3/2012, Opiskelijat, Tutkimus ja innovaatiot, Työelämä

Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö avain valmistuneen työllistymiseen

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa on keskeisiä kansallisia haasteitamme. On ennustettu, että tietyillä aloilla ja alueilla koetaan tulevaisuudessa työvoimapulaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). Työvoiman saatavuutta ja kansantalouden kasvua turvataan sillä, että valmistuvat nuoret siirtyvät nopeasti työmarkkinoille ja että olemassa oleva työvoimareservi, kuten maahanmuuttajat, saadaan työllistettyä.

Korkeakoulutuksesta työelämään siirtymistä viivästyttää osaltaan se, että opintoja ei aloiteta välittömästi toisen asteen opintojen jälkeen. Oma ala löytyy vähitellen, mahdollisesti useiden kokeilujen ja välivuosien jälkeen. Koulutusajat ovat pidentyneet myös opintojen aikaisesta työssäkäynnistä johtuen. Aiheen tiimoilta käytävä julkinen keskustelu osoittaa, että yhteiskunnan ja yksilön etu eivät aina kohtaa. Esimerkiksi koulutuspoliittiset ratkaisut eivät kannusta välivuosien pitämiseen, vaikka se yksilön kannalta joskus tuntuisi tarkoituksenmukaiselta.

Sujuva siirtyminen opinnoista työelämään edellyttää oppilaitoksen käytänteiden arviointia ja jatkuvaa kehittämistä. Korkea-asteen oppilaitoksilla on edelleen haasteita kehittää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteitä siten, että ne aidosti johtavat joustaviin opintopolkuihin ja opintoaikojen lyhenemiseen. Oppilaitoksen ja työelämän välinen yhteistyö on sekin alue, jossa on vielä kehitettävää. Opiskelija voi kokea opintojensa ja alansa työelämän välisen yhteyden ohueksi. Opiskelu oppilaitoksessa ei riittävässä määrin kohtaa alan työelämää ja päinvastoin. Oma kysymyksensä on erityisryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, ohjaaminen siten, että opinnoista siirrytään sujuvasti työelämään.

Nuoret nopeammin työelämään -työelämäyhteistyökäytäntöjen levittämisprojekti tukee tavoitetta pidentää työuria ja turvata osaavan työvoiman saatavuus. Lähtökohtana on, että korkeakouluopintojen aikainen työelämäyhteistyö auttaa nuoria linkittymään työelämään ja työllistymään. Tiivis työelämäyhteistyö näyttäytyy opiskelijalle esimerkiksi mielekkäiden harjoittelupaikkojen, projektiopintojen tai opinnäytetöiden muodossa.

Projektissa on etsitty, koottu ja levitetty tietoa olemassa olevista yhteistyömuodoista ja kumppanuuksista, joita ammattikorkeakoulut muodostavat saadakseen opiskelijat nopeasti työelämään. Hyviin käytänteisiin on perehdytty niin oppilaitoksen kuin työelämänkin näkökulmasta. Projektissa on perehdytty hyviin käytänteisiin suomalaisissa korkeakouluissa ja yhteistyössä projektin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Työskentelymuotoja ovat olleet työpajat, seminaarit ja vierailukäynnit Suomessa, Luxemburgissa, Itävallassa ja Isossa-Britanniassa.

Noin 20 suomalaista ammattikorkeakoulua vastaanotti syyskuussa 2012 kyselyn, jolla selvitettiin, millaisia opiskelijan työllistymistä tukevia työelämäyhteistyön käytäntöjä ammattikorkeakoululla on. Kyselyn avulla Nuoret nopeammin työelämään -projekti tekee näkyväksi ammattikorkeakouluissamme käytössä olevia, innovatiivisia toimintatapoja koulutuksen ja työelämän yhteistyön lisäämiseksi.

Tehtyä kehittämistyötä ja hyviä käytänteitä on levitetty avoimissa seminaareissa ja projektin verkkojulkaisussa (ejournal.quickersteps.net). Verkkojulkaisussa on artikkeleita ja aineistoa aihealueeseen liittyen niin yhteisön ja yksilön, korkeakoulun ja työelämän, tutkijan, opettajan, opettajakouluttajan, opiskelijan kuin valmistuneenkin näkökulmasta.

Seminaari 27.11.2012

Järjestämme 27.11.2012 Työelämäyhteistyökäytäntöjä kehittämällä nuoret nopeammin työelämään -seminaarin Jyväskylässä. Seminaari on maksuton. Tule verkostoitumaan, kuulemaan ja keskustelemaan, millaisia työelämäyhteistyökäytäntöjä korkeakouluista löytyy ja miten niitä kehittämällä on tuettu nuorten työllistymistä. Lisätietoja: www.quickersteps.netejournal.quickersteps.net

Nuoret nopeammin työelämään -työelämäyhteistyökäytäntöjen levittämisprojektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu. Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina ovat University of Education – Upper Austria (Itävalta), University of Luxembourg (Luxemburg) ja Coventry University (Iso-Britannia). Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kirjoittaja

Päivi Kauppila, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, paivi.kauppila@jamk.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2012. Alueellisten työmarkkinoiden muutos. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 1/2012.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli