1/2020, Puheenvuoro

Sidosryhmäyhteistyö ennakointivälineenä

Kirjoittajat: Sari Ahvenlampi & Ismo Kinnunen.

Ennakointi on osa strategista päätöksentekoa. Se auttaa tekemään päätöksiä, jotka ovat kestäviä tulevaisuudessa. Miten sidosryhmäyhteistyötä hyödynnetään ennakoinnissa Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) ja mihin asioihin siinä on tarpeen kiinnittää huomiota?

Selvitimme ennakointityön kokonaisuutta vuonna 2019 haastattelemalla koulutus- ja tki-johtajia, tutkintovastaavia ja tiimipäälliköitä. Haastatteluryhmiä oli 12 ja haastateltavia yhteensä 48. Syvensimme näkökulmaamme tämän jälkeen kyselyllä, johon vastasi 48 prosenttia opettajista.

Ennakointityötä tehdään koulutusaloilla pääsääntöisesti kolmella eri tavalla:

  • osallistumalla oman alan kehittämistyöhön
  • sidosryhmäyhteistyöllä
  • kartoitusten ja analyysien avulla.

Selvimmin nousi esiin lyhyen aikavälin ennakointi, jossa lähteitä ovat esimerkiksi yritys- ja työelämäyhteydet, opiskelijat ja koulutukseen hakeutujat sekä erilaiset barometrit. Näin on todennäköisesti siksi, että pitkän aikavälin hahmottaminen on haastavaa. Ammattikorkeakoulun on kyettävä katsomaan pitemmälle, koska sen on uudistettava myös alueen työelämää. Keskipitkällä aikavälillä toistuvat tilastolliset lähteet, julkinen tieto ja OKM:n, OPH:n ja TEM:n toimialakohtaiset selvitykset. Pitkällä aikavälillä viitataan esimerkiksi Sitran megatrendeihin ja tutkimusjulkaisuihin. (Myllylä ym. 2019.)

Ennakointia tehdään aktiivisesti, mutta sitä ei välttämättä hahmoteta ennakointityöksi, vaan mielletään osaksi normaalia koulutuksen kehittämistä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa koulutuksen uudistajana

Sidosryhmäyhteistyössä nousi vahvasti esiin kaikilla koulutusaloilla vuorovaikutus, keskustelut ja tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinteä yhteistyö koetaan arjessa erityisen hedelmälliseksi: näin saadaan säännöllisesti tietoa siitä, millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Toiminta on kuitenkin usein henkilösidonnaista.

Toinen kaikilla koulutusaloilla näkyvä osa-alue on sidosryhmäyhteistyöhön liittyvät palautteet, kyselyt ja tutkimukset. Oamkissa tehdään säännöllisesti sidosryhmäkyselyitä ja -tutkimuksia sekä käydään läpi annettuja palautteita. Tietokantapohjaiseen työkaluun kootaan harjoittelu-, opinnäyte- ja projektityöt, niihin liittyvä palaute sekä organisaatiot, joissa ne on tehty. Tämä on yhtenäistänyt ja tuonut näkyväksi käytänteitä. Palautteita voidaan myös hyödyntää aiempaa paremmin. Tällä osa-alueella toiminta pohjautuu avoimeen tiedon jakamiseen.

Kolmantena osa-alueena työelämäyhteistyössä nousivat esiin hankkeet. Osassa koulutusaloja hankeyhteistyö on aktiivista, ja yhteisen kehittämisen kautta avautuu näkökulmia tulevaisuuteen. Tätä kautta saadaan hyvin ennakointinäkökulmia koulutuksen kehittämiseksi, minkä lisäksi opettajien osaaminen kehittyy. Osalla koulutusaloja tämä osa-alue jää kuitenkin hyödyntämättä vähäisen hankekannan vuoksi, ja sitä onkin kokonaisuudessaan tarpeen kehittää.

Kumppanuusmalli systematisoi toimintatapoja

Sidosryhmäyhteistyötä on yhtenäistetty ja kehitetty viime vuosina kumppanuussopimusmallilla, jonka avulla tarjotaan yrityksille suorat yhteydet Oamkiin ja sitoudutaan pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin yhteistyön muodot ja tavoitteet. Kumppanuusmallin myötä saadaan ajankohtaista tietoa työelämän kehityksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Tämä on yksi toimintamalli, jolla vastataan Opetushallituksen (2019) osaamisen ennakointifoorumityössä esiin tuomiin kysynnän ja tarjonnan kohtaantohaasteisiin sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Sidosryhmäyhteistyö näyttäytyy monipuolisesti ennakoinnissa: vapaamuotoisen vuorovaikutuksen lisänä ovat palautteet ja tutkimukset sekä hankeyhteistyö. Sidosryhmäyhteistyötä on kehitetty kohti pitkäjänteistä kumppanuutta, jota tuetaan tietojärjestelmien avulla. Alumnitoiminnan kehittäminen on ollut viime vuosina tärkeä kehittämiskohde. Aktiivisen alumnitoiminnan myötä sidosryhmäyhteistyö suuntautuu entistä voimakkaammin työelämään ja tukee koulutuksen kehittämistä.

Kirjoittajat

Sari Ahvenlampi, FM, laatupäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu, sari.ahvenlampi(at)oamk.fi

Ismo Kinnunen, kehityspäällikkö, FT, Oulun ammattikorkeakoulu, ismo.kinnunen(at)oamk.fi


Myllylä, Yrjö & Hämäläinen, Mari & Hynynen, Satu & Huisko, Hilkka & Arola, Tuija & Mustapää, Olli (2019). Etiäinen -koulutustarpeiden ennakointi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk. Haettu 13.1.2020 osoitteesta https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/02/Etiainen-Pilottihaastattelut-Yhteenveto-060219-5.0.-18-s..pdf.

Opetushallitus (2019). Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2019: 3. Haettu 21.1.2020 osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli