4/2013, Kansainvälisyys, Tutkimus ja innovaatiot, Työelämä

OVET-hankkeella vietiin Venäjän ja itäisen Euroopan osaamista työelämän käyttöön

Kolme vuotta kestäneen Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) -hankkeen keskeisiä tavoitteita oli tuottaa työkaluja korkeakoulujen uraohjausta varten, auttaa korkeakouluja luomaan kontakteja työelämään ja kollegoihin toisissa korkeakouluissa sekä
lisäämään korkeakoulujen henkilökunnan tietoa, taitoa ja kiinnostusta opiskelijoiden uraohjaustyöhön. Kaikkien osallistujien toiminnassa Venäjällä on keskeinen sija. Näin ollen tavoitteena oli myös vahvistaa tietoisuutta Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuuteen liittyvistä erityistarpeista sekä monitieteisen alueosaamisen tarjoamista mahdollisuuksista.

Hankkeessa oli mukana joukko ammattikorkeakouluja (Haaga-Helia, Jamk, Kyamk, Saimia, Tamk), Lapin korkeakoulukonserni ja hankkeen päätoteuttajan, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, kautta maan kaikki yliopistot.

Hankkeen toiminnoissa keskeistä oli hyödyntää osallistujien kokemuksia yritysyhteistyöstä ja rakentaa malleja korkeakoulujen ja työnantajien yhteistyöhön. Yhteistyö korkeakoulujen ulkopuolisten tahojen kanssa tuli esille kaikissa hankkeen järjestämissä tapahtumissa, seminaareissa, työelämäfoorumeissa ja asiantuntijapäivillä, joissa esiintyi lukuisa joukko yritysmaailman edustajia keskustelemassa paitsi käytännön työtehtävien vaatimasta osaamisesta myös tulevaisuuden työstä ja sen haasteista koulutukselle.

Hankkeen tilaisuuksissa pohdittiin monipuolisesti alueasiantuntijan erityisosaamista. Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijoiden osaamisprofiili on laaja, usein humanistispainotteinen. Valmistuneet itse pohtivatkin, minkä alan asiantuntijaksi heitä voi kutsua ja miten he voivat asiantuntemustaan hyödyntää yrityksissä ja organisaatioissa.

Tilanne voi olla ongelmallinen niin korkeakoulusta valmistuneen kuin työnantajankin kannalta. Siksi on tärkeää, että korkeakoulussa opinto- ja uraneuvonnasta vastaavat tietävät työelämän vaatimuksista ja että työelämälle kerrotaan, miten valmistunut voi hyödyntää osaamistaan yrityksessä ja miten jo opiskeluvaiheessa voidaan osaamista kehittää yhteisvoimin, esim. erilaisin projektein.

Hankkeen tuloksista on erikseen mainittava yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuoropuhelu. Hanke on erinomainen esimerkki tuloksista, joita saadaan aikaan vilpittömällä mielellä ja avoimella keskustelulla. Miten nuori asiantuntija saa työpaikan, jossa voi hyödyntää osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla? Miten hakutilanteessa osoittaa osaamisensa, kun tutkinto sinänsä ei anna valmiuksia mihinkään ammattiin? Kuinka hankkia tietoa työelämän tarpeista ja vaatimuksista? Näitä pohdittiin yhdessä ja esiin tuli paljon erilaisia ideoita ja uusia mahdollisuuksia. Ennen kaikkea hanke osoitti, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ei ole järkevää korostaa eroja silloin, kun voidaan oppia toisiltaan ja yhteisin toimin löytää uusia toimintatapoja. Hankkeen päätoteuttajan, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, rohkeus, avoimuus ja asiantuntemus loivat pysyvää luottamusta eri korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksiin ja toivat hankkeelle merkittävää näkyvyyttä.

Hankkeessa julkaistiin erittäin käyttökelpoista materiaalia niin korkeakoulujen kuin yritysten ja organisaatioidenkin käyttöön. Ammattikorkeakouluilla on runsaasti kokemusta projektiluonteisesta yritysyhteistyöstä ja tämän työtavan merkitys korostuikin monissa tapahtumissa yhtenä keinona edistää osaamisen siirtymistä yritysten ja koulutuksen välillä.

OVET-hankkeen materiaalit osoitteessa: www.ovethanke.fi/julkaisut.html

Kirjoittaja

Soili Lehto-Kylmänen, lehtori, FM, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, soili.lehto@kyamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli