1/2011, Puheenvuoro, Tutkimus ja innovaatiot

TKI-toiminnan palveltava oppimista

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on yksi ammattikorkeakoulujen tehtävistä opetuksen ja aluekehitystehtävän lisäksi. Parhaimmillaan TKI-toiminta hyödyttää opetusta tuomalla siihen työelämäläheisyyttä. Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osallistuessa TKI-toimintaan saadaan aitoa ammattikorkeakoulua, opiskelijaa ja työelämää palvelevaa TKI-toimintaa.

TKI-toiminnan tulee olla muutakin kuin harjoittelu tai opinnäytetyö

Kun tarkastellaan TKI-toimintaa kertyneiden opintopisteiden valossa, voidaan todeta, että suurin osa opintopisteistä kertyy harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammattikorkeakoulujen välillä on kuitenkin suuria eroja, jotka voivat johtua sekä todellisista eroista toiminnasta mutta myös erilaisista tavoista tilastoida TKI-opintopisteitä. Näyttää kuitenkin siis siltä, että niin sanottujen tavallisten opintojaksojen osalta yhteys TKI-toimintaan on vielä varsin vaatimaton. SAMOK pitää tärkeänä, että jokaisen opiskelijan tutkintoon johtaviin opintoihin kuuluisi TKI-yhteydessä suoritettuja opintoja. Tällä hetkellä näin ei ole, vaan erot opiskelijoiden välillä ovat suuret. SAMOK katsoo että viisi prosenttia opinnoista, pois luettuna harjoittelut tai opinnäytetyö, tulisi olla suoritettu TKI-yhteydessä. Tämän viiden prosentin lisäksi opiskelija voi suorittaa harjoittelun ja opinnäytetyön TKI-yhteydessä niin halutessaan. Esimerkiksi 240 opintopisteen tutkinnosta viisi prosenttia tarkoittaisi noin 10 opintopisteen laajuisia opintoja.

TKI-toiminnan oltava opiskelijalle näkyvää

TKI-toiminta on monelle opiskelijalle vielä tuntematon käsite. Opiskelija saattaa opintojensa aikana osallistua TKI-toimintaan tietämättään. TKI-toiminta integroituna opetukseen hyödyttää niin opiskelijaa, ammattikorkeakoulua kuin työelämääkin ja onkin suotavaa sitä katsottavan merkittävänä osana opintoja. Opintopisteiden lisäksi opiskelijan tulisi saada todistus TKI-yhteydessä suoritetuista opinnoista siltä taholta, joka on ollut TKI-toiminnan asiakkaana. Todistuksen tulisi olla hyvin samankaltainen kuin työtodistukset ovat. Todistuksella voi jatkossa olla opiskelijalle suuri merkitys esimerkiksi töitä haettaessa. Samalla myös lisätään TKI-toiminnan näkyvyyttä opiskelijalle.

Korkeakoulujen arviointineuvosto arvioi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Vuonna 2009 julkaistu Suomen innovaatiojärjestelmän arviointi ja Suomen Akatemian Tieteen tila ja taso -raportti toivat molemmat ilmi tarpeen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arvioimisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi Korkeakoulujen arviointineuvostolle toimeksiannon toukokuussa 2010 ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arvioinnista. Arviointi toteutetaan vuoden 2011 aikana.
SAMOK katsoo että arviointi on erittäin tervetullut. Tällöin saadaan objektiivinen kuva siitä, miten ammattikorkeakouluissa toteutetaan TKI-toimintaa ja missä olisi vielä parantamisen varaa. SAMOK kannustaakin ammattikorkeakouluja kriittisesti arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä havaittujen puutteiden perusteella.
Opiskelijan hyödyt TKI-toiminnasta

Haastattelin lyhyesti kahta opiskelijaa liittyen heidän kokemuksiinsa TKI-opinnoista. TKI-toiminta Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelmassa näkyy muun muassa peruskurssien puitteissa tehtyjen projektien muodossa. Opiskelijat osallistuvat työelämän tilaamiin projekteihin, usein tiedostamatta osallistuvansa TKI-toimintaan.

“Oppimistyyli on mielestäni erittäin antoisa opiskelijan saadessa konkreettisesti toteuttaa asioita sen sijaan, että opetusmenetelmä olisi tavanomaista ns. pulpettiopetusta. Projektien aikana kävimme yhdessä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa läpi tehtyjä projekteja, jolloin myös opittua hyödynnettiin opetuksessa.”

”Osallistuessani projektiin minun oli pakko miettiä tarkemmin tekemisiäni ja oppia soveltamaan oppimaani käytäntöön, mikä edisti työelämävalmiuksiani. Työelämältä saatu palaute ohjasi minua kehittämään itseäni, ja näin ollen oppiminen tuntui merkityksellisemmältä. Ammattikorkeakoulujen tehtävä on tarjota työelämälähtöisiä projekteja opiskelijoille. Projektit myös avaavat silmät työelämästä ja kartuttavat opiskelijan kontakteja.”

Toinen haastattelemani opiskelija opiskelee sosiaalialaa ja on osallistunut TKI-hankkeeseen, jossa kartoitettiin päiväkodin turvallisuutta työntekijän näkökulmasta.

“Tuntui mukavalta vaikuttaa niin sanotusti oikeaan asiaan ja luentojen sijaan päästä omatoimisesti tekemään jotakin. Kartutin kontaktejani esimerkiksi kaupungin ja työelämän suuntaan.”

Hän muistuttaa myös opiskelijan ohjauksen tärkeydestä. “Jos opintojen alkuvaiheessa osallistuu vastaavanlaiseen hankkeeseen, tulee opiskelijaa ohjata ja perehdyttää kunnolla. Muuten toiminta projektissa voi jäädä hyvin epäselväksi opiskelijalle. Tekisin mielelläni enemmänkin vastaavanlaisia opintoja, ne tuntuvat arvokkaammilta kuin niin sanotut tavalliset opinnot.”

Yhteenveto

Opiskelijat kokevat TKI-yhteydessä suoritetut opinnot mielekkääksi tavaksi oppia. Näin ollen olisikin tärkeää, että niitä pystyisi suorittamaan nykyistä enemmän ja että ammattikorkeakoulun TKI-toiminta olisi opiskelijoille nykyistä näkyvämpää.

Students should be increasingly involved in RDI

RDI is defined as one of the statutory tasks for Universities of Applied Sciences. The students I interviewed for this article, considered studies completed with RDI connections as a meaningful way of learning. RDI also advances the students’ chances of making contacts with working life. This is the main reason for why student should be increasingly involved in RDI and that RDI should be made more visible for students. SAMOK considers that a part of every student’s studies, excluding final thesis and internship periods, should include working with RDI.

Kirjoittaja

Lotta Uutinen, hallituksen jäsen, lotta.uutinen(a)samok.fi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli