1/2014, Tutkimus ja innovaatiot

Energiaa ja vettä säästävää SHOK-tutkimusta

Strategista huippuosaamista

Korkeatasoisinta tutkimusta Suomessa edustavat strategista huippututkimusta osaamiskeskittymät n.k. SHOKit (http://www.shok.fi). SHOKeissa tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä tulevaisuuden tärkeimmillä alueilla yritysten ja tutkimustahojen välillä siten, että innovaatiot muuttuvat kasvuksi ja hyvinvoinniksi. Tutkimuksen aikajänne on yleensä vähintään 5–10 vuotta, kilpailijat voivat osallistua samoihin ohjelmiin. Tutkijat tekevät tieteellistä ja yritykset teollista tutkimusta (Kuva 1). Suomessa on tällä hetkellä kuusi SHOK-tutkimusaluetta (Energia ja ympäristö CLEEN Oy, Biotalous FIBIC, Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy, Terveys ja hyvinvointi SalWe OyDIGILE Oy ja Rakennettu ympäristö RYM Oy).

Tekesin ja yritysten rahoittamassa RYM Sisäympäristö -tutkimusohjelmassa yrityksillä, tutkimuslaitoksilla ja yliopistoilla on yhteinen tutkimusstrategia. Tutkimusohjelma keskittyy käyttäjälähtöisiin tiloihin, tavoitteenaan löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla.

Sisäympäristöohjelman Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö -työpaketin vesikokonaisuus (Potable water systems – quality, safety and saving of water) keskittyy veden ja energian säästöön käyttövesijärjestelmissä sekä veden hygieniaan. Vesikokonaisuuden osallistujatahoja ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristöosaamisalueen Vesi-Instituutti WANDER (Rauma, kokonaisuuden alkuperäisidea, valmistelu ja koordinaatio), Aalto yliopisto (Espoo), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Kuopio) ja Itä-Suomen yliopisto (Kuopio). Vesi-Instituutti WANDER on tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka erityisosaamista alaa ovat vesi ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien vuorovaikutus suhteet. Yritystutkimuskumppaneina ovat alan johtavat osaajat Oras Oy, Cupori Oy ja Uponor Oy.

Kuva 1. Teollisen ja tieteellisen tutkimuksen konkreettinen kohtaaminen. Oras Oy:n tuotelaadun hallinnan päällikkö Jari Jäpölä ja laboratorioteknikko Manne Santonen asentamassa jatkuvatoimista vesijohtoverkoston paine- ja lämpötilamittaria mittausaineiston tuottamiseksi tutkijoiden käyttöön Teknologiatalo Sytyttimessä Raumalla liittyen RYM Sisäympäristö -tutkimusohjelmaan. (kuva: Vesi-Instituutti WANDER)

Tutkimusta todellisissa olosuhteissa

Raumalle maaliskuussa 2011 valmistuneeseen Teknologiatalo Sytyttimeen on rakennettu ainutlaatuinen täyden mittakaavan puhtaan vedenjakelujärjestelmä, jota voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Living lab-teeman mukaisesti.
Tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa ja se on Vesi-Instituutti WANDERin tutkimustoiminnan kivijalka. Tutkimusverkosto koostuu kupari-, PEX- ja monikerros- eli komposiittiputkista. Verkostoon on asennettu normaaliin kiinteistön vesiverkostoon nähden ylimääräisiä näytteenottohanoja, jatkuvatoimisia ja etäluettavia vesimittareita sekä putkikeräimiä. Nämä lisäasennukset mahdollistavat materiaalien vertailun ja vesinäytteiden ottamisen (Kuva 2). Katso Youtube-videot täyden mittakaavan verkoston rakentamisestaja putkinäytteiden otosta.

Kuva 2.  Vesinäytteenottoa Teknologiatalo Sytyttimen tutkimusverkostosta. (kuva: Vesi-Instituutti WANDER)

Sisäympäristöohjelman vesi-kokonaisuudessa Teknologiatalo Sytyttimessä tutkittavia teemoja ovat olleet puhdasvesijärjestelmien verkoston materiaalitiedot, järjestelmän virtausmalli, veden laatu sekä vesijärjestelmän energiatehokkuus. Saatavat tiedot yhdistetään ja mallinnetaan edelleen monipuoliseksi tutkimustiedoksi. Tutkimustietoa yritykset voivat tulevaisuudessa hyödyntää tuotekehitystoiminnassaan. Tutkimustulokset ovat johtaneet useisiin konferenssijulkaisuihin ja opinnäytetöiden tekemisiin (FM, DI ja AMK-insinööri-tutkinnot).  Ensimmäinen tieteellinen artikkeli Sytyttimen verkostoista ilmestyi kansainvälisessä alan lehdessä helmikuussa 2014 (Inkinen ym. 2014).

Vesi-Instituutti WANDER on yhteistyöverkoston keskiössä Rauman kaupungin, tutkimuslaitosten, yritysten, ja SHOK- tutkimuksen kokonaisuudessa. Sisäympäristöohjelman Käyttäjäkeskeinen sisäympäristö -työpaketin vesikokonaisuus on käytännön pilottikohteissa tehtävää tutkimustyötä kohti uusia strategisia linjauksia ja tuotteita kiinteistöjen vesijärjestelmissä.

Kirjoittaja

Minna Keinänen-Toivola, projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu / Vesi-Instituutti WANDER, minna.keinanen-toivola@samk.fi

Aino Pelto-Huikko, tutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu / Vesi-Instituutti WANDER, aino.pelto-huikko@samk.fi

Inkinen J., Kaunisto T., Pursiainen A., Miettinen I.T., Kusnetsov J., Riihinen K., Keinänen-Toivola M.M. (2014). Drinking water quality and formation of biofilms in an office building during its first year of operation, a full scale study. Water Research, Vol.  49: 83-91.

www.SHOK.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli