3/2012, Koulutus ja oppiminen, Tutkimus ja innovaatiot

Oppimista mobiililla yhteisöllisesti ja verkottuen

Mobiilin merkitys on siinä, kuinka se muuttaa olemisen tapoja ja sitä kautta organisaatioiden ja yhteiskunnan rakenteita.

Mobiileilla tarkoitetaan lähinnä älypuhelimia ja tablet-laitteita, joilla on helposti pääsy internetiin ja joihin voidaan asentaa lisäsovelluksia. Mobiilioppimisessa käyttäjä on liikkuva. Mobinatiiveiksi kutsutaan 2000-luvun C-sukupolvea. Heille tyypillistä on verkossa tapahtuva sisällön tuottaminen, yhteisöllisyys ja kommunikointi (content, collaboration, communication). Nämä lapset ja nuoret ovat ennakkoluulottomia ja kokeilunhaluisia ja mobiilien käyttöönotto on luontevaa. He bloggaavat, käyttävät Facebookia, pelaavat, hakevat tietoa ja kuuntelevat musiikkia. Pian mobinatiivit siirtyvät opiskelemaan ammattiin, ja meidän pitää kyetä tarjoamaan heille soveltuvia menetelmiä.

Mobiililaitteet opiskelijoiden käytössä

Olemme kahtena syksynä kartoittaneet opiskelijoiden mobiililaitekantaa ja käyttöä (1). Älypuhelin on jo kahdella kolmesta vastaajasta, ja opiskelijoilla on myös tablet-laitteita. Osa opiskelijoista ottaa innolla mobiililaitteita mukaan opetukseen ja heillä on myös paljon ideoita siitä, miten laitteita voi hyödyntää. Vielä vuosi sitten opiskelijoita askarruttivat eniten mobiililaitteiden ja -palveluiden kalleus. Hinnat ovat kuitenkin tulleet alaspäin, yhä monipuolisempia laitteita on tarjolla varsin edullisesti, ja ilmaisten mobiilisovellusten kirjo on laaja. Tämän vuoden kyselyssä opiskelijoita huolestuttivat verkon toimivuus sekä WLAN-verkon kattavuus luokkahuoneiden ulkopuolella. Lisäksi osa opiskelijoista on ajatellut mobiililaitteiden vievän huomion ja häiritsevän opetusta; mobiilioppimisen mahdollisuuksista ei todennäköisesti tiedetä riittävästi. (Kuva: Teemu Korpi)

Työ on mobiilia jo nyt

Yhteisöllinen työskentely on tätä päivää. Työtä tehdään yhä enemmän myös muualla kuin kiinteässä työpisteessä. Mobiililaitteilla ollaan ajasta ja paikasta riippumattomia, jolloin sekä oppiminen että työnteko voi tapahtua siellä, missä se on kokonaisuutta ajatellen järkevintä. Jo nyt kokonaisia opintojaksoja voisi suorittaa mobiililaitteella aina kirjautumisesta oppimisen todentamiseen ja arvioimiseen saakka.

Mobiililaitteita voidaan hyödyntää paikkatiedon sisältäviin tilanteiden tallennukseen ja niihin palaamiseen. Viestinnässä mobiilit ovat aina käden ulottuvilla. Mobiileilla voidaan luoda ohjeita sekä tehdä haastatteluja ja muistiinpanoja. Työvaiheiden seuranta ja palautteen antaminen onnistuu myös kätevästi.

Mobiilikesäkoulussa 2012 (2) osallistujilta, jotka ovat pääosin aktiivisia mobiilikäyttäjiä, kysyttiin heidän mobiilityöskentelystään ja tavoitettavuudestaan. Neljä viidesosaa vastaajista totesi olevansa osittain tai kokonaan mobiilityöntekijöitä, mutta kaksi kolmasosaa rajoittaa tavoitettavuuttaan.

Mobiilityöpajat: vierihoitoa opiskelijoille ja opettajille

Kun opiskelijoille annetaan mahdollisuuksia hyödyntää mobiililaitteita opiskelussa, he saavat osaamista ja näkökulmia, jotka ovat kullanarvoista heidän siirtyessään työelämän palvelukseen. Kivuton siirtyminen mobiiliin vaatii teknistä ohjausta, opastusta, vinkkejä, käytännön esimerkkejä ja tukea laitteiden parhaaseen hyödyntämiseseen. HAMK Biotaloudessa järjestettiin opiskelijoille ja opettajille viime keväänä mobiilityöpajoja. Niissä oli tavoitteena oppia hyödyntämään mobiililaitteita ja niiden keskeisiä sovelluksia. Opiskelijat ja opettajat pääsivät yhdessä oppimaan sosiaalisen median välineiden mobiilikäyttöä sekä viestintää ja tuottamista mobiililaittein. Lisäksi opeteltiin kuvaamista ja videointia, tuotosten muokkausta ja jakamista. Ohjelmassa olivat myös paikkatieto ja siihen liittyvät mobiilisovellukset (kartat, niiden luominen ja reitin tallentaminen). QR-koodien tekeminen ja lukeminen sekä verkkokokousvälineet (Skype, AdobeConnect) tulivat tutuiksi. Loppukeväästä
opettajille tarjottiin omat pajat, joissa työstettiin heidän omia opintojaksojaan mobiileiksi mobiilipedagogisin mallein.
Mobiilikoulutukset jatkuvat – Mobiilityöpajoja ja mobiilimoduleita tarjotaan myös muille tahoille. Koulutuksissa tarjotaan käytännön esimerkkejä mm. mobiilien oppimis- ja ohjausmalleista ja sovellusten käyttöönotosta. Mobiilimoduleista voidaan helposti räätälöidä sopiva kokonaisuus eri organisaatioiden tarpeisiin.

Mobiilit kasvien opiskelussa

HAMK Biotalouden Lepaan yksikössä koulutetaan opiskelijoita maisemasuunnittelun ja puutarha- talouden koulutusohjelmissa.
Näissä kasvien tunnistaminen ja niiden ominaisuuksien sekä kasvupaikkaympäristöjen tunteminen ovat perusta sekä oppimiselle että ammatissa toimimiselle. Lepaalla on pilotoitu mobiileja kasvikierroksia sekä kasvien mobiilitenttiä.
Kasvikierrokset on viety Google maps -karttoihin, ja opiskelijat
voivat mobiililaitteidensa avulla kulkea karttojen perusteella kierroksen opetellen samalla tunnistamaan erilaisia perennoja, pensaita ja puita. Kasveihin on kiinnitetty nimen lisäksi QR-koodit, joiden takaa opiskelija voi hakea lisätietoa kasvista, sen kasvuympäristöstä ja kasvupaikkavaatimuksista. (Kuva: Sari Suomalainen)
Perinteisessä kasvitentissä on luokkatilassa tunnistettu kasvin oksa- ja lehtinäytteitä. Mobiilitentissä opiskelijat tunnistavat tenttikasvikierroksella aidossa puistoympäristössä kasvavia kasveja, joita ei ole merkitty nimi- ja QR-koodikyltein. Vastaukset lähetetään mobiililaitteella opettajalle.
Ensimmäisestä pilotista saatiin niin hyvää palautetta, että mobiilitenttien käyttöä tullaan laajentamaan opetuksessa.
Mobiileilla tarkoitetaan lähinnä älypuhelimia ja tablet-laitteita, joilla on helposti pääsy internetiin ja joihin voidaan asentaa lisäsovelluksia. Tuottaminen on keskeinen osa mobiilioppimista, jolloin tekijänoikeudet tulee huomioida.

Mobiilit viestinnässä

HAMK Biotalouden mobiilityöpajoihin osallistui asiantuntijaviestinnän opintojakso opiskelijoineen. Opintojaksossa oli harjoitustyönä suunnitella ja rakentaa messuosasto Puutarha 2012 -messuille, ja oppijat saivat pajoista lisätietoa mobiilien hyödyntämiseen viestinnässä. Opiskelijat loivat yhteisen Facebook-ryhmän, jota he käyttivät tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. Ryhmässä he jakoivat suunnitelmaehdotuksia ja työstivät niitä. Mobiileja hyödynnettiin Facebookin käytössä, ja niitä käytettiin kuvaamiseen ja videointiin sekä suunnitteluvaiheessa että itse messuilla.
Myös oppilaitoksen henkilökunta hyödyntää viestinnässä mobiileja tuottamalla tiedotteita, kuvia ja ajankohtaisia uutisia sekä sisäisille tiedotuskanaville että yhteisiin ja yksiköiden omiin Facebook- ryhmiin ja blogeihin.

Harjoittelun ohjaus mobiileja hyödyntäen

Moodle-oppimisalustaan liitettävää mobiilikeskusta on hyödynnetty harjoittelun ohjaamisessa. Kesän aikana HAMK Biotalouden opiskelijat ovat hajautuneet ympäri Suomea sekä ulkomaille harjoittelupaikkoihinsa. Moodleen on rakennettu ohjaavat viestit, jotka on ajastettu lähtemään säännöllisesti kesän aikana opiskelijoille. Opiskelijat ovat voineet vastaanottaa ja vastata viesteihin mobiililaitteillaan. Tämä on helpottanut huomattavasti harjoittelua ohjaavan opettajan työtä.

Mobiilit näyttötutkintojen osana

Mobiililaitteita on pilotoitu sekä näyttötutkintoihin valmistautumisessa että itse näytöissä. Opiskelija on voinut tutustua näyttöihin liittyviin ohjeisiin ja materiaaleihin mobiilia hyödyntäen. Itse näyttötilanteessa opiskelija tarvitsee useimmiten molempia käsiään näytön suorittamiseen, joten näytön dokumentointiin (esim. videointiin) tarvitaan toinen henkilö avuksi. Mobiileja voidaan hyödyntää myös ennen näyttöä tapahtuvassa ohjauksessa, esim. maaseudun näyttötutkintopaikkoihin navigoitaessa, tai näyttöjä arvioitaessa.

Tulevaisuus on mobiili

Näyttää siltä, että meneillään on mobiiliuden vallankumous. Mobiilius yhdistettynä sosiaalisen median palveluihin merkitsee verkko-opetuksen seuraavaa vaihetta, jossa opiskelijalla on aito mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa aktiivisena osapuolena. Lisäulottuvuutensa tuovat lisätyn todellisuuden palvelut ja virtuaaliympäristöt, joihin mobiilit linkittyvät. Lisättyä todellisuutta tullaan testamaan älypuistossa, joka rakennetaan HAMK Lepaan puistoympäristöön. 3D-virtuaalinen puimuriympäristö löytyy jo, ja se on rakennettu HAMK Mustialan yksikön näköiseksi!

Mobiilioppimisen malleja ja menetelmiä rakennetaan HAMKin koordinoimassa Mobiilisti-hankkeessa (http://www.mobiilisti.com/), joka kestää vuoden 2013 loppuun. Hankkeen tavoitteena on edistää mobiililaitteiden hyödyntämistä ajasta ja paikasta riippumattomassa opetuksessa ja laajentaa oppimisympäristöä pois luokkahuoneesta. Hankkeessa kehitetään koulutusmalleja, pilotoidaan oppimista, tutkitaan eri teknologioita ja mobiilisovelluksia, järjestetään koulutusta ja muutetaan opetuksen toimintamalleja. Kohderyhmänä ovat toisen ja korkea-asteen opettajat ja opiskelijat. Mobiilisti-hanke koordinoi myös laajaa mobiilioppimisen verkostoa. Hanke toimii osana Aktiivi- verkostoa, ja mukana on useampia osatoteuttajia.

Kirjoittajat

Annika Michelson, lehtori (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), annika.michelson@hamk.fi

Johanna Salmia, projektipäällikkö, (Mobiilisti-hanke, HAMK), johanna.salmia@hamk.fi

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, (HAMK) lotta.linko@hamk.fi

[1] HAMKin opiskelijoiden mobiililaitekysely syksy 2012, keskeneräinen, 104

[2] Mobiilikesäkoulu 2012, Päättäjäfoorumi (mobiilikesakoulu.com)

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli