Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2019 Digitalisaatio ja tietohallinnon uusi rooli – ammattikorkeakoulujen AAPA-verkosto 20 vuotta

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 2/2019 teemana on Digitalisaatio ja tietohallinnon uusi rooli – ammattikorkeakoulujen AAPA-verkosto 20 vuotta.

Tietohallintojen rooli ammattikorkeakouluissa on digitalisaation edetessä muuttunut yhä enemmän ydintoimintaa mahdollistavaksi tekijäksi sekä korkeakoulun johtamisen kumppaniksi pelkän teknisen infran ylläpitämisen sijaan. Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohdon – johtajien, päälliköiden ja avainhenkilöiden – yhteistyöverkosto AAPA on ollut toiminnassa 20 vuotta. Sen viimeisimmässä kehittämisohjelmassa tietohallinnon uudenlainen rooli on määritelty seuraavasti: ”Tietohallinto on tiedon, tietovarantojen, hallinnon ja johtamisen toimintaprosessien sekä informaatioteknologian hallintaa”.

Vastaavasti moniselitteistä näkymää digitalisaatioon on ammattikorkeakoulujen tietohallinnoissa haluttu selkeyttää yhteisesti linjaamalla, että digitalisaatiolla ymmärretään ”toimintatapojen asiakaslähtöistä uudistamista teknologiaa hyödyntämällä”.

Tässä teemanumerossa halutaan tuoda monipuolisesti esiin tietohallinnon rooli ammattikorkeakoulujen erilaisten palveluiden ja toimintojen mahdollistajana.

Teemanumeroon toivotaan sekä AMK:eista että niiden ulkopuolelta artikkeleita siitä, miten tietohallinto on ollut ja miten se voisi jatkossa olla edistämässä prosessien muutosta, datan muuttamista jalostetuksi tiedoksi, uusien teknologisten ratkaisujen toteuttamista taikka kokonaisuuksien hallintaa arkkitehtuurien avulla, yms. kysymysten ratkaisemista.

Tekstit voivat käsitellä esimerkiksi kokemuksia eri toimintaprosessien digitalisaatiosta, tietohallinnon palveluista ja organisointimalleista sekä yhteistyöhön ja kumppanuuteen liittyviä näkemyksiä. Toki myös teknisten innovatiivisten palveluiden kuvaukset ovat tervetulleita.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 2/2019 aikataulu

 • Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen jaakko.riihimaa (at) haaga-helia.fi viimeistään viikon 6 loppuun mennessä
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 10
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 15
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 21

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,

Teematoimittajaryhmä (AAPA-työvaliokunta)
yhteyshenkilönä Jaakko Riihimaa, AAPA IT-pääsihteeri, Haaga-Helia AMK

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 1/2019 – Osaamisperustaisuus ammattikorkeakouluissa

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 1/2019 teemana on osaamisperustaisuus ammattikorkeakouluissa.

Vuonna 2005 aloitettu Bologna-prosessi viitoitti tietä kohti kansainvälisesti yhtenäisiä korkeakoulujen tutkintorakenteita. Uudistuksen myötä myös opintojen tavoitteet määriteltiin uudella tavalla, opiskelijan osaamisina tutkintojen opintokokonaisuuksissa. Ryhdyttiin puhumaan osaamisperustaisesta korkeakoulutuksesta.

UAS-journalin 1/2019 teemanumerossa tarkastellaan kysymystä, missä ammattikorkeakoulujen osaamisperustaisuus on nyt. Onko se vain lisääntynyttä osaa-sanan viljelyä opetussuunnitelmissa, vailla vaikutusta koulutuksen toteutukseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, opiskelija-arviointiin, työelämäläheisyyteen?

Teemanumeroon toivotaan kirjoituksia osaamisperustaisuudesta ja sen toteutumisesta mitä moninaisimmissa muodoissaan korkeakoulussanne. Teksti voi käsitellä opiskelijan osaamisperustaisen oppimisprosessin vaiheita tai jotain osaa siitä, osaamisperustaisen koulutuksen työelämäläheisyyttä tai TKI-yhteyttä, kansainvälistä ulottuvuutta jne.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 1/2019 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajalle (esa.virkkula(at)oamk.fi) viimeistään viikolla 4
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 6
 • Julkaistava versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 8
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 11

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi.

Ystävällisin terveisin teematoimittaja
Esa Virkkula
Yliopettaja
Ammatillinen opettajakorkeakoulu/
Oulun ammattikorkeakoulu

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 4/2018 – Osallistava aluekehittäminen

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 4/2018 teemana on osallistava aluekehittäminen.

Tähän teemanumeroon toivomme kirjoituksia korkeakoulujen osallistumisesta alueiden kehittämistyöhön. Kirjoituksissa voidaan kuvata erilaisia aluekehittämisen menetelmiä ja yhteistyömuotoja. Aluekehittämistä voi tarkastella taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta tai muista erilaisen katsomisen tavoista käsin. Kirjoituksessa on mahdollista tarkastella sitä, millä tavoin alueiden kulttuurista ja sosiaalista pääomaa voidaan kasvattaa ja millä tavoin se kytkeytyy aluekehittämisen. Kirjoituksia toivotaan myös siitä, mikä voisi olla ammattikorkeakoulujen rooli alueiden uudistamisessa ja elinvoimaistamisessa.

Kansalaisten osallistumista asuinalueensa ja elinympäristönsä kehittämiseen korostetaan ja sen uskotaan tuottavan tehokkaampia ratkaisuja alueiden ja yhteisöjen ongelmiin, koska ne perustuvat asukkaiden paikalliseen tietoon. Alueiden kehittäminen edellyttää kansalaisten osallisuutta tukevia menetelmiä. Aluekehittämiseen liittyvät kaupunkisuunnittelu ja aluepolitiikan kysymykset. Alueet voivat olla maita, kaupunkeja, seutukuntia tai vaikkapa julkisia tiloja. Tärkeää on se, että määrittelee alueen itse. Aluekehittämisen tavoitteena voi olla kansalaisten hyvä elämä ja kotoutuminen sekä alueen kukoistuksen kaikinpuolinen edistäminen.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 4/2018 aikataulu
Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen virpi.lund(at)laurea.fi viimeistään viikolla 41
• Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 44
• Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 46
• Teemanumero ilmestyy viikolla 49

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,

Teematoimittajaryhmä (Sun Idea-hankkeen tutkijaryhmä)
Virpi Lund, Soile Juujärvi ja Ossi Salin Laureasta

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 3/2018 – Digipedagogiikka

AMK-lehti / UAS Journalin numeron 3/2018 teemana on digipedagogiikka.

Digitalisaatio haastaa koulutusta uudistamaan toimintatapoja. Sen lisäksi, että opiskelijat tarvitsevat uudenlaista osaamista, täytyy myös oppimisen uudistua. Erityisen tärkeää on kehittää pedagogisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät digitaalisia mahdollisuuksia ja samalla tukevat tulevaisuuden osaamisen kehittymistä. Kun digipedagogiikka ja teknologia kohtaavat kehittämistyössä, tarjoaa se opiskelijoille ajantasaista osaamista ja joustavia opintopolkuja sekä koulutustarjontaa, jolle on kasvava kysyntä myös työelämässä. Digitalisaatio tukee korkeakoulujen Visio 2030 -näkemyksiä korkeakoulutuksen paremman saavutettavuuden, joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen ja jatkuvan oppimisen mahdollistamisesta. Korkeakoulujen koulutustarjonta tulee näin joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi.

Tässä kirjoittajakutsussa digipedagogiikka tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäksi laajemmin sovellusten, välineiden ja oppimateriaalien käyttöä opetuksessa ja oppimisessa sekä opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, jotka tapahtuvat verkkoympäristöissä ja joissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja.

Teemanumeroon toivotaan artikkeleita digitaalisuuden merkityksestä korkeakoulutuksen ja laajemminkin työelämän ja osaamisen kehittämisessä. Artikkelit voivat kattaa myös näkemyksiä ja kokemuksia korkeakoulujen roolista tulevaisuudessa ja digitalisaation mahdollistamasta uudenlaisesta yhteistyöstä yli oppilaitosrajojen. Tekstit voisivat käsitellä esimerkiksi digipedagogiikaa, digiohjausta, opiskelijoiden ja opettajien digikyvykkyyttä, verkko-opetuksen laatua, ristiinopiskelua ja työelämän osallisuutta digitaalisemman korkeakoulun ja osaamisen rakentamisessa.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 3/2018 aikataulu
Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen eamkhanke(at)gmail.com viimeistään viikolla 34
• Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 36
• Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 38
• Teemanumero ilmestyy viikolla 40

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!
Ystävällisin terveisin,

Teematoimittajaryhmä (eAMK-hankkeen johtoryhmä)
yhteyshenkilönä Paula Tyrväinen JAMKista

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2018 – Työhön kiinnittyminen

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin numeron 2/2018 teemana on työhön kiinnittyminen korkeakouluopinnoissa. Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä alueen työelämälle; niiden opiskelijat toimivat erilaisissa projekti- ja harjoittelutehtävissä työpaikoilla opintojen aikana, osallistuvat uusien innovaatioiden kehittämiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa ja tekevät työtä mm. rahoittaakseen opintojaan. Työelämäprojektit, harjoittelu ja omaehtoinen työssäkäynti opintojen aikana auttavat opiskelijoita kiinnittymään työhön, suunnittelemaan ja edistämään työuraansa. Useimmat opiskelijat myös työllistyvät valmistuttuaan opiskelupaikkakunnalleen tai sen lähistölle työpaikoille, jotka ovat tulleet tutuiksi opintojen aikana. Kaikki tämä edellä mainittu edellyttää toimivaa työelämäpedagogiikkaa, ohjausta ja yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä.

Teemanumeroon toivotaan eri näkökulmista esimerkkejä opiskelijoiden varhaisesta työhön kiinnittymisestä opetuksen ja myös TKI-toiminnan näkökulmasta. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä työhön kiinnittyminen on käytännön tasolla, eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi tapausesimerkit, haastattelut, tarinat ja esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 2/2018 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajille (liisa.vanhanen-nuutinen(at)haaga-helia.fi) viimeistään viikolla 14 (huhtikuun alku)
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 16
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 18 (toukokuun alku)
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 20

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
teematoimittajat

Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja
Hannu Kotila, yliopettaja, projektipäällikkö
Kimmo Mäki, yliopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 1/2018 – Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin numeron (1/2018) teemana on kiertotalous ja resurssitehokkuus. Suomessa on hyödynnetty monia kiertotalouden osatekijöitä, kuten energia- ja resurssitehokkuutta merkittävästi. Kiertotalous on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus, voidaan puhua jopa kokonaan uudesta kestävästä talousmallista. Kiertotalouden toteuttaminen lähtee tuotteiden ja materiaalien uudelleen käytön huomioimisesta sekä jätteen synnyn minimoimisesta jo suunnittelussa ja tuotepolitiikassa. Kiertotaloutta on uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla, ylijäämä- ja käytettyjen materiaalien käyttäminen arvoa tuottavassa jalostuksessa sekä kierrätystä edistävän infrastruktuurin rakentaminen. Kiertotaloutta on tuotteiden korvaaminen palveluilla sekä esineiden ja palvelujen jakaminen omistamisen sijaan.

Teemanumeroon toivotaan eri näkökulmista esimerkkejä kiertotaloudesta ja resurssitehokkuudesta niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kiertotalous ja resurssikehittäminen ovat käytännön tasolla eri toimialoilla ja toimintaympäristöissä. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 1/2018 aikataulu

 • Tarjoa artikkeliehdotusta sähköpostilla teemanumeron toimittajille (lasse.pulkkinen(at)xamk.fi, hanne.soininen(at)xamk.fi) viimeistään viikolla 4
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 6
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 8
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 11

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
teematoimittajat

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja

Hanne Soininen
Tutkimuspäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 4/2017 – Koulutuksen vienti

Kirjoittajakutsu on päättynyt. Kiitos kaikille artikkelikäsikirjoituksensa toimittaneille kirjoittajille!

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron (4/2017) teemana on koulutuksen vienti. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistyminen on siirtynyt uudelle tasolle suomalaisten korkeakoulujen osaamisen tuotteistamisen ja koulutuspalveluliiketoiminnan aktivoitumisen myötä. Suomalainen koulutusosaaminen on kansainvälisesti arvostettua ja herättää kiinnostusta.

Teemanumeroon toivotaan laaja-alaisesti artikkeleita ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin arjen haasteista eri näkökulmista. Toivomme esimerkkejä koulutusviennin eri muodoista, säätelystä, verkostoista ja klustereista sekä kehittämistarpeista niin Suomessa kuin ulkomailla. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kaikkea koulutuksen vienti voi pitää sisällään.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Numeron 4/2017 aikataulu

 • Artikkeliehdotukset tulee lähettää osoitteeseen osaamisenvienti(at)gmail.com viimeistään viikolla 44
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 45
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 47
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 49

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittajat

Pirjo Aura, Haaga-Helia AMK
Sami Heikkinen, LAMK
Elisa Kannasto, SeAMK
Helli Kitinoja, SeAMK
Jaana Muttonen, HAMK
Mikhail Nemilentsev, XAMK

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 3/2017 – Avoin innovaatiotoiminta

Tervetuloa kirjoittamaan AMK-lehti // UAS Journal teemanumeroon 3/2017!

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron teemana on avoin innovaatiotoiminta. Entistä enemmän innovaatiotoiminta siirtyy suljetusta innovaatioprosessista kohti avoimempaa toimintatapaa. Useat innovaatiot syntyvät monialaisesti ja osallistavat prosessiin korkeakoulut, yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin sekä loppukäyttäjät. Teemanumeroon toivotaan esimerkkejä avoimesta innovaatiotoiminnasta niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa. Julkaisussa pyritään esimerkein valaisemaan mitä kaikkea avoin innovaatiotoiminta voi pitää sisällään. Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Tarjotessasi artikkeliehdotusta, tee se sähköpostitse suoraan teemanumeron toimittajalle (sposti seliina.paallysaho@seamk.fi). Artikkelit tulee toimittaa viimeistään viikolla 36, palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 37, ja tarvittavat muutokset tulee tehdä viikolla 38. Teemanumero ilmestyy viikolla 40.

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi.

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittaja Seliina Päällysaho
Tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2017 – Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalvelujen kehittämiskumppanina

Tervetuloa kirjoittamaan AMK-lehti // UAS Journal teemanumeroon 2/2017

AMK-lehti // UAS Journalin seuraavan numeron teemana on Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalvelujen kehittämiskumppanina.

Hyvinvointipalvelut ovat Suomessa uuden edessä: mitä tulevaisuuden palvelut ovat ja kuka palvelujen laadun määrittää? Teemanumeroon toivotan tervetulleeksi tutkimus- ja kehittämistyötä kuvaavia kirjoituksia. Hyvinvointipalveluja kehitetään niin opetuksessa kuin TKI– toiminnassa kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tässä julkaisussa pyrimme esimerkein valaisemaan millaista hyvinvointipalvelujen kehittäminen voi olla.

Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi konkreettiset tapausesimerkit, haastattelutyyppiset kevyemmät jutut ja ”tarinat” sekä aidot esimerkit ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä yritysten, kv-kumppanien tai muiden toimijoiden kanssa ovat tervetulleita. Julkaisemme mielellämme myös videoita.

Kirjoitukset voivat kohdentua eri kohderyhmille, ml. työelämä ja yrittäjät, ja niissä on hyvä huomioida yhteiskirjoittaminen (esim. amk-yliopisto-yritys) sekä monialaisuus. Verkkojulkaisuun voivat tarjota aineistoja ammattikorkeakoulujen henkilökunnan ohella myös eri alojen tutkijat, kv-kumppanit, opiskelijat sekä asiantuntijat työelämästä.

Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja puheenvuoron 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/ . Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Tarjotessasi artikkeliehdotusta, tee se sähköpostitse suoraan teemanumeron toimittajalle (anne.karki@samk.fi). Artikkelit tulee toimittaa viimeistään viikolla 16., palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikolla 17., ja tarvittavat muutokset tulee tehdä viikolla 19. Teemanumero ilmestyy viikolla 20.

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Ystävällisin terveisin,
Teematoimittaja  Anne Kärki
Yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu