4/2012, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat, Tutkimus ja innovaatiot

Kunnalliseen päätöksentekoon kansainvälistä osaamista – Local Decision Making -hanke kouluttaa opiskelijoita ja opettajia

Lifelong Learning Programme Erasmus tarjoaa mahdollisuuksia opiskelijoille ja opettajille edistää kansainvälisen työskentelyn taitojaan. Yksi tällainen Erasmus-rahoitteinen hanke on ”Local Decision Making”. Hankkeen koordinaattorina toimii INHOLLAND-ammattikorkeakoulu Rotterdamista, Hollannista.

Kunnallinen päätöksenteko kohtaa tämän päivän eurooppalaisessa yhteiskunnassa lukuisia haasteita, kuten keskittämisen ja yksityistämisen poliittisia ideologioita. Lisäksi suurin osa eurooppalaisista kunnista on rahoitusvaikeuksissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen menot kasvavat koko ajan. Työttömyys lisääntyy. Kunnat ja jopa valtiot ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Kuntapäättäjät ovat vaikeassa tilanteessa miettiessään, mitä palveluja tuotetaan, miten palvelut tuotetaan ja mitkä palvelut rahoitetaan verovaroin tai mitä yksityisestään. Yhteiskunnallisen riskin osuus kasvaa taloudellisten vaikeuksien aikana.

Eurooppalaiset paikallisyhteisöt ovat tulleet viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä monikulttuurisimmiksi. Tämä edellyttää sekä kunnallispolitiikoilta että kuntien virkamiehiltä kykyä työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä. Vaade lähidemokratiasta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta tulee silloin koetukselle. Siksi on tärkeää, että korkeakoulujen opetussuunnitelmat sisältävät vertailevaa tutkimus- ja käytäntötietoa kunnallisesta poliittisesta ja hallinnollisesta päätöksenteosta. Vertailevan tutkimustiedon avulla voidaan löytää uusia malleja ja keinoja ratkoa kunnallispoliittisia, -hallinnollisia ja -taloudellisia kysymyksiä.

Local Decision Making avaa silmiä päätöksentekoon

Tässä esiteltävän Erasmus-rahoitteisen hankkeen avulla mahdollistettiin seitsemän maan opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen osaamisen edistämistä kunnallisesta päätöksenteosta. Ohjelma on kolmivuotinen (2012–2014).

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Saavuttaa parempaa ymmärrystä paikallishallinnon päätöksenteon dynamiikasta
  • Saada vertailevaa tietoa ja ymmärrystä osanottajamaiden institutionaalisista, säädösperusteisista, kulttuurisista ja poliittisista tekijöistä, jotka vaikuttavat kunnalliseen päätöksentekoon
  • Oppia analysoimaan kunnallista päätöksentekoa monikulttuurisista ja monimuotoisista lähtökohdista käsin
  • Ymmärtää vertailevia analyyseja ja käyttää tapaustutkimuksen menetelmiä
  • Ymmärtää palautteen merkityksen poliittiselle ja toiminnalliselle päätöksenteolle
  • Saada lisää tietoisuutta osanottajamaiden kunnalliseen päätöksentekoon sisältyvistä aihealueista, kuten kuntasuunnittelusta, kunnallisesta budjetoinnista, turvallisuudesta, sosiaalisten ongelmien ratkomisesta, terveydenhuollosta jne.
  • Ymmärtää median merkitystä paikallisessa päätöksenteossa
  • Tiedostaa paikallishallinnon toimintaperiaatteet kussakin osanottajamaassa

Hankkeen erityisosaamisen eräs merkittävä tekijä on idän ja lännen välinen keskustelu. Hanke tuo yhteen hyvin erilaisia paikallishallinnollisia toimijoita. Tyypillisesti paikallishallintoon koulutetaan oman maan näkökulmasta ja vielä paikallisista lähtökohdista. Tässä hankkeessa lähtökohtana on monimuotoisuuden ymmärtäminen tulevaisuuden voimavarana. Esim. skotlantilaisella paikallishallinnolla on anglosaksinen perinne kun taas Belgian ja Hollannin paikallishallinnon juuret ovat napoleonilaisessa traditiossa. Suomalaisen paikallishallinnon juuret ovat yhteispohjoismaisessa hyvinvointivaltioajattelussa. Erityisen näkökulman hankkeelle tuovat itäisen Volgan varren paikalliset toimijat Venäjältä.

Pohjatutkimus kotimaassa, tapaaminen vetovastuullisessa yliopistossa

Hankkeen jokaisena vuonna pidetään kahden viikon mittainen intensiivikurssi. Ennen intensiivikurssia opiskelijat tekevät ennalta sovituista, kunnallista päätöksentekoa käsittelevistä aiheista tutkimuksen oman maansa ja oman kuntansa näkökulmista. Intensiivikurssin aikana opiskelijat jakaantuvat monikulttuurisiin ryhmiin. Näissä ryhmissä vertaillaan eri maiden kuntien tilanteita. Lisäksi kunkin maan opettajat luennoivat kunnalliseen päätöksentekoon liittyvistä aihealueista. Hankkeen ensimmäisen vuoden (2012) intensiivikurssi pidettiin Inholland-yliopistossa Rotterdamissa 15.-28.4.2012. Suomesta koulutukseen osallistui kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijat tutkijoina kotimaissaan

Masaryk-yliopiston (Brno, Tšekin tasavalta) opiskelijat tutkivat ääriliikkeitä ja niiden vaikutusta paikalliseen päätöksentekoon. Togliatti-yliopiston (Samaran yliopiston osa, Venäjä) opiskelijat tutkivat kaupunkisuunnittelua. Robert Gordon -yliopiston (Aberdeen, U.K.) opiskelijoiden tutkimus keskittyi median ja kunnallisen päätöksenteon välisiin suhteisiin. Kathon-yliopiston (Korrijk, Belgia) opiskelijoiden tutkimuksen aihealueena oli köyhyys. Humanistis-taloudellisen yliopiston (Lotdz, Puola) opiskelijat käsittelivät tutkimuksessaan nuorison vaikutusmahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon. Inholland-yliopiston (Rotterdam, Hollanti) opiskelijoiden tutkimusaiheena oli kuntalaisten turvallisuus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tutkimuksen kohteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko.

Tilanteemme oli mielenkiintoinen, sillä ryhmässämme kaikki opiskelivat liiketalouden koulutusohjelmassa ilman juurikaan kokemusta ja tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteosta ja siihen liittyvistä asioista. Onneksi innokkaalla asenteella ja lähdemateriaaliin paneutumalla pääsee pitkälle, ja tulosta alkoi syntyä. Myös ohjelmaa varten suunniteltu ”Questionnaire” antoi osviittaa siitä minkälaisen raportin/tutkimuksen ”Local Decision Making”-ohjelma halusi meiltä syntyvän.
– Opiskelija Ville Rusanen

Intensiiviohjelma paikallisesta päätöksenteosta oli hyvä esimerkki siitä, että nuoria kiinnostavat yhteiskunnan tulevaisuus sekä yksilölliset vaikutus- ja parantamis-mahdollisuudet. Tällaisen ohjelman kautta eri maiden nuoret voivat kohdata, kertoa kokemuksistaan kotimaissaan, vertailla toimintamalleja ja lisätä oma tietoisuuttaan muiden tilanteista. Osallistujaryhmille selkenivät paikalliset päätöksenteon mallit.
Meidän ryhmämme pääsi haastattelemaan Joensuun sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Kuosmasta. Aiheeseemme liittyen haastattelimme myös sosiaalipalvelujen johtaja Marjo Lavikaista, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaa, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposta (SDP) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Tuula Parikkaa (KESK). Haastatteluista saimme monipuolista ja hyödyllistä tietoa siitä, kuinka päätöksenteko toteutuu eri tasoilla.
– Opiskelija Taina Hiltunen


Opiskelijoita (pulpettien ääressä) ja opettajat (takarivissä) työn touhussa puolalaisen opiskelijan kuvaamana.

Monikulttuurista ryhmätyötä Rotterdamissa

Rotterdamissa Inholland-yliopistossa opiskelijat jaettiin monikulttuurisiin ryhmiin siten, että kussakin ryhmässä oli vähintään yksi edustaja/maa. Näissä ryhmissä opiskelijat jatkoivat kotimaassaan aloitettujen aihealueiden tutkimusta vertaillen eri maiden käytänteitä ja kokemuksia. Opettajat toimivat omien substanssiosaamisalueittensa mukaisesti monikulttuuristen opiskelijaryhmien ohjaajina. Kaikki työt esiteltiin opettajaraadille. Opettajat arvioivat työt ja valitsivat kolme parasta lopputyötä esitettäväksi Rotterdamin kaupunginvaltuuston edustajille valtuustosalissa. Opiskelija Ville Rusasen vetämä sosiaali- ja terveydenhuollon vertailututkimus oli yksi esitellyistä töistä. Lisäksi valtuustosalissa esiteltiin köyhyyden monimuotoisia kasvoja ja kaupunkisuunnittelua. (Kuva Inholland University of Applied Sciences, Rotterdam. Edyta Pietrzak, 2012)

Ohjelman aikana tutustuimme monipuolisesti Rotterdamiin ja Hollannin tapaan tehdä paikallista päätöksentekoa. Käytännössä tämä merkitsi pitkiä ja täysiä päiviä, mutta tiedon määrä ja vierailtavien kohteiden mielenkiintoisuus (mm. Peace Palace, World Port Centre ja Rotterdamin kaupunginosan hallinto Feijenoordissa) piti ajatukset ja innostukset kohdallaan. Vierailujen ja luentojen avulla annettiin arvokasta tietoa ohjelman aikana tehtävää vertailututkimusta varten.
Vertailututkimusta varten meidät jaettiin kansainvälisiin ryhmiin (jäsen jokaisesta osallistuvasta maasta), ja näiden ryhmien sisällä vertasimme, tutkimme, keskustelimme käytännöistä ja eroista maissamme. Näistä tiedon jyväsistä kokosimme vertailututkimuksen jonka tulokset esittelimme.
– Opiskelija Ville Rusanen

Tulevaisuuden näkymiä

Opettajien, opiskelijoiden ja Rotterdamin kaupungin edustajien mukaan paikalliseen päätöksentekoon vertailevasti paneutuva kurssi oli hyödyllinen ja erittäin tarpeellinen. Hanke jatkuu v. 2013 Masaryk-yliopiston vetovastuulla ja v. 2014 mahdollisesti Robert Gordon -yliopiston vastuulla. Suomessa opiskelijoiden tuottama tutkimus on aiheuttanut runsaasti kiinnostusta kunnallispoliittisten ja -hallinnollisten toimijoiden keskuudessa. Tästä syystä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu tulee myöhemmin julkistamaan joitakin opiskelijatöitä ja opettajien luentoihin perustuvia artikkeleita kirjana. Hankkeen yhteisenä tavoitteena on tuottaa monikulttuurinen, englanninkielinen paikallishallinnon opintosuunnitelma jokaiselle mukana olleelle ammattikorkeakoululle.

”Local Decision Making” -ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen ja paikallista päätöksenteon prosessia syventävä kaksi viikkoa kestävä intensiiviohjelma, jossa aikaa oli myös varattu Rotterdamiin ja kanssa opiskelijoihin tutustumiseen. Kanssaopiskelijat olivat kiinnostuneita aiheesta ja yhteistyö sujui loistavasti. Opettajat olivat ammattitaitoisia ja mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Tapasin mahtavia ihmisiä, joihin pidän yhteyttä vielä tänäkin päivänä. Jos minulta kysyttäisiin lähtisinkö tähän intensiiviohjelmaan uudestaan, niin kiireisestä aikataulusta ja pitkistä päivistä huolimatta vastaukseni olisi ehdottomasti Kyllä!
– Opiskelija Ville Rusanen

Kirjoittaja

Anna Liisa Westman, dosentti, yliopettaja, Liisa.westman(at)pkamk.fi, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli