1/2015, Puheenvuoro, Tutkimus ja innovaatiot

Kestävän kehityksen jäljillä

Hämeen ammattikorkeakoulussa on aloitettu hanke, jonka avulla selvitetään kestävän kehityksen näkymistä korkeakoulun toiminnan eri osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat opetus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä hallinto ja kiinteistöhuolto. Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMKin kansainvälisten strategisten kumppanien kanssa, joita ovat brasilialainen Feevale University ja tanskalainen VIA University College.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kestävän kehityksen tasoa HAMKissa, ja tulosten perusteella edistää eri osa-alueiden kestävämpää toimintaa. Selvitystyön tulokset ja osaaminen jaetaan myös kansainvälisten kumppanien kanssa, jolloin toiminta kehittyy myös kumppanuuksien kautta. Selvitystyön taustalla on YK:n alaisen talouskomission (United Nations Economic Commission for Europe, http://www.unece.org/index.php?id=31752) määrittämä kestävän kehityksen mittaristo, jota on käytetty korkeakouluympäristöissä aiemminkin.

Tähän mennessä selvityksiä on tehty muun muassa tutkimalla kestävään kehitykseen liittyvien opinnäytetöiden, julkaisujen ja projektien määrä, haastattelemalla koulutuspäälliköitä sekä selvittämällä hallinnon ja kiinteistöhuollon kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä. Selvityksen tuloksista kootaan raportti, joka esitellään toukokuussa Hämeenlinnassa järjestettävässä seminaarissa, johon osallistuvat myös HAMKin kansainväliset strategiset kumppanikorkeakoulut.

Hankkeen ja selvitystyön toteutuksesta ovat vastanneet kestävän kehityksen opiskelijat, jotka tekevät selvitystä osana harjoitteluaan. Selvitystyön aikana opiskelijat kartuttavat kokemustaan erilaisesta hanketyöskentelystä sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä. Hankkeen ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, johon kuuluvat vararehtori, kehittämispäällikkö sekä projektityöntekijä. Opiskelijat ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti yhteen käymään läpi tutkimustuloksia sekä suunnitelleet yhdessä seuraavia merkittäviä askelmerkkejä siitä, miten selvitystyö etenee.

Tutkimus käytännössä

Selvitystyö aloitettiin lokakuussa 2014, jolloin kestävän kehityksen opiskelijat aloittivat harjoittelunsa. Alkuvaiheen tavoitteiden asettelun jälkeen etsittiin sopivat toimintatavat, miten tutkimusta viedään eteenpäin, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin tarkoitustaan.

Kestävän kehityksen näkyminen opinnäytetöissä, julkaisuissa sekä projekteissa on selvitetty ja näiden merkittävyys on arvioitu. Seuraavaksi aineistoa analysoidaan ja siitä lasketaan kestävän kehityksen näkymisen osuus suhteutettuna kaikkiin opinnäytetöihin, julkaisuihin sekä projekteihin.

Haastattelemalla koulutuspäälliköitä sekä opettajia on selvitetty kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkymistä opintojen sisällöissä. Haastatteluista kootaan taulukko, josta näkee kestävää kehitystä sisältävien opintojen osuuden kaikista opintojaksoista. Arvio osuudesta perustuu haastateltavien omakohtaisiin näkemyksiin opintojaksojen sisällöistä.

Hallinnon ja kiinteistöhuollon osa-alueen selvitys on aloitettu ottamalla yhteyttä henkilöstön edustajiin laajalta alalta aina opiskelijaterveydenhuollosta vahtimestareihin. Selvitys tehdään haastatteluin, joilla on tarkoitus saada kattava käsitys kestävän kehityksen näkyvyydestä kaikilla ammattikorkeakoulun seitsemällä kampuksella. Hallinnon ja kiinteistöhuollon selvityksestä erityisen mielenkiintoisen tekee kampuksien monimuotoisuus, Evon vehreiltä metsäalueilta Visamäen kaupunkiympäristöön.

Suuntaviivoja tulevaan

HAMKissa käynnissä oleva hanke on tärkeä, sillä HAMK on alueellisesti merkittävä toimija, jonka vuoksi sillä on sekä velvollisuus että mahdollisuus toimia kestävämmällä tavalla. HAMKin tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien toimintatapojen ottamisessa mukaan arkeen. Hanke luo suuntaviivoja tulevaisuuteen ja kannustaa myös muut korkeakoulut ja alueen yritykset panostamaan kestävään kehitykseen.

Kirjoittajat

Pauliina Hirviniemi-Hakala, projektityöntekijä, Hämeen ammattikorkeakoulu, pauliina.hirviniemi-hakala@hamk.fi

Siru Perälä, opiskelija (3. vuosi), Kestävän kehityksen koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

Rilla Syrjänen, opiskelija (3. vuosi), Kestävän kehityksen koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

Katri Ylinen, opiskelija (1. vuosi), Kestävän kehityksen koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli