaimmillaan iloa ja innostusta. Samalla kun hanketyö monipuolistaa työtehtävää, se vie asiantuntijan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Asioiden tekeminen eri tavalla ja uusissa yhteyksissä haastaa omaa ajattelua ja pakottaa olemaan ”lean & agile”. Se jos mikä on jatkuvan oppimisen ydintä.

Maailma ei ole enää yhtä ennalta arvattava kuin aikaisemmin. Tarvitsemme siksi muutosta palvelevaa, joustavampaa asennoitumista ja nopeampaa reagointia kaikessa toiminnassamme. Tämä muutos vaatii yrityksiltä ja yksilöiltä kykyä heittäytyä; johonkin ryhtyessään ei voi olla varma mitä siitä seuraa, vai seuraako mitään; etukäteen ei voi myöskään tietää, mikä polulla kohdattu osoittautuu myöhemmin merkitykselliseksi. TKI-hankkeet tarjoavat jäsentyneen alustan ja viitekehyksen heittäytymiselle ja muutoksen eteenpäin viemiselle – siis jatkuvalle oppimiselle.

Ammattikorkeakouluissa on jo pitkään tehty tutkimus- ja kehittämistyötä soveltavalla otteella, työelämää kehittäen. Meitä toimijoita on Suomessa paljon ja kukin on omilla ydinosaamisalueillaan kehittänyt omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan, mikä tuo tärkeää lisäarvoa yhteistyöhön tutkimuksessa ja kehittämisessä. Työelämäyhteistyö on meillä kaikilla toiminnan keskiössä. Olemme myös oppimisen asiantuntijoita. Tämä yhdistelmä luo oivan alustan strategiselle, muutosta edistävälle, oppivalle ja kehittyvälle työelämäkulttuurille.

Jotta tutkimus- ja kehittämistoimintamme sulautuisi yhä useammin ketteräksi oppimisen alustaksi työpaikoille, tarvitaan vielä keinoja sovittaa oppilaitos- ja hankemaailman rytmi kiihtyvässä muutoksessa olevan työelämän vauhtiin.

Kirjoittajat

Anu Sipilä, tradenomi (ylempi amk), AmO, Coordinator in learning collaboration & Master Study Guidance, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, anu.sipila(at)haaga-helia.fi

Marianne Wegmüller, KTM, RDI communications, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, marianne.wegmuller(at)haaga-helia.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli