Kirjoittajakutsu, Uutiset

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 3/2020, Ammattikorkeakoulu sosiaalisen kestävyyden edistäjänä

Kutsumme kaikkia sosiaalisesta kestävyydestä kiinnostuneita kirjoittamaan UAS Journalin numeroon 3/2020. Lehden teemana on ammattikorkeakoulu sosiaalisen kestävyyden edistäjänä.

Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin komissiossa 1987. Komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on edennyt kansainvälisesti ja kansallisesti niin valtiotasolla kuin yhteiskuntien eri sektoreillakin.

Suomessa kestävää kehitystä on edistetty vuodesta 1993 lähtien, jolloin Suomen kestävän kehityksen toimikunta perustettiin ensimmäisenä maailmassa. Toimikunta määritteli kestävän kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” (Ympäristöministeriö, https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys).

Suomi on sitoutunut kaikkia maita koskevaan Agenda2030-toimintaohjelmaan, joka hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2015. Agenda2030 pitää sisällään 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joista monet koskettavat sosiaalista kestävyyttä (https://kestavakehitys.fi/agenda-2030), etenkin tavoitteet

1: ei köyhyyttä,
2: ei nälkää,
3: terveyttä ja hyvinvointia,
4: hyvä koulutus,
5: sukupuolten tasa-arvo,
8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua,
10: eriarvoisuuden vähentäminen,
11: kestävät kaupungit ja yhteisöt,
16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto,
17: yhteistyö ja kumppanuus.

Ammattikorkeakoulut edistävät sosiaalista kestävyyttä koulutuksen, hankkeiden, työelämäyhteistyön ym. käytännön toimien kautta. Nämä kestävyyden edistämisen tavat voivat myös kietoutua toisiinsa monin eri tavoin ja sosiaalisen kestävyyden edistämisen mittakaavat voivat vaihdella globaalista hyvinkin paikallisiin. Artikkeleita toivotaan myös ammattikorkeakoulujen ja niiden sidosryhmien (esim. yhdistykset ja yritykset) kansainvälisistä projekteista (ml koulutus, TKI-hankkeet). Asetamme etusijalle artikkelit, jotka kertovat jo toteutuneista hankkeista ja kokeiluista, joista ammattikorkeakouluyhteisö voi oppia. Onnistuneiden hankkeiden lisäksi olemme kiinnostuneita myös epäonnistuneista kokeiluista!

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja vapaamuotoisemmat tekstit noin 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/

Teemanumeron toimittajina toimivat Tove Holm/Turun kaupunki, Silja Kostia/TAMK ja Kaija Saramäki/Karelia-ammattikorkeakoulu.

Tove on työskennellyt 18 vuotta ammattikorkeakoulussa ja aikuisoppilaitoksessa laadun- ja ympäristöjohtamisen sekä kestävän kehityksen edistämisen kanssa. Vuonna 2014 Tove on väitellyt Turun yliopistosta, ympäristötieteestä. Hänen tutkimuksensa oli poikkitieteellinen: muutoksen mahdollistamista korkeakouluissa, etenkin kestävän kehityksen koulutuksen edistämistä. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaasteessa, jonka visio on puhdas tuottava ja yhteinen Itämeri.

Silja työskentelee yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa, ja sitä ennen hän toimi yliopettajana ja insinöörikoulutuksen johtajana Lahden ammattikorkeakoulussa yhteensä yli 17 vuotta. Uransa aikana Silja on osallistunut laajasti kestävän kehityksen edistämiseen koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Silja on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2000 biologian alalta.

Kaija työskentelee lehtorina Karelia-ammattikorkeakoulussa sekä on aktiivisesti mukana ENO-verkkokoulun toiminnassa. Kaijan osaamisalaa ovat kestävä kehitys, yhteistyö ja verkostot, kestävä luonnonvarojen käyttö ja kansainvälisyys. Kaija on koulutukseltaan Metsätalousinsinööri (AMK) pääpainona markkinointi ja viestintä sekä M.Sc, Environmental forestry, pääpainona sosiaaliset kysymykset luonnonvarojen käytössä.

Artikkeliehdotukset tulee lähettää teematoimittajille osoitteeseen kaija.saramaki(at)karelia.fi viimeistään viikolla 34 (23.8.2020). Otsikoi sähköpostiviestisi seuraavasti: UAS3 artikkeli. Muistathan noudattaa kirjoitusohjeita ja nimetä artikkelisi vastuukirjoittajan sukunimen mukaan.

  • Artikkelin lähetys teematoimittajille viimeistään 30.8.2020
  • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 37
  • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 39
  • Teemanumero ilmestyy viikolla 41
Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli