2/2013, Aluekehitys, Koulutus ja oppiminen, Tutkimus ja innovaatiot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) – matkalla huipulle

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti – Multidimensional Tourism Institute (MTI) on ainutlaatuinen osaamisyhteisö, jossa yhdistyvät kaikki matkailun koulutusasteet sekä innovatiivinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Instituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin matkailuopisto. MTI tutkii ja kehittää matkailua, kouluttaa matkailualan huippuosaajia kaikilla koulutusasteilla sekä välittää matkailualan osaamista ja tietoa alueen ja elinkeinon käyttöön. Instituutissa kehitetään matkailualan koulutusta ja tutkimusta tiiviissä yhteistyössä lappilaisen elinkeinoelämän, kansainvälisen tiedeyhteisön, koulutusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kanssa. Parantamalla matkailualan toimintaedellytyksiä instituutti toimii suunnannäyttäjänä koko toimialan kehittämiselle.

Taitavaa ennakointia

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen on pohjautunut matkailualan voimakkaisiin kasvunäkymiin ja sitä seuraavaan alan tutkimus- ja koulutustarpeeseen. Perustamissuunnitelmassa (2007, 5-6) määriteltiin matkailun kansainvälisiksi muutostekijöiksi mm. matkailukulutuksen, matkailuyritysten ja matkustuskustannusten kasvaminen ja kansallisina muutostekijöinä mm. kansainvälistyminen, investointien lisääntyminen sekä matkailupalveluiden ja -keskusten kehittyminen. Näiden muuttujien haasteisiin lähdettiin hakemaan ratkaisuja kokoamalla yhteen eri oppilaitoksissa oleva matkailualan tutkimuksen, koulutuksen ja innovatiivisen kehittämistoiminnan osaamista.

Perustamispäätöksen aikaan käytiin koulutuspolitiikassa keskustelua korkeakouluverkon supistamisen tarpeista. Koska Lappi nähtiin merkittävänä ja alati kasvavana matkailualueena, haluttiin matkailukoulutus edelleen säilyttää lähellä elinkeinoa ja kouluttaa osaajia siellä, missä työvoiman tarvekin on. Osana rakenteellisen kehittämisen uudistusta ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa päätettiin vähentää yhteensä 2030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen. (Opetusministeriö, 2012). Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan vähentämistarve kohdistui erityisesti kulttuurialalle, mutta myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Tässä yhteydessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun marata-alan aloituspaikkoihin kohdistuneet leikkaukset olivat hyvin maltillisia kun taas useissa oppilaitoksissa aloituspaikat leikattiin tyystin.

Ainutlaatuinen toimintamalli

Lapin korkeakouluyhteistyön käynnistyttyä sen ensimmäisenä ilmentymänä Lapin korkeakoulujen strategiaryhmä teki 5.11.2007 päätöksen matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustamisesta. Rovaniemelle perustettava matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia esitettiin opetusministeriölle korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelman kärkihankkeeksi. Perustamissuunnitelmassa (2007, 16-17) instituuttia perusteltiin matkailukoulutuksen kehittämisen, aluekehityksen, matkailualan toimijoiden, tiedon keruun ja välittämisen tarpeilla sekä toimijoiden matkailun tutkimuksen ja kehittämisen tarpeilla. MTI:lla nähtiin olevan myös laajempi yhteiskunnallinen, taloutta kehittävä, ekologinen ja sosio-kulttuurinen tehtävä (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen, 2007, 16).

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen toteutettiin Lapin yliopiston hallinnoimalla EAKR-hankkeella, jossa rahoittajina olivat Lapin lääninhallitus (myöhemmin Lapin liitto) ja Rovaniemen kaupunki. Hanke käynnistyi huhtikuun alusta 2008 ja avajaisia vietettiin 1.10.2009. MTI:n perustamissopimuksessa sen tehtäviksi on määritelty 1) matkailualan tutkimus 2) tutkimukseen perustuva matkailualan yliopistokoulutus 3) työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuva matkailualan ammattikorkeakoulutus 4) työelämälähtöinen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toisen asteen ammatillinen koulutus sekä 5) kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta.

Strategisen työn ja toiminnan sparraajana toimii kansallinen elinkeinoelämän neuvottelukunta, jossa on edustajat keskeisistä kansallisista matkailun toimijoista ja toiminnoista. Alueellista ja operatiivisen työn tukea antaa kumppanuusklubi, jossa ovat edustettuina keskeisimmät lappilaiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit.

Koulutuksen osalta tavoitteena on monimuotoistaa opetusta, tuoda se entistä lähemmäs työelämää ja ongelmaperustaista oppimista (PBL) sekä rikastaa sen sisältöjä kehittämällä erilaisia yhteistyömuotoja eri koulutusasteiden ja toimialojen välillä. Opiskelijoille tarjotaan opintojaksojen tai -kokonaisuuksien yhteistoteutuksia esimerkiksi tapahtumamatkailun, luontomatkailun tai kulttuurimatkailun teemoista. Myös asiantuntija- ja vierailijaluennot tarjotaan nykyisin jo suurimmilta osin avoimina kaikkien koulutusasteiden opiskelijoille. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyttää tiettyjä opintojaksoja toisesta oppilaitoksesta opintoihinsa. Sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön perustuva opetus ja oppiminen antaa opiskelijoille entistä vahvemmat valmiudet kohdata matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen sekä julkisen sektorin osaamistarpeet (MTI:n strategia, 2012).

Tutkimuksen osalta tavoitteena on tehdä kansainvälisesti tunnettua, kriittistä matkailun perustutkimusta ja alueellisesti vaikuttavaa soveltavaa tutkimusta ja tuottaa sellaista tietoa, joka tukee matkailun kehittämistä erityisesti pohjoisilla alueilla. MTI:n yhteinen palvelutoiminta tarjoaa matkailun asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalveluita alan yrityksille ja julkisille toimijoille. Palveluiden tarjottimella yhdistyvät koulutusrajat ylittyvä osaaminen laadukkaiksi, asiakaslähtöisiksi palveluiksi. (MTI:n strategia, 2012.)

Matkailun osaamista arktisessa toimintaympäristössä

Instituutin kolmannen toimintavuoden jälkeen käynnistettiin strategian päivitysprosessi, jolla lähdettiin aidosti hakemaan MTI:n yhteistä, kolmen toimijan osaamiselle rakentuvaa, eettisyyteen ja yhteisöllisyyteen pohjautuvaa erikoistumisen ja erottautumisen suuntaa.

Päivitetyssä strategiassa, vuosille 2013–2016, MTI:n toimintaympäristöksi määrittyi luontevasti arktinen alue, joka jo olosuhdetekijöidensä perusteella asettaa toiminnalle haasteita, mutta ennen kaikkea tarjoaa myös mahdollisuuksia, jotka ovat kansainvälisestikin kilpailukykyisiä. Esimerkkinä tästä toimintaympäristölähtöisestä kehittämistyöstä voidaan mainita Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmän kehittäminen. Matkailun turvallisuustyössä MTI on yhdessä matkailualalla toimivien yritysten, kuntien, turvallisuusalan toimijoiden, viranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa ollut turvaamassa edellytyksiä matkailun häiriöttömälle toiminnalle Lapissa. Lapin turvallisuusjärjestelmä on valittu kansalliseksi hyväksi käytänteeksi (Sisäasiainministeriö 2012, 94–97) ja sitä kohtaan on osoitettu myös laajempaa, kansainvälistä kiinnostusta.

Strategian painopisteiksi määrittyivät vieraanvaraisuus ja viisiasteinen vastuullisuus, joiden alla yhdistyvät MTI:n kaikki koulutusasteet ja niiden tutkimus, koulutus sekä palvelutoiminta. Vieraanvaraisuus on matkailussa läsnä kaikessa. Paikallisuuden ja kulttuurien hyödyntäminen, asiakkaiden kohtaaminen, esteettisyys, tapahtumat ja luontoympäristöt nähdään tekijöinä, jotka luovat matkailijalle myönteisiä kokemuksia. Vieraanvaraisuuteen suunnattu kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen parantavat matkailuyritysten ja -alueiden kilpailukykyä. (MTI:n strategia 2012.)

Vastuullisuuden ulottuvuudet ovat taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja poliittinen näkökulma, jotka luovat pohjan kestävälle ja yhdenvertaisuutta korostavalle matkailutoiminnalle. MTI:ssa vastuullisuuden eri osa-alueet korostuvat paikalliskulttuurien ja paikallisuuden vaalimisessa. Ennakoimalla matkailualojen kehittymistä pystytään hahmottamaan toimintaympäristön muutoksia, joihin matkailualan toimijoiden tulee varautua vastuullisuuden toteutumiseksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. (MTI:n strategia, 2012.)

Kansainvälistymisen osalta tavoitteena on edistää MTI:n kansainvälisyyttä ja kansainvälistä tunnettuutta niin, että siitä tulee visionsa mukainen arktisen alueen johtava matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen asiantuntija. Tämä tarkoittaa kansainvälisen tunnettuuden lisäämistä, verkostojen rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä, avainkumppanuuksien rakentamista, strategian painopistealueiden kehittämistä kv-verkostoissa ja hankkeissa sekä tutkimuksen, koulutuksen ja palvelutoiminnan osaamisen vahvistamista kv-toiminnalla.

Matkalla huipulle

MTI:n perustamisen ja toiminnan käynnistämisen aikainen muutos on ollut valtaisa haaste oppilaitosten toimintakulttuureille, toimintamalleille, tietojärjestelmille, viestinnälle, säännöille, ohjeille, resursseille ja kaikille muille kymmenille reunaehdoille, joiden rajoja ja mahdollisuuksia on koeteltu ja kokeiltu. Ei-vastaukset ovat kuitenkin pikkuhiljaa muuttuneet ehkä-vastausten kautta miksipä-ei ja jopa ilman muuta-vastauksiksi. Muutosprosessi on ollut haaste ennen kaikkea henkilöstölle ja kaikille niille, jotka MTI:n muutosprosessiin ovat osallistuneet tai joita se on jollain tavalla koskettanut. Muutos sisältää kuitenkin aina myös mahdollisuuksia, jos ne halutaan ja osataan käyttää. Tänään voimme jo olla varmoja siitä, että MTI:n ainutlaatuinen rakenne ja toimintatapa tarjoavat oppilaitosten perustehtäville; koulutukselle, tutkimukselle ja aluekehitykselle, sellaista lisäarvoa, joka oikein hyödynnettynä takaa MTI:n oppilaitoksille entistä kilpailukykyisemmän aseman kansallisessa ja kansainvälisessäkin oppilaitoskentässä. Ennen kaikkea se kuitenkin tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää opetuksen, tutkimuksen ja palvelutoiminnan sisältöjä niin, että yritykset ja alueiden toimijat saavat jatkossa yhä osaavampaa työvoimaa, vaikuttavampaa tutkimusta sekä laadukkaampia asiantuntijapalveluita matkailualan kehittämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kirjoittaja

Eila Linna, kehittämispäällikkö, PhD, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti – MTI, eila.linna@ulapland.fi

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen. Lapin korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kärkihanke. Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto. Rovaniemi 2007.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin strategia 2012-2016. Rovaniemi 2012.

Opetusministeriö, 2012, Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämisuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. Helsinki.

Sisäasiainministeriö 2012: Tie Turvallisempaan huomiseen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt. Sisäasiainminiseriön julkaisuja 29/2012. Helsinki.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli