1/2015, Tutkimus ja innovaatiot

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta – tuloksia ja vaikuttavuutta -seminaari 12.2.2015

Master-tason koulutuksen profiilin nosto kansallisesti ja kansainvälisesti

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajien ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tapaaminen 12.2.2015 Helsingissä oli tervetullut kohtaamispaikka keskusteluille. Tapaamisessa OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen nosti esiin, kuinka pirstaleinen järjestelmä pirstoo panostuksetkin. Puheenvuorossaan hän kysyi, miten ohjaamme kansainvälisesti verraten vielä hyvällä tasolla olevia korkeakoulutus- ja tutkimuspanostuksia nykyistä vaikuttavampiin tuloksiin. Korkeakoulujen profiloitumisesta Kosunen totesi: ”Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän rakenteelliset muutokset jatkuvat seuraavallakin hallituskaudella. Sektoreiden välinen yhteistyö ja työnjako ovat välttämättömiä. OKM kannustaa osaamisen ylläpitoon, kehittämiseen ja uudistamiseen. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arkipäivästä sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tasoisesta vaikuttavuudesta näyttää olevan vain vähän tai jopa vääränlaisia käsityksiä erityisesti OKM:n hallinnonalan ulkopuolella.”

Yksi tapaamisessa esitellyistä TKI-toimista oli ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”, joka on 3,3M€ kaksivuotinen, OKM:n rahoittama hanke. Se on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke, jonka tavoitteena on uudistaa YAMK-toimintoja kohti tutkimuksellisuutta ja profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa. Hankkeen fokuksessa on vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työelämän välillä. Tällä hetkellä toiminta on jo käynnissä kansallisesti koko laajuudessaan. Osallistuvia opettajia ja muuta henkilöstöä on noin 200, osallistuvia opiskelijoita yli 300 ja yli 200 yritystä kutsuttu mukaan. Myös uusia kv-kumppanuuksia ja verkostoja on alettu etsimään aktiivisesti.

YAMK TKI-hankkeen vaikutus master-tason koulutuksen TKI-toimintaan on ollut raikas ja toivottu. Hankkeen myötä YAMK-koulutuksen työelämäyhteydet, TKI-kytkentä ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö kehittyvät merkittävästi. Se tukee verkostoitumista ja moninaisuuden hyödyntämistä AMKien, sidosryhmien ja työelämän välillä, myös kansainvälisesti. Sen työpaketeissa ollaan luomassa uusia opetuskokonaisuuksia ja sisältöjä. Oppeja parhaista TKI-käytänteistä on jo jaettu hankkeen laajan verkoston ja työpakettien tapaamisten kautta sekä julkaisuissa. Verkostoituminen ja yhteisöllisyys ovatkin toiminnan onnistumisen kantavia voimia. Hankkeessa kannustetaan uusien toimintamallien löytämiseen ja rohkeaan kokeiluun sekä esimerkein näytetään, miten viestinnällä ja proaktiivisella kommunikoinnilla voidaan vaikuttaa master-tason koulutuksen näkyvyyteen, tunnettavuuteen ja sitä kautta sen vaikuttavuuteen. Suomen kaikkien AMKien osallistuminen mahdollistaa toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden kansallisesti ja kansainvälisesti.

OKM:n 12.2. tilaisuuden keskeisin sanoma oli huomioida TKI-toimintamme vaikuttavuus pitkäjänteisesti. Tilaisuuden yhteenvedossa tutkimus- ja kehittämisjohtaja Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu herätteli keskustelua siitä, miten olemme mukana ratkaisemassa muuttuvan toimintaympäristön haasteita. TKI-toiminnassa on tärkeää pystyä kertomaan, mitä sillä on syntynyt ja mihin se vaikuttaa käytännössä. Miten voisimme edelleen parantaa uusien toimintamallien ja ideoiden juurruttamista hankkeen jälkeen?

Kirjoittaja

Minttu Lampinen, yliopettaja, KTT, Hämeen ammattikorkeakoulu, minttu.lampinen@hamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli