1/2013, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat, Tutkimus ja innovaatiot

Oppimiskeskus Fellmannia – Yhdessä tekemistä ja kestävää kehitystä Lahdessa

Yhdessä tekemistä ja kestävää kehitystä Lahdessa

Monipuolinen ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö

Oppimiskeskus Fellmannia on Lahden ydinkeskustaan elokuussa 2011 avattu uuden ajan oppimiskeskus, jonka palvelukokonaisuuden muodostavat innovatiiviset oppimisympäristöt, Korkeakoulujen yhteiskirjasto, verkko-opetuksen kehittämis- ja palvelukeskittymä sekä kokous-, kahvila- ja ravintolapalvelut. Lisäksi talossa toimivat Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut, matkailun ala sekä opiskelijayhdistys LAMKO ry. Fellmannia toimii tiedon ja oppimisen kohtaamispaikkana eri koulutusalojen ja -asteiden opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, kaupunkilaisille, seminaari- ja kokousvieraille sekä kaikille tiedontarvitsijoille. Uusi monialainen palvelukonsepti yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK), Lahden yliopistokeskuksen toimijoiden ja Koulutuskeskus Salpauksen opetusten välillä on osoittautunut toimivaksi, joskin haasteelliseksi.

Oppimisen fasiliteettien kehittämisen yhtenä perusnäkemyksenä on oppimisen tapahtuminen rajapinnoissa, jolloin eri koulutusalojen positiivinen törmäyttäminen ja rajojen ylittäminen ovat olennainen osa koko oppimisprosessia. Lahdessa eri alojen kampukset sijaitsevat tällä hetkellä eri puolilla kaupunkia, mikä on osaltaan luonut tarpeen keskustassa sijaitsevalle, aloja yhteen kokoavalle ja helposti saavutettavalle oppimiskeskukselle.

Oppimisympäristöjä mietittäessä ensimmäisenä tulevat yleensä mieleen erilaiset fyysiset ympäristöt ja tilat, siitä huolimatta että opetus ja oppiminen ovat siirtymässä yhä enenevissä määrin verkkoon. Fellmannian toimintakonseptissa onkin huomioitu sekä fyysiset että virtuaaliset oppimisympäristöt, minkä lisäksi eri koulutusalojen opiskelijoita, asiantuntijoita ja työelämän edustajia kootaan yhteen erilaisiin kehittämishankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin. Tämä yhdessä tekemisen kulttuuri on yksi leimallisimmin Fellmanniaa kuvaavia piirteitä, ja se on nostettu tämän kirjoituksen pääteemaksi.

Yhteisöllinen ja yksilöllinen Fellmannia

Fellmannian opetustilat on suunniteltu muunneltaviksi ja moneen taipuviksi. Luokkien kokoa voi muunnella väliseinin, ja ne on varusteltu modernilla teknologialla ja toimivin etäyhteyksin, jolloin samoja tiloja voidaan käyttää niin kontakti- kuin etäopetuksenkin tarpeisiin. Talossa toimivat verkko-opetuspalvelut ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa erilaisia virtuaalikoulutuksia ja etäluentoja: esimerkiksi Helsingin yliopiston avoimet Studia Generalia -luennot välitetään Fellmanniassa suorina lähetyksinä, jolloin kuka tahansa kiinnostunut voi tulla niitä seuraamaan.

Fellmanniassa on panostettu yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen luomalla opiskelijoiden käyttöön tiloja niin pienryhmätyöskentelyyn kuin vapaamuotoisempaan oleskeluun. Asiakkaita kannustetaan käyttämään talosta löytyviä tiloja vapaasti ja luovasti: niinpä talossa näkeekin opiskelijoita, jotka ovat mm. järjestäneet kevyet nojatuolit jonkin ison seinänäytön ympärille ja tekevät sen äärellä ryhmätyötä. Yksi opiskelijoiden suosikkipaikkoja on talvipuutarha Fauna, jonka säkkituolit ja runsas luonnonvalo houkuttelevat niin läppäreiden kanssa työskentelyyn kuin rentoon oleiluunkin. Tilojen monipuolista käyttöä mahdollistaa osaltaan talossa toimiva langaton verkko sekä kirjastokortilla lainattavat läppärit ja iPadit, joiden kanssa voi mennä työskentelemään mihin tahansa talon kuudesta kerroksesta sen mukaan, haluaako työskennellä omassa rauhassaan lukusalissa, kahvikupin äärellä ravintolassa vai isommassa ryhmätyötilassa.

Kuva 1. Talvipuutarha Fauna on opiskelijoiden ahkerassa käytössä (kuva: Matti Halmevuo).

Vapaasti kaikkien käytettävissä olevien tilojen lisäksi talosta löytyy myös 24/7 -tila korkeakoulujen opinnäytetyöntekijöille ja tutkijoille. Hiljaiselle työskentelylle rauhoitettu tila on käytettävissä vuorokauden ympäri. Myös tutkijat on huomioitu: 24/7 -tilassa on vuokrattavana kuusi tutkijanhuonetta.

Kaikissa palveluissa haetaan yhä enemmän mukavuustekijöitä, ja tämä koskee myös oppimisympäristöjä. Fellmanniassa tämä on otettu huomioon mahdollistamalla sekä yhteisöllisyys että oma työrauha ja panostamalla henkilöstön palveluasenteeseen. Mukavuuteen ja viihtymiseen vaikuttaa myös palvelujen toimiminen. Kaiken tulee toimia loppukäyttäjän kannalta mietitysti ja saumatta: asiakkaalle on rinta rinnan tarjolla niin kohtuuhintaista hyvää kahvia kuin huipputasoisia tieto- ja kirjastopalveluja sekä erilaisia ja eri tavoin varustettuja opiskelutiloja. Keskeisiä teemoja ovat oppimismyönteinen ilmapiiri, turvallisuus ja teknologian helppokäyttöisyys.

Yhdessä tekemistä ja oppimista

Fellmannia toimii monialaisena ja kansainvälisenä työharjoittelu- ja työssäoppimisympäristönä eri alojen ja koulutusasteiden opiskelijoille: asiakas- ja aulapalveluissa, Korkeakoulujen yhteiskirjastossa sekä kahvila- ja ravintolapalveluissa on jatkuvasti opiskelijoita harjoittelemassa tulevaa työelämää varten. Tämä on osa edellä mainittua törmäyttämistä: opiskelijat ovat suorassa vuorovaikutuksessa erilaisiin asiakkaisiin ja pääsevät toimimaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa niin kokousvieraiden, opetushenkilöstön kuin toisten opiskelijoidenkin kanssa. Harjoittelupaikkana Fellmannia on osoittautunut vetovoimaiseksi, mistä kertoo opiskelijoiden halu palata suorittamaan talossa muitakin harjoittelujaksoja. Muutamia työharjoittelijoita on myös rekrytoitu taloon harjoittelujakson päätyttyä.

Kuva 2. Työharjoittelija Phat Do ja palvelukoordinaattori Harri Valkeinen toivottavat asiakkaat tervetulleiksi Fellmanniaan (kuva: Matti Halmevuo).

Opiskelijoiden osaaminen ja kädenjälki näkyvät Fellmanniassa muutenkin kuin työharjoittelijoina. Opiskelijoita on ollut mukana alusta lähtien talon suunnittelussa ja toteutuksessa. 1. kerroksen tieto- ja kirjastopalvelujen erikoiskalusteet on suunniteltu AMK-opinnäytetyönä ja toteutettu Koulutuskeskus Salpauksen puualan opiskelijoiden toimesta. LAMKin Taide- ja muotoiluinstituutin opiskelijat ovat suunnitelleet 1. kerroksen sisustuksen sekä suunnitelleet ja toteuttaneet 3.-5. kerrosta koristavat Typografiaseinät. Fellmannian interaktiivinen pohjakartta puolestaan on LAMKin tekniikan alan opiskelijoiden kädenjälkeä. Myös Fellmannian WDC -hankevuoden teemoista on valmistunut tai valmistumassa kaikkiaan neljä AMK-opinnäytetyötä matkailun, liiketalouden ja kulttuurin aloilta.

LAMKin ja Salpauksen eri alojen opiskelijat ovat jatkuvasti mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa, joita viime vuonna toteutettiin kaikkiaan 12. Yksi näistä projekteista oli Salpauksen datanomiopiskelijoiden ylläpitämä Läppäriklinikka, jonka toiminta on sittemmin vakiinnutettu osaksi Fellmannian palvelukokonaisuutta. Läppäriklinikka on oivallinen esimerkki palveluihin ja teknologiaan liittyvästä kokeilutoiminnasta, joka on integroitu kiinteäksi osaksi opiskelijoiden oppimisprosessia: datanomiopiskelijoiden uusittu OPS pilotoidaan Fellmanniassa siten, että läppäriklinikalla on ympäri vuoden kaksi opiskelijaa kerrallaan työssäoppimassa ja opiskelijat myös hoitavat seuraavien perehdyttämisen. Läppäriklinikan toiminnasta voi lukea lisää opiskelijoiden ylläpitämästä blogista.

Fellmannia toimii myös opinnäyte- ja lopputöiden näyteikkunana ja näyttelytilana: viime vuonna talossa järjestettiin 11 näyttelyä, joissa LAMKin ja Salpauksen opiskelijoiden osaaminen ja kädenjälki nousivat esiin. Näyttelyissä on päästy ihailemaan mm. Taideinstituutin opiskelijoiden maalauksia ja Salpauksen eri alojen artesaanien töitä.

Kuva 3. Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituutin toisen vuosikurssin taidenäyttely Fellmannian galleriatilassa (kuva: Matti Halmevuo).

Lopuksi

Palvelujen kehittäminen ja tuottaminen yhteistyössä talon ensisijaisen ja suurimman käyttäjäryhmän eli opiskelijoiden kanssa on Fellmanniassa osoittautunut todelliseksi win-win -toiminnaksi, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Opiskelijoille erilaiset yhteistyöprojektit tarjoavat tilaisuuden näyttää osaamistaan, kerätä työkokemusta ja luoda arvokkaita kontakteja työelämään; projektit myös edesauttavat opiskelijoiden valmistumista. Opiskelijoiden uusin tieto ja osaaminen sekä raikkaat näkemykset puolestaan tuovat arvokkaan lisän TKI-toimintaan kehitettäessä uudenlaisia ja innovatiivisia palveluja. Tavoitteena on, että Fellmannia toimisi testauspaikkana uusille ympäristöä vähemmän kuormittaville palvelukonsepteille, jotka palvelevat opiskelijoita ja kansalaisia laajemminkin.

Fellmannian toimintaa ja palveluja kehitetään jatkuvasti yhdessä talon käyttäjien kanssa. Vuonna 2012 toteutetussa WDC -statushankkeessa talon toimintaa arvioitiin ja kehitettiin käyttäjälähtöisesti työpajoja ja palvelumuotoilua hyödyntäen: mukaan oli kutsuttu opiskelijoita, sidosryhmien edustajia sekä talon omaa henkilöstöä. Hankkeen yhtenä keskeisenä tuloksena on syksyllä 2013 lanseerattava uudenlainen sähköinen ja interaktiivinen palautemalli ”palautepallomeri”, jota on kehitetty yhteistyössä Suomen Muotoilusäätiön ja Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan kanssa. Palautemallin ideana on tarjota helppo ja nopea palautteenantokanava, joka on myös visuaalisesti mielenkiintoinen; lisäksi annettu palaute on reaaliaikaisesti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa. WDC -hanke on dokumentoitu kokonaisuudessaan Fellmannian www-sivustolle ja on sieltä vapaasti kaikkien luettavissa.

FELLMANNIA LUKUINA 2012
kävijämäärä yhteensä 200 000
taloesittelyihin osallistujat 3000
kokoukset ja tapahtumat 900
yhteistyöprojektit (LAMK ja Salpaus) 12
näyttelyt 11
työharjoittelijoiden ja työssäoppijoiden ohjaus (htv) 5

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Fellmannia – tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka www.fellmannia.fi

Blinnikka, S. ja Kiviluoto, J. 2011. Oppimiskeskus Fellmannia. http://pro.phkk.fi/kit/Innovatiiviset%20koulutusorganisaatiot/D306.pdf

Blinnikka, S. ja Kiviluoto, J. 2012. Tieto- ja kirjastopalvelut: korkeakoulukirjastotoiminta Lahdessa ja Lahden ammattikorkeakoulussa. http://www.kreodi.fi/en/3/Kirjastotarinoita/140/TIETO–JA-KIRJASTOPALVELUT-Korkeakoulukirjastotoiminta-Lahdessa-ja-Lahden-ammattikorkeakoulussa.htm

Vartiainen, Anita, 2012. Oppimiskeskus Fellmannia. http://www.kreodi.fi/en/Juhlanumero/Ajankohtaista/106/Oppimiskeskus-Fellmannia.htm

Kirjoittajat

Johanna Kiviluoto, informaatikko, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Tieto- ja kirjastopalvelut, johanna.kiviluoto@phkk.fi

Sirkku Blinnikka, tietopalvelujohtaja, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Tieto- ja kirjastopalvelut, sirkku.blinnikka @phkk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli