1/2012, Tutkimus ja innovaatiot

Kärjet: ammattikorkeakoulujen parhaat TKI-hankkeet

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- eli TKI-päivillä jaetaan vuosittain palkinnot parhaille ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeille. Vuoden 2011 palkintoraatiin kuuluivat Petteri Ikonen (pj. Laurea amk), Sakari Kainulainen (Diakonia amk), Anne Ilvonen (PKAMK) ja Jukka Sadinmäki (Abloy Oyj).

Vuoden 2011 palkitut ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeet ovat:

Sarjassa ”Työelämää hyödyntävän uuden tiedon tuottaminen”,

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: TULVA – Tulevaisuuden veneala (Ari Haapanen, Mikko Pitkäaho)

Arviointiryhmän lausunto:

Hankkeen ansiona on sen vahva työelämää hyödyntävä ote. Yhteistyön avulla on kehitetty usean toimijaosapuolen voimin venealalle uutta tietoa ja koulutusosaamista. Opiskelijoiden mukana olo on ollut hankkeessa erityisen aktiivista ja tuloksellista. Tulokset ovat olleet hienolla tavalla konkreettisia ja hyödynnettäviä sekä partneriyrityksissä kuin koulutuksessa.

Kunniamaininta
Savonia-ammattikorkeakoulu: HIEHOHOTELLI – Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen -hanke (Maija Suhonen)

Arviointiryhmän lausunto: Hanke on yllätyksellisellä tavalla avaus uudenlaisen palveluliiketoiminnan kehittämiselle. Työssä on kehitetty monipuolinen palvelumalli, joka perustuu vahvaan kehittävään ja tutkimukselliseen otteeseen. Monipuolisuudessaan palvelumalli on ehyt kokonaisuus ja oman alansa huippua. Hankitun tiedon jakamisessa työ on esimerkillinen.

Sarjassa ”Kansainvälistyminen”

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu: PELLETime – Solutions for competitive pellet production in medium-size enterprises (Lasse Okkonen)

Arviointiryhmän lausunto: Hankkeen ansiona on sen ajankohtaisuus sekä vahva liittyminen alueen keskeiseen elinkeinosektoriin, uusiutuvat energiamuodot. Alueellisen elinkeinoelämän ja korkeakoulun TKI-yhteistyö on erinomaisella tavalla vahvistanut koulutuksen aluevaikuttavuutta ja nostanut toiminta-alueen kv-profiilia. Hanke on synnyttänyt uutta alueellista liiketoimintaa, joka on laajentunut kansainväliseksi alan tiedon ja taidon osaamisen ”klusteriksi”.

Sarjassa “Työelämän käytäntöjen kehittäminen”

Savonia-ammattikorkeakoulu: HAMBULANSSI – Liikkuva suunhoitoyksikkö (Kaarina Sirviö)

Arviointiryhmän lausunto: Liikkuva suunhoitoyksikkö on hieno sovellutus lähipalveluiden uudenlaisesta ajattelusta. Hanke on synnyttänyt uudenlaisen palvelukäytänteen, jonka lähtökohtana on ollut palveluiden saatavuus ja asiakaslähtöisyys. Työ on monialaisuudessaan erinomainen esimerkki ja opiskelijoiden tärkeä rooli tuote- ja palvelukehittämisessä on ollut esimerkillistä. Työ vastaa erinomaisesti lähipalvelutarpeen tyydyttämiseen harvaan asutuilla alueilla.

Sarjassa ”Uudet avaukset & innovatiiviset toimintatavat”

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: KopTeri – Korkean teknologian puukuitupohjaisia älytuotteita terveydenhuoltoon (Juhani Pekkola, Sanna Haavisto)

Arviointiryhmän lausunto: Hanke on erinomainen esimerkki rohkeasta, ennakkoluulottomasta ja innovattivisesta tuotekehittämisestä. Laaja ja monialaista asiantuntijaverkostoa hyödyntäen on kehitetty innovatiivisia älytuotteita selkeästi määriteltyihin käyttökonteksteihin. Materiaalien ja kättötapojen sovellutusten rohkeat ja uudet avaukset ovat aikaansa edellä ja lopputuotteina jo osittain patentoituja.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI) on yksi ammattikorkeakoulujen lain mukaisista tehtävistä. TKI on soveltavaa ja sen tulee palvella opetuksen kehittämistä. Toiminnalla on myös merkittävä rooli ammattikorkeakoulujen aluekehitystyössä, ja sen avulla tuetaan lähialueen elinkeinoelämää sekä osaamisen kansainvälistymistä.

Ammattikorkeakoulujen TKI on soveltavaa tutkimusta, joka perustuu käytännön kokemuksen sekä uusimman tiedon ja vahvan osaamisen yhteensovittamiseen. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja ja hankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja asiantuntijaosaamista.

Kärjet-kilpailun järjestäjänä toimii Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajat -verkosto. Tavoitteena on korostaa ja kohottaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tasoa, määrittää osaltaan TKI-toimintaa ja sen laatua, luoda sisältöön perustuvaa ja yhteistä hyvää vahvistavaa kilpailua amkien kesken sekä tuoda näkyvyyttä TKI-toiminnalle.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli