4/2012, Tutkimus ja innovaatiot, Työelämä

Verkkolehti työelämän ja AMK-toimijoiden yhteisenä foorumina

Valtakunnallinen, ammattikorkeakoulujen yhteinen Amk-lehti/UAS Journal on ilmestynyt nyt kolme vuotta, joskin ensimmäisen vuoden nimellä KeVer-Osaaja. Tuo nimi kertoi lehden taustasta. Amk-lehti/UAS Journal syntyi kahden ammattikorkeakoulukentän aiemman lehden, KeVer- ja Osaaja-verkkolehtien yhdistämisestä. Molemmat lehdet olivat ammattikorkeakoulujen ja OKM:n rahoittamien yhteishankkeiden tuotoksia. Hankerahoituksen n loppumisesta huolimatta ammattikoreakoulujen rehtorineuvosto Arene ry näki tärkeäksi jatkaa verkkojulkaisutoimintaa ammattikorkeakoulujen yhteisellä rahoituksella. Rahoituspäätös tehtiin aluksi kolmeksi vuodeksi eli vuoden 2012 loppuun. Lokakuussa 2012 Arene ry:n hallitus päätti, että UAS Journal jatkaa edelleen toimintaansa ammattikorkeakoulujen keskinäisellä rahoitusmallilla.

KeVer-lehti oli suunnattu ensisijaisesti ammattikorkeakoulutuksen kehittäjille ja tutkijoille. Sen artikkelit käsittelivät pedagogisia, metodologisia ja työelämäyhteistyöhön liittyviä kehittämishankkeita ja tutkimuksia kun taas Osaaja fokusoitui esittelemään työelämäläheisiä ja -lähtöisiä hankkeita, projekteja ja niissä syntyneitä tuloksia yrityksille ja muille työelämän toimijoille. Kahden kohderyhmältään näinkin erilaisen lehden yhdistäminen on ollut haastavaa, mutta jo nyt katsoen tuloksellista. Toimitusneuvoston ja toimituskunnan ohjauksessa on löytynyt malli, joka palvelee molempia yleisöjä. Lukijamäärät ovat jatkuvasti nousussa (linkki Lotan artikkeliin). Oleellista oikeiden lukijoiden tavoittamisessa on teidän jokaisen lukijan ja myös kirjoittajan innostus levittää tietoa lehdestä omille sidosryhmillenne.

UAS Journal on myös Facebookissa, ja julkaisulla kavereita on lähes viisisataa. Tällä hetkellä FB-profiili toimii pääsääntöisesti tiedotuskanavana, mutta esim. lehden artikkeleista käytävät jatkokeskustelut ovat lämpimästi tervetulleita!

Uusi vuosi, uusia tekijöitä

Vuoden 2013 alussa tapahtuu lehden tuottamisessa muutoksia. Vararehtori Riitta Rissanen Savoniasta jatkaa yksin päätoimittajana itse siirryn vastaamaan referee-artikkeleista. Nykyinen toimitussihteeri Lotta Linko Hämeen ammattikorkeakoulusta aloittaa toimittajana. Jatkamme teematoimittajuuskäytäntöä, josta on kertynyt kokemuksia tämän vuoden aikana. Julkaisu tehdään edelleenkin HAMKin viestinnässä.

Vuonna 2013 tarkastelemme lehden kantavaa ajatusta – ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä – erityisesti kampusten horisontista. Millaisilla kampuksilla ammattikorkeakoulut toimivat, miten kampusrakenteilla voidaan tukea työelämäyhteistyön toteutumista jne.

Referee-käytänteet pähkinänkuoressa

Lopuksi muutama sana UAS Journalin referee-käytänteistä (peer review). Jokaisessa lehdessä pyritään julkaisemaan 1-2 tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäynyttä artikkelia. Artikkelit lähetetään suoraan allekirjoittaneelle sähköpostitse. Artikkelin tulee aiheeltaan ankkuroitua ammattikorkeakoulutukseen ja olla mielellään myös työelämän toimijoita kiinnostava. Vertaisarvioijina toimivat ulkopuoliset asiantuntijat, jotka ovat alalla aktiivisesti toimivia, väitelleitä tutkijoita. Arvioijia on aina kaksi. Heidän henkilöllisyytensä salataan artikkelin kirjoittajilta ja kirjoittajien henkilöllisyys arviointivaiheessa vastaavasti arvioijilta. Vertaisarvioijana toimiminen on luottamuksellinen tehtävä, ja myös luottamustehtävä.

Vertaisarvioinnissa tarkistetaan julkaistavaksi tarjotun artikkelin asiasisällön ja tieteellisen merkittävyyden lisäksi myös sen kieliasu sekä varmistetaan, että tekstin rakenne vastaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä (esimerkiksi tekstin tiiviys, kuvien ja taulukoiden selkeys sekä lähdeviitteiden käyttö). Jossain määrin tarkistamista tehdään jo ennen päätöstä siitä, lähetetäänkö artikkeli lehden toimituksesta eteenpäin arvioijille vai onko joitain korjauksia tehtävä jo ennen tätä.

Artikkeliin perehdyttyään asiantuntijat (refereet) kirjoittavat artikkelin tekijälle raportin, jossa määrittelevät artikkeliin tehtävät korjaukset ja suosittelevat joko artikkelin julkaisemista (korjausten jälkeen) tai julkaisematta jättämistä. Nämä raportit toimitetaan artikkelin kirjoittajalle/kirjoittajille. Kun toimitus saa kirjoittajilta korjatun artikkelin ja raportin tehdyistä korjauksista, se julkaistaan. Jos arvioijat ovat edellyttäneet uutta tarkistuskierrosta, se tehdään.
Referee-prosessi kestää UAS Journalissa tavallisesti kolmesta kuuteen kuukautta, joka on varsin kohtuullinen aika verrattaessa moniin kansainvälisiin julkaisuihin. Tämän takaa kattava arvioitsijaverkosto ja arvioitsijoiden sitoutuminen tehtäväänsä. Arvioitsijoita toki tarvitaan aina lisää, joten otan mielelläni vastaan uusia referee-ehdokkaita. Artikkelit voivat olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Tähän asti kaikki arvioitsijat ovat olleet suomalaisia, mutta jatkossa on pyrkimys löytää heitä myös maamme rajojen ulkopuolelta.

Hyvää vuodenvaihdetta ja intoa UAS Journalin edistämiseen niin lukijoina, kirjoittajina kuin tiedon välittäjinä!

Kirjoittaja

Mervi Friman, KT, kehittämispäällikkö, mervi.friman(at)hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli