2/2014, Tutkimus ja innovaatiot

Ammattikorkeakoulut vahvistavat ja profiloivat TKI-osaamistaan

TKI-osaajavalmennuksella ammattikorkeakoulut vastaavat niille asetettuun haasteeseen vahvistaa ja yhtenäistää TKI-osaamista ammattikorkeakouluissa ja niiden verkostoissa. TKI-toiminnan määrällisen kasvun ja laadullisen kehityksen aikaansaaminen edellyttää ennen kaikkea henkilöstön osaamisen vahvistamista. TKI-toiminnassa työskentelee tällä hetkellä noin 5800 henkilöä, joista 74 % on opettajia ja 26 % hallinnon tai tukipalveluiden edustajia. Osaamista vahvistamalla pyritään myös selkiyttämään ammattikorkeakoulujen TKI-profiilia, voimistamaan käyttäjälähtöistä kulttuuria sekä jäsentämään käytännössä olevia TKI-toimintamalleja. (Tuomi & Pekkarinen, 2014).

TKI-osaajavalmennuksessa innovaatioympäristön ajatellaan olevan perinteiset koulutus- ja ammattirajat ylittävä, asenneilmapiiriltään luova, kansainvälistä lisäarvoa tuottava ja houkutteleva miljöö. Tämä miljöö linkittyy laajasti osallistujien, eri toimijoiden ja ammattikorkeakouluverkoston välityksellä muihin osaamis- ja tietämysverkostoihin. Innovaatio ymmärretään ammattikorkeakouluissa ja niiden toimintaympäristöissä hyödynnettävänä osaamislähtöisenä kilpailuetuna. Se voi rakentua teknologian soveltamisen ohella esimerkiksi uusille palvelu- ja liiketoimintamalleille, työ- ja toimintatavoille tai tuotekonseptien ja brändien hallinnalle. Innovaation todetaan olevan monien osaamisten yhdistelmä. Innovaatioissa yhdistyvät käyttäjien, kuluttajien ja vastaanottajien tarpeet ja aikaisempi osaaminen suunnittelijoiden ja tuottajien tietoon, luovuuteen ja osaamiseen. Keskiössä on avoin ja vastavuoroinen keskustelu käyttäjän ja kehittäjän välillä. Innovaatiotoiminta toteutuu organisaatioiden rajat ylittävästi, yksilö- ja yhteisökeskeisesti ja järjestelmällisesti. (TEM 2008; OKM, TEM 2012).

TKI-osaajavalmennus toteutuu kahtena peräkkäisenä syklinä vuosina 2014–2015. Hyvinkäällä käynnistynyt ensimmäinen sykli on TKI-osaajavalmennuksen kokeiluvaihe. Jokainen ammattikorkeakoulu on lähettänyt kokeiluun yhden tai kaksi valmennettavaa. Ennen valmennuksen käynnistämistä valmennettavat ovat sopineet organisaatiossaan TKI-kehittämistehtävästä sekä tehtävää ohjaavasta mentorista. Valmennusohjelmaan on tarjolla yhdeksän 5–10 opintopisteen laajuista moduulia, joista valmennettava ja mentori yhdessä suunnittelevat 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Tarkoitus on, että valitut moduulit vastaavat sekä valmennettavan osaamistarpeisiin että sopivat kehittämistehtävän sisältöön.

Moduulit ovat ammattikorkeakoulujen TKI-asiantuntijoiden, tutkimuslaitosten edustajien ja kansainvälisten asiantuntijoiden suunnittelemia ja tuotteistamia valmennuksen itsenäisiä osia. Vain ensimmäinen moduuli, Innovaatio boot camp: kysyntä ja käyttäjälähtöinen TKI-toiminta (10 op), on kaikille pakollinen. Se jatkuu koko valmennusohjelman ajan ja sisältää valmennuksen kansainvälisen osuuden. Muut moduulit ovat vapaasti valittavia.

Moduulit toteutuvat ammattikorkeakoulujen verkostossa. Moduulien suunnitelmat ja toteutukset jalostuvat käyttäjien, vastaanottajien ja suunnittelijoiden tekemien palautteiden perusteella (Aho et al. 2008; OKM & TEM 2012). Esimerkiksi Hyvinkäällä valmennettavien palautteissa vallitsevana sisältötoiveena oli yhteinen keskustelu eri alustuksien tai aiheiden pohjalta. Varsinkin yritysten käytännönläheiset puheenvuorot kiinnostivat. Kullekin moduulille on nimetty vähintään yksi moduulista vastuussa oleva ammattikorkeakoulu. Lisäksi moduulituotantoon osallistuu ns. kumppaniammattikorkeakouluja. Melkein kaikissa moduuleissa on lähitapaamisia, mutta kaikenlaisiin verkon käytön mahdollisuuksiin pyritään perehtymään, tukemaan ja käyttämään.

TKI-osaajavalmennuksessa korostuu valmennettavan keskeinen rooli. Valmennus yhdistyy valmennettavien taustayhteisöihin ja moduuleissa saadun tiedon tulisi tukea kehittämistehtävän edistymistä. Toisaalta valmennus kiinnittyy moduulikohtaiseen ryhmän ja vertaistuen hyödyntämiseen, jota suunnitelmallisesti kannustetaan (vrt. Parppei 2006; Salomaa 2007). Keskustelu on monialaista pikemmin kuin koulutus- tai ammattialakohtaista. Monimuotoisuudesta johtuen, valmennus edellyttää selkeitä ohjeita ja pelisääntöjä kuten Hyvinkäällä kokoontuneet valmennettavat totesivat.

TKI-valmennuksessa tiedollisen annin ja verkostoitumisen lisäksi valmennettavat saavat harjoitusta hankkeiden toteuttamis- ja työtapoihin. He pätevöityvät myös TKI-prosessien johtamisessa ja ohjauksessa sekä arvioinnissa. Yksilötasoa laajempana tavoitteena on jäsentää, yhtenäistää ja selkiyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä TKI-toiminnan profiilia. Mikäli valmennuksen tavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan ammattikorkeakoulun verkoston, ammattikorkeakoulujen ja valmennettavien tasolla, on mahdollista, että TKI-osaajavalmennus vakiinnutetaan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi korkeakoulutettujen erityispätevyydeksi (OKM 2009).

Kirjoittaja

Sirkka Saranki-Rantakokko, koordinaattori, THM, HTT, TKI-osaajavalmennus, Lapin ammattikorkeakoulu, sirkka.saranki-rantakokko@lapinamk.fi

Pekka Lahti, koordinaattori, KTM, TKI-osaajavalmennus, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, pekka.lahti@haaga-helia.fi

TKI-osaajavalmennus hankkeen hankesuunnitelma 2013.

Tuomi L ja Pekkarinen, E. 2014, Ammattikorkeakoulujen henkilöstön pätevöityminen TKI-työhön – TKI-osaaja valmennusohjelma,  Diasarja 18.1.2014

Aho, E et al. 2008, Kansallinen innovaatiostrategia 2008Esitys Kansalliseksi innovaatiostrategiaksi Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.6.2008  https://www.tem.fi/files/19704/Kansallinen_innovaatiostrategia_12062008.pdf  Avattu: 28.4.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, Suomi osaamispohjaiseen nousuun. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma. OKM, TEM, 12.12.2012.

Parppei 2006, Teoksessa Salomaa R. 2007. Business CoachingSeminaarityö, AKO-53.V, s. 7.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009, Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24, s. 51-52

Kansallinen innovaatiostrategia 2008. https://www.tem.fi/files/19704/Kansallinen_innovaatiostrategia_12062008.pdf

Suomi osaamispohjaiseen nousuun. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma. OKM, TEM, 12.12.2012. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/erillisraportit/liitteet/TINTO_12.12.2012.pdf.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli