3/2013, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat

Oppimisen avoimia olohuoneita

Avoimet oppimisympäristöt on laaja käsite; siihen liitetään fyysiset tilat, virtuaaliset tilat, teknologia, sosiaalinen ympäristö ja verkostot sekä myös mentaalinen ilmapiiri. Avoin oppimisympäristö on tila tai malli, joka mahdollistaa joustavan, ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen sekä mahdollisuuden innovatiiviseen, yhteistyöverkostojen kautta tapahtuvaan oppimiseen. Avoimuus rakentuu oppimisyhteisöstä, asiantuntijuudesta ja tiedosta, sekä fyysisistä ja virtuaalisista rakenteista.

Ammattikorkeakoulut ovat olleet mukana ESR-rahoitteisessa Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksesi -kehittämisohjelmassa rakentamassa erilaisia avoimia oppimisympäristöjä, joissa käyttäjät aktivoituvat. Tässä artikkelissa kerrotaan muutamista oppimisen olohuoneista, jotka tuovat uusia näkökulmia avoimiin oppimisympäristöihin.

Elämykselliset moniaistiset tilat yhteisöllisen oppimisen virittäjänä

Laurean ammattikorkeakoulun koordinoimassa AISTIEN-hankkeessa on erityisesti rakennettu fyysisiä oppimisympäristöjä, joissa aisteja hyödynnetään elämyksellisyyden ja oppimisen tukena. Kuvat, videot, tunnusteltavat esineet, äänet, tuoksut ja maut herättävät erilaisia muistoja ja mielleyhtymiä ja auttavat paremmin muistamaan ja oppimaan. Elämystilojen rakentaminen yhteisöllisesti on tärkeä prosessi, joka aktivoi osallistujia, virittää vuorovaikutusta ja saa osallistujat sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen. Muutkin amkit ja toimijat voivat hyödyntää hankkeen tuloksia: hankkeessa mallinnetaan pedagoginen menetelmä, jolla moniaistisia tiloja tuotetaan yhteisöllisenä prosessina ja lisäksi mallinnetaan moniaistisen tilan tekninen toteutus. Mallissa kuvataan, miten kuva-, ääni- ja videomateriaalia muokataan moniaistisessa tilassa hyödynnettäväksi, minkälaisia teknisiä välineitä tilan toteutukseen tarvitaan ja miten rakennetaan paikasta toiseen liikuteltava elämystila.

Kuva 1. Opiskelijat summaavat oppimiskokemuksiaan Aistien-prosessista yhdessä opettajansa kanssa.

Hankkeessa ovat mukana Metropolian ammattikorkeakoulu, Heinolan kansalaisopisto/Jyränkölän Setlementti Ry, Hämeen Kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungilta Monitoimikeskus Lumo ja Vantaan Valo.

 

 

 

Oppija on liikkeellä – Mobiilisti

Mobiilisti-hanke on mobiilioppimisen kehittämishanke, jossa kehitetään mobiiliutta hyödyntäviä koulutusmalleja luonnonvara-, kiinteistö- ja viheralalle. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja hankkeesta ovat hyötyneet kaikki HAMKin koulutusalat, vaikka varsinaiset testit ja pilotit tehdään luonnonvara-alalla. HAMKin lisäksi mobiiliutta ovat kehittämässä Omnia, Edupoli ja Haaga-Helia.

Kuva 2. Mobiilioppimisen elementit.

Hankkeessa on tekemisen meininki ja vahva osaajien verkosto, joka tuottaa aineistoa mobiilipedagogiikasta, antaa käytännön vinkkejä mobiilitoteutuksista, testaa ja tiedottaa erilaisista mobiililaitteista, kertoo ohjauksen ja työskentelyn menetelmistä ja tuottaa kaiken aineiston mobiileja menetelmiä hyödyntäen. Kokemuksista ja aineistoista kootaan mobiilikäsikirja, joka on kaikkien saatavilla ja sen avulla voi hyvin itse testata ja tuottaa mobiiliopetusta.

Hankkeessa on testattu opintojaksojen toteutusmahdollisuutta täysin mobiilina sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Tulokset ovat olleet positiivisia – toteutus vaatii vain uutta asennoitumista ja uudenlaisia toimintatapoja, niin opettajalta kuin oppijaltakin. Parasta on kuitenkin se, että kummatkin osapuolet ovat oppijoita.

Kuva 3. Mobiilikesäkoulussa videoitiin, kuvattiin ja tehtiin yhdessä – eikä sade haitannut.

Mobiilisti-hanketta edelsi Suomen eOppimiskeskuksen koordinoima Avoimet verkostot oppimiseen (AVO 1 -hanke), jossa HAMK koordinoi mobiilioppimisen osahanketta. Hankkeessa testattiin eri koulutusohjelmien kanssa mobiilien käyttöä erilaisissa opetustilanteissa. Kokemuksia ja tuloksia jaettiin mobiilikesäkoulussa, joka rakennettiin yhdessä mobiiliverkoston toimijoiden kanssa. Verkosto koostuu maan parhaista mobiiliosaajista: kesäkoulu on toteutettu neljä kertaa ja viides kerta on tulossa toukokuussa 2014.

 

 

Seksuaaliterveyttä virtuaalisesti – avoin yhteisöllinen virtuaalinen oppimisympäristö

AYVOT-hankkeessa VirtuaaliAMK yhdessä HIV-tukikeskuksen, SEXPO-säätiön, Helsingin diakonissalaitoksen, Centria AMKin, HAMKin, LAMKin, JAMKin, KPAMKin, Turun AMKin ja Laurea AMKin kehitti seksuaaliterveyden MOOC-opintojakson. Yhteistyössä rakentui kaikille avoin, helposti monistettavissa oleva ja eri aloille soveltuva oppimisympäristö. Ympäristö mahdollistaa vertaisoppimisen, oppijoiden välisen vuorovaikutteisuuden ja se syventää oppimista ja motivoi ko. aihealueen tiedonhankintaan. Käyttäjille tarjotaan myös tueksi informaatiolukutaidon tietopakettia. Lisäksi ympäristössä on laaja autenttisen verkko-oppimisen oppisisältö.

Kuva 4. Avoimessa ja yhteisöllisessä oppimisympäristössä tietoa rakennetaan yhdessä.

Aineistoa ja ympäristöä on hyödynnetty useissa amkeissa opettamisen ja oppimisen tukena sosiaali- ja terveysalan opetuksessa, omaehtoisessa tiedonetsinnässä ja opiskelussa sekä soveltuvin osin myös opettajien koulutuksessa. Malli antaa hyvän kuvan myös avoimesta oppimateriaalin tuottamisesta.

Kirjaston seinät laajenevat – AMKien kirjastot avoimina oppimisympäristöinä

Seinäjoen amkin koordinoima Verkko haltuun -hanke on kehittänyt hakevaa ja hakeutuvaa toimintatapaa, missä kirjasto luo yhteyksiä ulospäin ja etsii uusia kumppaneita – lähtee ulos kirjastosta. Toiminnan lähtökohtana on ollut kohderyhmän tilanne ja tarpeet – räätälöity sisältö; mm. verkkotaidot, tiedonhankinta, oppiminen ja osallistuminen. Toimintaa on kohdennettu erilaisille kuntoutujaryhmille (mielenterveyskuntoutujat, syöpäkuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, päihdekuntoutujat) sekä erilaisille oppijoille (kehitysvammaisille, maahanmuuttajille, erityisnuorille) ja erilaisissa tilanteissa oleville, kuten vangeille. Opiskelijoille hanke on tuonut mahdollisuuksia oppia uudenlaisissa yhteisöissä ja kokemukset ovat myös tuoneet opetukseen uusia sisältöjä. Projektin hyviä kokemuksia löytyy hankeblogista.

Turun amkin koordinoimassa Open Zone -hankkeessa täydennyskoulutettiin kirjastoalalle eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia uusia osaajia. Lisäksi täydennyskoulutusta annettiin jo alalla toimiville ammattilaisille monikulttuuriseen kirjastotyöhön. Hanke myös vahvisti maahanmuuttajien media- ja viestintätaitoja osana maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta.

Teknologia oppii ja opettaa – kolmiulotteiset maailmat

Kuva 5. Opiskelijat opettamassa teknologiaa.

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeessa (AVO2) luodaan edellytyksiä, koulutetaan, selvitetään ja tuetaan avoimen oppimisen ja osallistumisen sekä sisällöntuotannon mahdollisuuksia teknologiavusteisesti. Hämeen ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Tampereen yliopiston, Koulutuskeskus Salpauksen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin kanssa toteuttanut osahanketta ”Kolmiuloitteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt”. HAMK on käytännön piloteissa kehittänyt ja tutkinut Virvelinrannan vammaispalvelukeskuksessa Kinect-sovellusten mahdollisuuksia oppimisen ja osallistumisen välineenä. Sovelluksilla voidaan rakentaa kolmiulotteisia, visuaalisia ja elämyksellisiä oppimis- ja osallistujaympäristöjä. Kinect on puhetta ja liikettä tunnistava laite, joka tulkitsee käyttäjää ja oppii käyttäjältä. Vuorovaikutus käyttöliittymän kanssa tapahtuu ihmisen luonnollisiksi kokemilla tavoin: eleillä, ilmeillä ja puheella. Lisätietoja hankkeesta.

Muuttuvaa oppimista etsimässä

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmassa on teetetty tulevaisuuden uusista näkymistä viisi esiselvitystä. Niissä kaikissa on ollut mukana amkien toimijoita.

Humanistinen ammattikorkeakoulu kartoittaa, miten kansalaistoiminnan keskukset toimivat avoimina oppimisympäristöinä sekä miten eMentorointi soveltuu humanististen ja kasvatusalan pienten toimipaikkojen ammattilaisten osaamisen kehittämisen menetelmäksi. Kemi-Tornion AMK testaa miten pilvipalvelut toimivat hajautetun työympäristön työhuoneena ja oppimisympäristönä. Selvityksen valmistuvat lokakuussa 2013.

TYYNE – työelämä oppimisympäristönä esiselvityshankkeessa koottiin tietämystä työssä ja työn ohessa tapahtuvan oppimisen ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksista muuttuvissa työympäristöissä ja liikkuvassa työssä. Osallistavilla työtavoilla tuotettiin arvioitua ja validoitua tietämystä tulevista trendeistä ja kehityssuunnista sekä koostettiin 15 suositusta, miten työelämä toimii oppimisympäristönä.

Koordinointihankkeessa opitaan paljon avoimuudesta ja kansalaisten aktivoinnista

Kemi-Tornion AMK, HAMK ja Tampereen yliopisto vetävät yhdessä koordinaatiohanketta, jossa etsitään parhaita käytänteitä kaikista Avoimista oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämishankkeista. Koordinaatiohanke on OKM:n hallinnoimaa ja Lapin ELY-keskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012–31.5.2014. Kehittämisohjelmasta on saanut rahoitusta yhteensä 27 eri hanketta ja ohjelma on pyörinyt vuodesta 2008 lähtien.

Tässä artikkelissa on pintapuolisesti kuvattu hankkeita, joissa ammattikorkeakoulut ovat olleet mukana. Muita toimijoita ovat kirjastot, museot, kulttuurilaitokset, yhdistykset, järjestöt, yliopistot ja eri koulumuodot. Hankkeissa on tuotettu valtava määrä tietoa avoimista oppimisympäristöistä ja kansalaisia aktivoivista menetelmistä. Sivuilta www.aktiivi.info löydät kaikki hankkeet ja pääset hankkeiden sivustoille tutustumaan tarkemmin tuotoksiin. Koordinaatiohankkeen sivuilta voit kuunnella myös hankkeiden tuloksia esitteleviä webinaareja. Ota yhteyttä hanketoimijoihin ja tule mukaan hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin – yhdessä opimme enemmän!

Kuva 8. Koordinaatiohankkeessa verkotetaan toimijoita, etsitään parhaita käytäntöjä ja tiedotetaan ja hankkeiden tuloksista.

Kirjoittaja

Leena Vainio, tutkimuspäällikkö, AKTIIVI-hankkeen projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, leena.vainio@hamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli