4/2020

Työelämätieto Lapin jatkuvan oppimisen strategian rakentamisen perustana

Kirjoittaja: Helena Kangastie.

Koulutus on ollut viime vuosina suuressa muutoksessa, ja muutos jatkuu yhä myös Lapissa. Tällä hetkellä tarvitaan yhdessä luotu tulevaisuuden tahtotila sille, mihin suuntaan Lapin jatkuvaa oppimista kehitetään. Rakenteilla olevan Jatkuvan oppimisen strategian taustana on vuonna 2012 laadittu Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020. Konkreettisen strategiatyön tuolloin toteutti Lapin korkeakoulut osana Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishanketta. Nyt valmisteilla olevan Jatkuvan oppimisen strategiatyön toteuttaa myös Lapin korkeakoulut Ennakointi ja jatkuva oppiminen – tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa- hankkeessa vuosina 2019-2020.

Artikkelissa kuvaan jatkuvan oppimisen strategian rakentamistyötä ja työelämätietoa sen perustana. Tuon esille sidosryhmien tuottamaa työelämätietoa sekä työelämän antamaa palautetta ja niiden hyödyntämistä osana strategiatyötä.

Työelämätieto jatkuvan oppimisen strategian rakentamisen perustana

Työelämätieto kokoaa ja tuo esille ajantasaista tietoa alueen työelämästä. Lapissa tarvitaan yhä enenevässä määrin tuoretta tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Tietoa kerätään hyvin eri tavoin ja eri tahoilla.

Koulutuksen lisäksi Lapin alueella on vireää tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI), jota toteutetaan muun muassa ulkoisen rahoituksen hankkeilla. Hankkeissa on viime vuosina kerätty työelämätietoa esimerkiksi uraohjauksesta ja uramahdollisuuksista ja työllistymisen edistämisen mahdollisuuksista. (ks. esim. Alapuranen ym.2016; Saari 2018; Rautio ym. 2019: Torvinen 2019; Kangastie ja Löf 2020). Tuoreimmat ESR-rahoituksen saaneet hankkeet kuten Osaamo – kohtaantoa edistämässä -hanke ja OSTE – Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen, tuottavat työelämätietoa myös jatkuvan oppimisen strategian pohjaksi.

Lapin korkeakoulut ovat toteuttaneet järjestelmällisesti työnantajakyselyä jo vuodesta 2007 lähtien. Viimeisin kysely toteutettiin vuonna 2019 ja sillä kartoitettiin Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta valmistuneiden osaamisen työelämävastaavuutta. Kyselyllä selvitettiin muun muassa sitä, kuinka Lapin korkeakoulutettujen osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin sekä millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Lisäksi kysyttiin, minkälaisia rekrytointitarpeita tulevaisuudessa arvioidaan olevan. (Torvinen 2019.) Työelämä odottaa korkeakoulutetuilta joustavuutta, mukautuvuutta ja jatkuvaa valmiutta oppia uutta.

Korkeakoulut tavoittelevat alueella vaikuttavuutta. Korkeakoulujen vaikuttavuuden ulottuvuuksia ovat osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky. Vaikuttavuus syntyy eri tahojen yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kuvassa 1 on esitetty Vaikuttavan korkeakoulun kehys.

Kaavakuva vaikuttavuudesta ja sen syntymisestä
Kuva 1: Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksesta. Arene. Vaikuttava korkeakoulu http://vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi/

Alueen korkeakouluissa vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään erilaisten mittareiden avulla. Osa mittareista liittyy laajemmin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, kuten esimerkiksi tutkintojen määrä ja julkaisujen määrä. Osa taas kohdentuu suoraan aluevaikutukseen. Esimerkiksi valmistuvien työllistymiseen ja sijoittumiseen liittyvä mittari tuottaa tietoa siitä, miten hyvin valmistuneet työllistyvät ja kuinka moni opiskelija työllistyy Pohjois-Suomeen. Työnantajakyselyssä puolestaan arvioidaan valmistuneiden osaamista ja asiantuntijuuden laatua työnantajien näkökulmasta. Molemmissa korkeakouluissa työelämäpalautetta kerätään perusopetuksen laadun kehittämiseksi. Myös kumppanuuspalautteella on merkitystä työelämätietouden hyödyntämisessä.

Jatkuvan oppimisen strategian rakentaminen

Päättymässä olevan strategiakauden aikana Lapin alueen elinkeinorakenteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palveluliiketoiminnan osuus työllistäjänä on kasvanut merkittävästi. Yksityisten palveluntuottajien osuus on kasvanut, joten uudet työpaikat syntyvät pääosin yrityksiin. Kasvavia aloja ovat olleet kaivos- ja teollisuustoimialat sekä matkailu ja palvelut.

Koronapandemia on muuttanut tilannetta ja PK-yritysbarometrin 2020 mukaan yritysten suhdanneodotukset jyrkässä laskussa Lapissa. Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat koronakriisin myötä romahtaneet viime talven odotuksista ja suhdanneodotukset ovat heikoimmat koko maassa. Toimialakohtaisessa vertailussa merkittävin pudotus suhdanneodotuksissa on palveluissa. (Lapin Luotsi, PK-Barometri 2020)

Jatkuvan oppimisen strategiatyöllä on merkittävä vaikutus alueen elinkeinoelämän, kilpailukyvyn ja osaavan työvoiman osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen myötä vahvistetaan kaikkien ikäryhmien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen virallisen ja epävirallisen sekä arkioppimisen puitteissa, kohennetaan Lapin alueen työvoiman tietoja, ammattitaitoa ja pätevyyttä ja edistetään joustavia urapolkuja.

Strategiatyötä tehdään pääasiassa työpajatyöskentelyllä, jossa toimivat rinnakkain laajempi sidosryhmä sekä pienemmän ryhmän muodostava Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä (ELO-johtoryhmä). Kuvassa kaksi on esitelty Jatkuvan oppimisen strategian työpajatyöskentelyn aikajana.

Kuva 2. Ennakointi ja jatkuva oppiminen –tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeen työpajatyöskentelyn aikajana.

Sidosryhmän työpajat on suunnattu kaikille Lapin alueen toimijoille. Työpajojen teemat ja tavoitteet etenevät sisällöllisesti strategian laatimisprosessin mukaisesti ja ajallisesti hankkeen elinkaaren mukaisesti. Sidosryhmän työpajojen (ks. Kangastie ym. 2020.) tarkoituksena on tuottaa strategiaprosessiin Lappia alueena kuvaavaa tietoa, jota ELO-elinikäisen oppimisen johtoryhmän työpajoissa sitten kiteytetään ja konkretisoidaan lähemmäs varsinaisen strategian muodostumista.

Lisäksi työelämätietoa kerättiin keväällä 2020 toteuttamalla kysely yhdessä Lapin Yrittäjien kanssa. Alustavien tulosten perusteella yrityksille on tärkeää oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Molemmin puolinen tuntemus ja yritysten tarpeiden tunteminen ja joustavasti niihin vastaaminen palvelee yrityksiä ja niiden työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

Lopuksi

Jatkuvan oppisen strategia toimii Lapissa ohjaavana ohjelmana pyrittäessä varmistamaan elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen jatkuva vuoropuhelu sekä elinkeinoja palveleva osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen tarjonta. Tulevaisuuden osaajilta edellytetään ongelmanratkaisutaitoja, itseohjautuvuutta, oppimiskykyä, henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä ja johtamista, tiedon arviointitaitoja, kestävän kehityksen tuntemusta sekä palveluiden kehittämisosaamista. Eniten merkitystään kasvattavat osaamiset liittyvät yhtäältä muutoksen hallintaan sekä toisaalta digitalisaatioon. (Osaaminen 2035-raportti.)

Työelämätiedon kerääminen ja systemaattinen analysointi edistää myös korkeakoulujen vaikuttavuutta. Ennakoivalla työelämätiedolla ja sen hyödyntämisellä koulutuksen tarjontaa kyetään suuntaaman kulloisenkin työelämän tarpeen mukaan. Tarvitaan myös työelämätietoa toimien onnistuneisuudesta ja vaikuttavuudesta. Olemmeko osanneet kouluttaa työelämän tarvitsemia osaajia ja olemmeko TKI-toiminnalla saaneet aikaiseksi uusia avauksia alueen kehittämiseksi ja työelämän palvelemiseksi.

Kirjoittaja

Helena Kangastie, Terveystieteiden maisteri TtM, erityisasiantuntija (TKI ja O) Lapin ammattikorkeakoulu, helena.kangastie(at)lapinamk.fi

Alapuranen, N., Kangastie, H., Kilpimaa, P. ja Saari, P. 2016. Urasuunnittelulla korkeakoulutetut työmarkkinoille. LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2. Viitattu 13.9.2020. https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=79556845-656f-4539-9343-f28b86f536bc

Ennakointi ja jatkuva oppiminen – tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa. Viitattu 13.9.2020. https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus–ja-kehittamispalvelut/Organisaatioiden-kehittaminen/Ennakointi-ja-jatkuva-oppiminen—tulevaisuuden-osaamistarpeet-Lapissa

Kangastie, H., Koski, A., Kuisma, L., Mutka, V. ja Äijänen, P. 2020. Oppimisen revontulilla – jatkuvan oppimisen työpajan fasilitointi verkossa. Viitattu 13.9.2020. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat—Lapin-AMKin-blogi?ln=dottwdnc&id=4734f1b4-c633-4dc4-b29a-f4f3a8757b68 7.8.2020.

Kangastie, H ja Löf, J. 2020. VAHTO – VAHVUUSPERUSTAINEN TULEVAISUUSOHJAUS -HANKKEEN KYSELYN ALUSTAVIA TULOKSIA LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Viitattu 13.9.2020. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat—Lapin-AMKin-blogi?p_elbc0y4s=3&p_dottwdnc=3#dottwdncahto 28.4.2020.

Lapin luotsi. PK-yritysbarometri 2020. PK-yritysbarometri. Viitattu 12.9.2020. https://lapinluotsi.fi/elinkeinojen-nakymia/pk-yritysbarometri/

Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus Raportit ja selvitykset 2019:3

Osaamo -kohtaantoa edistämässä. Viitattu 13.9.2020. https://lacris.ulapland.fi/fi/projects/osaamo(1a84ee3d-369a-40c5-a6da-00c85ae3afcb).html

Rautio, K (toim.) Sirviö, J., Torvinen, S., Saari, P., Jokinen, L., Riihiniemi, N., Kautto, A. 20 19. Osuva urasuunnittelu – työkirja korkeakoulutetuille. 2019. Krista Lapin yliopisto. Luettu 12.9.2020. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63912/Osuva%20urasuunnittelu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Saari, P. 2018. Urasuunnittelulla työllistymiseen – eUraopas Lapin korkeakouluille ja korkeakoulutetuille. LAPIN AMKIN JULKAISUJA Sarja D. Muut julkaisut 3/2018. Viitattu 13.9.2020. https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=63d32348-39d4-405d-a26e-861bb54c7c68

Torvinen, S. 2019. Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen työelämässä – Kysely Lapin alueen työnantajille. D Muut julkaisut. 9/2019. Viitattu 13.9.2020. https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=6e4cefb5-ef56-490b-ba80-3a584a52d47e.

Vaikuttava korkeakoulu. Viitattu 13.9.2020. http://vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi/

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *