2/2013, Aluekehitys, Koulutus ja oppiminen, Tutkimus ja innovaatiot

Kampuksen aluevaikuttavuus – Case: Raahen kampus

Seminaarista atk:n kautta AMK:ksi

Raahe on vanha koulukaupunki. 1800-luvulla Raahessa oltiin monialaisesti kehityksen kärjessä, johtuen valtakunnan suurimmasta kauppalaivastosta. Purjelaivakauden vilkas liikennöinti Euroopan satamiin ja kaukomaille toi Raaheen vaikutteita ja kehityksen tuulia maailmanhistorian tapahtumien keskipisteistä. Jo tuolloin yhtenä kehityksen mahdollistajana ja kulmakivenä pidettiin koulutusta ja korkeatasoisia oppilaitoksia. Raaheen perustettiin ensimmäisten joukossa sekä Sofia Lybeckerin tyttökoulu että Fellmanin kauppiasveljesten lahjoittamalle pääomalle säätiöitetty Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Koulutuksen tarkoituksena oli turvata paikallisen nuorison koulutusmahdollisuuksia sekä samanaikaisesti mahdollistaa kaupungin kasvua tuottamalla tarvittavilla taidoilla varustettua työvoimaa alueen yrityksiin. Koulutuksen järjestäminen palveli siis sekä kaupungin opiskelijamateriaalin tarpeita että kaupungin kasvavaa työvoimatarvetta.

Raahen kampus on rakennettu 1899 opettajankoulutusseminaariksi, ensin naisopiskelijoita ja myöhemmin 50-luvulla myös miesopiskelijoita varten. Alue on historiallisesti kiinnostava kokonaisuus puu- ja tiilirakenteisia rakennuksia puistomaisessa ympäristössä. Kaupungin keskustan laidalla, meren ja metsän äärellä kampusalue on saanut elää omaa elämäänsä myös seminaarikäytön jälkeen. Raahen tietokonealan oppilaitos perustettiin vuonna 1972 ollen ensimmäinen tietokonealan opetusta antava teknillinen oppilaitos Suomessa. Raahen insinöörikoulutus siirtyi 1997 Oulun seudun ammattikorkeakouluun Raahen tietokonealan yksikköön ja 1999 siirtyi oppilaitoksen muukin toiminta ammattikorkeakouluun.

Kuva 1. Raahen kampusalueen päärakennus. (kuva: Leena Harju/Raahen seudun yrityspalvelut)

Täysin uusi koulutusmalli – Rikastamo

Kaupungissa on totuttu vaihtuvaan, opiskelevaan väestönosaan, joka opintojensa päätyttyä on juuri sitä toivotuinta työvoimamateriaalia kaupungin yrityksiin. Raahen kampuksella viime aikoina toiminut OAMK on kehittänyt opiskelijoidensa avuksi laajan vuorovaikutteisen verkon alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden välille. Rikastamo-verkostossa on jo n. 30 paikallista yritystä. Opinnäytetöiden tarvelähtöisyys ja suora käytännön hyödyntäminen mahdollistuu vain tiiviillä yhteistyöllä oppilaitoksen ja tulevien työnantajien kesken.

Kuva 2. Tätä reittiä ovat kulkeneet opiskelijat opintoihinsa jo 114:n vuoden ajan. (kuva: Leena Harju/Raahen seudun yrityspalvelut)

Oppilaitoksen tekemä verkostotyö tuottaa hyötyä kaikille neljälle osapuolelle. Yrityksessä opinnäytetyö mahdollisesti ratkaisee käytännön kehittämisongelman, opiskelija pääsee tekemään motivoivaa ja kehittävää oikeaa työtä, oppilaitos pysyy ajan tasalla opintojen tarjonnan ja sisällön päivitystarpeiden suhteen ja kaupunki hyötyy oppilaitoksen tekemästä opiskelijoiden juurrutustyöstä yrityskenttään nähden, toiveena opiskelijan jääminen Raahen työelämää rikastuttamaan. Rikastamo tarjoaa yhteistyössä yritysten kanssa alueen tarvetta vastaavaa osaamista. Alueen yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamiseen, jolloin voidaan puhua suoranaisesta täsmäkoulutuksesta yleisen sijaan.

 

Vähemmällä väellä parempaan tuottoon

Tulevaisuuden suuret haasteet liittyvät osaavan työvoiman riittävyyteen ja kun tähän lisätään vielä nuorten koulutettujen ihmisten hakeutuminen suuriin kasvukeskuksiin, on pienempien teollisuuskaupunkien olemassaolo riippuvainen koulutuspalvelujen tuotoista – siis opiskelijoista ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta.

Kuva 3. Yksi kampusalueen nykyisistä toimijoista on Oulun yliopisto. (kuva: Leena Harju/Raahen seudun yrityspalvelut)

Suomi elää voimakasta rakennemuutoksen aikaa muun Euroopan ohella. Ajassa korostuu tarve uusille innovaatioille niin tuotteiden, palveluiden kuin uusien toimintamallienkin kautta. Ammattikorkeakouluilla voisi olla paljon nykyistä suurempi rooli pk-yritysten työssä tuottamalla soveltavaa ja käytännönläheistä TKI-tuotekehitystä räätälöidysti yritysten tarpeisiin. Pienissäkin yrityksissä tehdään merkittäviä innovaatioita, mutta yritykset eivät aina osaa ottaa ammattikorkeakouluja, yliopistoja tai muita tutkimusorganisaatioita mukaan jatkokehittämään tuotteista tai palveluista tuottavampia ja markkinoitavampia.

Tähän tarpeeseen tähdätään Raahen kampuksella uudella toimintakonseptilla, jossa alueella jo toimivien TK-organisaatioiden tueksi ja avuksi tuodaan yrityspalveluorganisaatioiden osaaminen ja alueen yrityskentän tuntemus. Mallia on jo testattu yritysvierailuilla, joissa Raahen seudun yrityspalvelut on järjestänyt yritysjohdon tapaamisia eri toimialojen yrityksiin. Mukana tapaamisissa on ollut OAMK:n, Oulun yliopiston sekä Raahen seudun Teknologiakeskus Oy:n edustajia. Kaikissa käydyissä kohteissa esille on noussut todellisia kehittämiskohteita ja tarpeita, joihin voidaan tarttua ja näin edistää aktiivisesti alueen yritysten kilpailukykyä.

Tavoitteena on luoda pidemmällä aikavälillä myös uusi osaamiskeskittymä, jossa kaikki uusien innovaatioiden edistämisen avaintoimijat olisivat samalla kampusalueella.

 

Teräkselle uusia ulottuvuuksia

Steelpolis tuotantostudio edustaa osaltaan yhtä osaamiskeskittymän osiota. Raahen seutukunnan tärkein ja työllistävin toimiala on teräs- ja metalliteollisuus. Teollisuuden tarjoamien työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on Raahen kaupungissa lähes 50 %, joten kyse on elinkeinorakenteeltaan hyvin erikoistuneesta alueesta.

Tuotantostudio palvelee alueen yrityksiä ja tutkimuslaitoksia mm. suorittamalla terästen liitettävyystestausta, sillä uusien erikoisterästen osuus tulee jatkossa olemaan erittäin tärkeässä roolissa konepajateollisuudessa. Tuotteiden testaus yritysten omassa tuotannossa on usein kallista ja häiritsee normaalia tuotantoa. Ulkoistamalla testaus tuotantostudioon saadaan tuotteesta selville faktatietoa vakuuttamaan ostajat ja muut yhteistyökumppanit.

Metallin ja ICT:n yhdistäminen on kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeä asia

Yritysten kilpailukyky on jatkuvasti koetuksella ja Suomi etäisenä, harvaan asuttuna maana joutuu rakentamaan kilpailukykynsä yhä kasvavassa määrin erikoistumisen ja tuotantoautomaation hyödyntämisen varaan. ICT:n merkitys yritysten kilpailukyvyn lisäämisessä on yksi avainasioista. Raahen kampus on keskittynyt tuottamaan ICT-ratkaisuja teollisuudelle ja muulle yritystoiminnalle. Sähköinen kaupankäynti, hyvät tarjouslaskentaohjelmat, tuotanto-ohjausjärjestelmät, tuotantoautomaatio jne. ovat esimerkkejä, joilla yritys voi tehostaa toimintaansa ICT-ratkaisujen avulla. Julkisella sektorilla hyvinvointipalvelut vaativat myös merkittävää tuotekehitystä, jolla ikäihmisten määrän kasvun luomaan tarpeeseen voidaan vastata tulevaisuudessa.

Kampus voi toimia laajana koulutus- ja osaamiskeskuksena – kaikki edellä mainitut hyödyt huomioiden, mutta kaupunki harkitsee myös omien koulutuspalvelujen keskittämistä alueelle. Aina historiansa alkuhetkistä saakka Raahen kampus on ollut alueellamme tiedon ja osaamisen lähde. Tätä osaamiskeskittymää pyritään jatkossakin edistämään paitsi yllä kuvatuilla keinoilla ja tavoitteilla, myös hyödyntämällä alueen infrastruktuuria koululaisten tarpeisiin. Raahen kaupunki pohtii osaltaan, kuinka aluetta voitaisiin hyödyntää koulutuksen ja kehittämisen keskittymänä mahdollisimman laajapohjaisesti useita oppilaitostasoja yhdistämällä.

Kirjoittajat

Risto Pietilä, elinkeinojohtaja, Raahen seudun yrityspalvelut, risto.pietila@raahe.fi

Leena Harju, projektikoordinaattori, Raahen seudun yrityspalvelut, leena.harju@raahe.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli