1/2015, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat, Tutkimus ja innovaatiot, Työelämä

PRME-kehys auttaa sisällyttämään vastuullisuuskysymykset osaksi liiketalouden opetusta

Julkisessa keskustelussa on enenevässä määrin peräänkuulutettu yritysten ympäristöön liittyvää ja sosiaalista vastuuta. Yhä useammat yritykset julkaisevat nykyään vastuullisuusraportteja ja laativat eettisiä toimintaohjeita toimintansa tueksi. Tämä asettaa odotuksia myös liiketaloutta opettavien yliopistojen ja korkeakoulujen opetuksen sisällölle – tulevaisuuden johtajille ei siirry koulun penkiltä ainoastaan tietoa ja taitoja, vaan myös asenteita jotka ohjaavat heidän toimintaansa myöhemmissä liiketalouden tehtävissä. Principles for Responsible Management Education (PRME) – aloite on ensimmäinen virallinen alusta YK:n ja liiketalouden korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Kuusi periaatetta käsittävän PRME-kehyksen tavoitteena on varmistaa että vastuullisuuskysymykset tavoittavat opiskelijat monipuolisesti opinpolkunsa jokaisessa vaiheessa.

Hanken oli vuonna 2008 ensimmäinen Suomen yliopistoista, joka liittyi PRME:en. Siitä lähtien toimintaa ja opetusta on kehitetty PRME-periaatteiden pohjalta. Nykyisin vastuullisuustoiminta on keskeinen osa Hankenin strategiaa ja tavoitteena on sisällyttää vastuullisuuskysymykset kaikkien oppiaineiden opetussuunnitelmaan. Hankenin PRME toiminta rakentuu kahden peruspilarin varaan 1) synergioiden luomiseen eri osastojen välille resurssien tehokkaan käytön ja selkeän toimintarakenteen varmistamiseksi, ja 2) poikkitieteelliseen lähestymistapaan. Kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen on haastava tehtävä, ja poikkitieteellinen lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden laaja-alaiselle keskustelulle. Käytännössä tämä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää aiheen monitahoisuutta ja tutustua keskustelun tuoreimpiin kehityssuuntiin. Opettajakunnalle laaja-alainen lähestyminen ja sen esiin nostamat erilaiset näkökulmat puolestaan tarjoavat tilaisuuden nostaa uusia tutkimuskysymyksiä tarkempaan tarkasteluun.

PRME-periaatteet

PRME-kehys tarjoaa konkreettisen työkalun opetuksen ja toimintojen kehittämiseen. PRME-periaatteet kattavat yliopistojen ja korkeakoulujen sisäisten toimintojen lisäksi vuoropuhelun yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa, mikä varmistaa sen, että opetuksen kehitys kulkee linjassa yhteiskunnan laajemman kehityksen kanssa:

Periaate 1 | Päämäärä: Kehitämme opiskelijoiden kykyä luoda pysyvää arvoa yrityksille ja yhteiskunnalle, ja työskennellä yhteisen ja kestävän globaalin talouden eteen.

Periaate 2 | Arvot: Sisällytämme akateemiseen toimintaamme ja opetussuunnitelmaamme globaaliin sosiaalisen vastuun arvot sellaisina kuin kansainväliset organisaatiot, kuten YK:n Global Compact ne käsittävät.

Periaate 3 | Metodi: Luomme opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja, oppimista tukevia prosesseja ja oppiympäristöjä, jotka mahdollistavat vastuullisen johtajuuden oppimisen kokemusten kautta.

Periaate 4 | Tutkimus: Osallistumme käsitteelliseen ja empiiriseen tutkimukseen, joka kasvattaa ymmärrystä yritysten roolista, dynamiikasta ja vaikutuksesta kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvon luomisessa.

Periaate 5 | Kumppanuus: Käymme keskustelua yritysjohtajien kanssa ymmärtääksemme paremmin heidän kohtaamiaan haasteita sosiaalisiin- ja ympäristövastuukysymyksiin liittyen, ja etsimme yhdessä heidän kanssaan toimivia ratkaisuja näihin haasteisiin.

Periaate 6 | Vuoropuhelu: Mahdollistamme ja tuemme vuoropuhelua globaaliin sosiaaliseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyen opettajien, opiskelijoiden, hallituksen edustajien, kuluttajien, median, kansalaisjärjestöjen ja muiden kiinnostuneiden tahojen ja sidosryhmien välillä

PRME-toiminnan tavoitteena on läpäistä liiketalouden opetuksen eri osa-alueet. Se myös kannustaa rakentamaan siltoja muiden vastuullisuuskysymyksiä käsittelevien akateemisten toimijoiden kanssa. Hankenilla tämä näkyy muun muassa vuonna 2007 lanseeratun CSR-moduulin myötä, jonka tarjoamien kurssien keskiössä ovat vastuullisuuteen liittyvät kysymykset. Moduuli on avoin myös 25:lle Helsingin Yliopiston ja Avoimen Yliopiston opiskelijalle. Kursseille on keskeistä aktiivinen keskustelu, joka nostaa esiin eri koulutustaustoista tulevien ajatuksia kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Tämä tukee Hankenin pyrkimystä auttaa opiskelijoita ymmärtämään vastuullisuuskysymyksiä useasta näkökulmasta. Näille kursseille on ominaista myös vahva linkki käytännön tekemiseen ja osaamiseen. Hankenilla on vahva verkosto vastuullisuuteen keskittyviä yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa yhteistyötä tehdään mm. CSR-moduulin kautta.

PRME-raportointi

PRME-kehys tarjoaa kouluille keinon arvioida tasoa, jolla vastuullisuus niiden toimissa ja opetuksessa toteutuu. Sen puitteissa on mahdollista kehittää ideoita ja jäsentää ajatuksia, suunnitelmia ja haasteita. Tärkeä työkalu tässä on joka toinen vuosi julkaistava Sharing Information on Progress (SIP) -raportti, joka esittelee kuluneiden kahden vuoden toimia vastuullisuuskysymysten edistämisessä. SIP-raportit auttavat kouluja jäsentämään PRME-periaatteiden toteutumista käytännössä ja tuovat ne siten vahvasti konkretian tasolle. Raportin julkaiseminen auttaa parhaimmillaan liiketalouden yliopistoja ja korkeakouluja muodostamaan kokonaiskuvan opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden suhtautumisesta ja toimista vastuullisuuden saralla. Hankenilla raporttia varten haastatellaan oppiaineiden professoreita ja muuta henkilökuntaa, ja SIP-raportti laaditaan monilta osin näin saatujen vastausten pohjalta. Haastattelut auttavat tiedon keräämisen lisäksi vahvistamaan henkilökunnan ymmärrystä vastuullisuuden merkityksestä opetuksessa, tutkimuksessa ja muussa toiminnassa. Ne auttavat sekä haastattelijaa että haastateltavaa arvioimaan vastuullisuusteeman painoarvoa eri oppiaineissa. Vuonna 2014 toteutetulla haastattelukierroksella havaittiin esimerkiksi, että vastuullisuusnäkökulma sisällytetään yhä useamman oppiaineen opetukseen, ja että sitä pidetään yleisesti tärkeänä. Näitä aiheita käsitellään kuitenkin toistaiseksi yhä usein epäsuorasti. Tämä tieto auttaa kehittämään opetusta näiltä osin eksplisiittisemmän käsittelyn suuntaan.

PRME-verkosto

Hanken on ollut aktiivinen PRME:ssä niin kansallisella, Pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. PRME on ”verkostojen verkosto”, joka edistää yhteistyötä sekä kokemusten ja näkemysten jakamista. PRME:stä saatava hyöty on sitä suurempi mitä vahvemmin sen kautta verkostoituu muihin jäseniin. Aloitteen piirissä tehdään yhteistyötä muun muassa tutkimuksen saralla, opetuksen kehittämiseksi ja opetushenkilökunnan taitojen lisäämiseksi. Verkostoitumisella on monia tärkeitä yhteisvaikutuksia, joista yhtenä merkittävimpänä voidaan pitää muiden jäsenten kokemuksista oppimista ja inspiroitumista.

Pohjoismaisella tasolla yhdeksän liiketalouden yliopistoa ja ammattikorkeakoulua muodostavat PRME:n Pohjoismaisen jaoston. PRME:n piirissä on myös muita vastaavia alueellisia yhteistyöverkostoja. Näissä jaostoissa on mahdollista ottaa huomioon eri alueiden erilaiset yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuuritausta sekä kehittää toimintaa ja vastuullisuusajattelua niiden puitteissa ja pohjalta. Pohjoismaiden jaostossa, jonka puheenjohtajana Hanken aloitti syksyllä 2014, on kehitteillä yhteinen tietokanta vastuullisuusteeman ympärillä. Samoin ollaan suunnittelemassa yhteispohjoismaista Massive Open Online Course:ia (MOOC).

Yhteenveto

On selvää että liiketaloutta opettavat yliopistot ja korkeakoulut joutuvat ottamaan enenevässä määrin kantaa vastuullisuuskysymysten käsittelyyn opetuksen sisältöä kehittäessä ja myös muussa toiminnassaan. Vaikka vastuullisuuskäsitteille ei ole olemassa yhteisesti hyväksyttyä määritelmää, ja näkemyksiä niihin liittyen on useita, on kuitenkin hedelmällistä pyrkiä kohti yhteisiä suuntaviivoja. PRME tarjoaa erinomaisen kehyksen vastuullisuusdialogille. Se auttaa jäsenkouluja jäsentämään sisäisesti omia vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjään, mutta se antaa selkeät raamit myös viestinnälle ja toiminnalle ulkoisten sidosryhmien kanssa. PRME:ä kehitetään läheisessä yhteistyössä YK:n Global Compactin kanssa, minkä ansiosta sen avulla on mahdollista saada tuoretta ymmärrystä yritysmaailman vastuullisuuskehityksen tilasta ja suunnasta. Tämän tiedon saa kanavoitua opetuksen kautta tulevaisuuden johtajien käyttöön, jotka ihannetilanteessa tulevat edistämään vastuullisuuden periaatteita omalla työurallaan.

Kirjoittajat

Nikodemus Solitander, Sinituote Postdoctoral Researcher, PRME Coordinator, Hanken, nikodemus.solitander@hanken.fi

Greta Steenvoorden, PRME Assistant, Hanken, greta.steenvoorden@hanken.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli