1/2014, Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys

Satakunnan ammattikorkeakoulu edistää alueen maaseutumatkailuyrittäjyyttä

Satakunnan maaseutumatkailu harppaa eteenpäin uusien hankkeiden avulla

Satakunnan ammattikorkeakoulun uudet hankkeet antavat kaivatun sysäyksen maaseutumatkailuyrittäjyyden ja -yritystoiminnan kehittämiselle maakunnassa. Syyskuussa 2013 ammattikorkeakoulussa käynnistyi kaksi hanketta: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke sekä Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke. Molempia hankkeita rahoittaa Satakunnan ELY-keskus ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Hankkeet pohjautuvat suoraan alueellisiin kehittämistarpeisin, koska maaseutumatkailu on kehittynyt Satakunnassa hitaasti. Ongelmana on yritysten pieni koko ja siitä johtuva harrastelijamainen ote yrittämiseen sekä heikon liikevaihdon seurauksena kannattavuuden puute (Maaseutumatkailun toimialaraportti 2008). Maaseutumatkailuyrittäjyys Satakunnassa perustuu usein perhe- ja pienyrittäjyyteen sekä sivutoimisuuteen. Huomattava osa maaseudulla toimivista matkailuyrityksistä on mikroyrityksiä, jotka työllistävät joko yhden henkilön osa- tai kokoaikaisesti. Resurssipula on suuri: tarvittavaa aikaa ja rahaa toiminnan kehittämiseen on vaikea löytää. Liiketoiminta ei ole useinkaan tarpeeksi suurta lisätyövoiman palkkaamiseksi, ja riittävän toiminnan volyymin saavuttaminen on haasteellista.

Ammattikorkeakoululla rooli yritystoiminnan koordinoidussa kehittämisessä

Satakunnassa matkailutoimijoiden kenttää leimaa sirpaleisuus, eikä maaseutumatkailun yritystoimintaa ole kehitetty koordinoidusti. Laajat yritysverkostot puuttuvat, hanketoimijat eivät tunne toisiaan, eikä maakunnassa ole koko aluetta kattavaa matkailun alueorganisaatiota, joka kokoaisi yrittäjät yhteen. Tämä puolestaan vaikeuttaa pienten, sijainniltaan hajanaisten maaseutumatkailuyritysten toiminnan kehittymistä. Alueen vahvat toimijat keskittyvät markkinoimaan omia vahvuuksiaan keskuksissa (Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020), eikä maaseudulla toimivien matkailuyrittäjien resurssit riitä useinkaan yritystoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Tätä taustaa vasten Satakunnan ammattikorkeakoulu on parhaillaan toteuttamassa Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanketta.

Ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa on maaseutumatkailuyritysten sekä muiden toimijoiden yhteistyön ja tiedonvälityksen koordinointi Satakunnassa. Tämä tapahtuu linkittämällä maaseutumatkailun toimijoita ja heidän toimintaansa yhteen sekä vahvistamalla yhteisiä toimintatapoja. Hankkeessa kootaan eri puolella maakuntaa sijaitsevista maaseutumatkailuyrityksistä ja -toimijoista verkosto sekä tiedotetaan toiminnasta koordinoidusti esimerkiksi kuukausittaisen uutiskirjeen ja facebook-sivujen välityksellä. Yrittäjät tutustuvat toisiinsa myös yhteisten yrityskierrosten ja verkostotapahtumien muodossa.

Yhteisenä kehittämistoimenpiteenä hankkeessa luodaan uusia, verkostomaisia tuotteita. Tuotekehityksen tavoitteena on nostaa esiin satakuntalaisen maaseudun vetovoimatekijöitä ja koota erilaisiin asiakastarpeisiin soveltuvia, yritysten yhdessä tuottamia tuotepaketteja. Lisäksi yrittäjien kanssa luodaan maakuntaan koko alueen kattavia matkailureittejä. Hankkeessa tarkastellaan myös yritystoiminnan kannattavuutta, ja pohditaan keinoja kannattavuuden parantamiseksi.

Green Care -yrittäjyys tuo potkua maaseudulle

Maaseudun pienten yritysten ja eritoten maatilan sivunelinkeinojen monipuolistuminen lepää pitkälti palvelualojen ympärillä, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita kannattavaan yritystoimintaan (Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020). Maaseutumatkailussa toiminnan ympärivuotisuuden tavoite edellyttääkin uudenlaisia yrittäjyyden muotoja ja kokeiluja. Yritysten on löydettävä omat erikoisosaamisalansa ja asiakkaansa, joita varten voidaan räätälöidä sopivat tuotekokonaisuudet (Maaseutumatkailun toimialaraportti 2008).

Green Care on uusi yrittäjyyden muoto, joka tarjoaa toimeentulomahdollisuuksia maaseutumatkailuyrityksille. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua (Green Care Finland ry). Green Care sisältää monia luontolähtöisiä menetelmiä, joita käytetään vastuullisesti, tavoitteellisesti ja ammatillisesti hyvinvoinnin edistämiseksi. Green Care -yritystoiminta voidaan jakaa kahdeksi osa-alueeksi: vihreäksi voimaksi ja virkistykseksi sekä vihreäksi hoivaksi. Green Care -matkailuyrittäjä kehittää vihreän voiman ja virkistyksen palveluja.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on meneillään Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke, joka on herättänyt yrittäjissä sekä muissa alueen toimijoissa suurta kiinnostusta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa jo olemassa oleva Green Care -yritystoiminta Satakunnassa, sen luontaiset mahdollisuudet ja painopistealueet sekä levittää tietoa aiheesta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, mitä lisäarvoa Green Care -yritystoiminta voisi tuoda erityisesti maaseutumatkailuyrittäjille Satakunnassa.

Green Care -matkailu tuo yrittäjälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Satakuntalaiselle maaseutumatkailuyrittäjälle Green Care -matkailu tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan täydentämiseksi ja uusien asiakasryhmien palvelemiseksi. Samalla Green Care -matkailu edistää maaseudulla toimivien pienten yritysten kannattavuutta, sillä asiakasryhmät käyttävät yritysten palveluja myös sesongin ulkopuolella. Green Care -matkailuyrittäjän tarjontaan kuuluu erilaisia työhyvinvointi- sekä luonto- ja elämyspalveluja kuten luontoretkiä tai hiljaisuuden ja rauhoittumisen kokemista, koska asiakkaiden tarve palautua kiireisestä arjesta tapahtuu luonnon elvyttävyyden avulla.

Satakunnassa on jo muutamia Green Care -matkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat olemassa olevan palvelutarjontansa yhteydessä Green Care -palveluja. Kurkikorven varamummola tarjoaa majoituspalveluiden lisäksi teemallisia metsäreittejä ja Siikluoma Oy virkistyspäiviä. Lisäksi löytyy erilaisia luonnon elvyttävyyteen perustuvia ohjelmapalveluita ja hiljentymisretriittejä. Esimerkiksi Green Care -saunahoitoa on tarkasteltu Lapissa (Koukkula 2012), mutta suomalaisen saunan ja siihen liitettävien hoitojen mahdollisuudet odottavat vielä satakuntalaisten Green Care -matkailuyrittäjien ammattimaista hyödyntämistä.

Green Care -matkailu on kuitenkin vasta kehittymässä Satakunnassa. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, samoin liiketoimintaosaamisen kehittäminen on siten välttämätöntä, jotta Green Care -matkailu vakiintuisi ja siitä kehittyisi ammattimaista, ympärivuotista toimintaa, joka tuo matkailutuloja Satakuntaan. Koska verkostomainen toimintatapa tuo pienyrittäjälle lisää resursseja ja mahdollistaa liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen yhdessä, Green Care -yritysverkoston kokoaminen tulee siten olemaan luonnollinen osa hanketta.

Matkailun kehittäminen Satakunnassa on kokonaisuudessaan myötätuulessa. Satakunnassa matkailualan liikevaihdon ja työllisyyden keskimääräinen kasvu on merkittävää. On jopa väläytelty matkailun tuovan helpotusta maakunnan työllisyyteen teollisuuden vähenevien työpaikkojen myötä. Matkailuyrittäjyyden ja -yritystoiminnan kehittämisellä on siten myös yksittäistä yritystä ja sen asiakkaita tärkeämpi merkitys.  Paikallinen ammattikorkeakoulu on tärkeä lenkki tässä kehittämistyössä.

Kirjoittajat

Sanna-Mari Renfors, lehtori, FT, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sanna-mari.renfors@samk.fi

Jaana Ruoho, lehtori, KTM, Satakunnan ammattikorkeakoulu, jaana.ruoho@samk.fi

Green Care Finland ry. Mitä on Green Care? http://www.gcfinland.fi/MitaOnGreenCarePaavalikko;jsessionid=3B0F6C24289B59896415FC1F786BDF9D  [Luettu 4.1.2014]

Koukkula, R. (2012). Saunomisesta vihreää voimaa. Teoksessa H. Jankkila (toim.) Green Care – hyvinvointia pohjoisen luonnosta. https://arkki.ramk.fi/RAMK/julkaisutoiminta/Julkaisut/RAMK%20C%2030%20Green%20Care%20hyvinvointia%20pohjoisen%20luonnosta.pdf [Luettu 25.1.2014]

Maaseutumatkailun toimialaraportti 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriö. http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/646/Maaseutumatkailu_2008_netti.pdf [Luettu 4.1.2014]

Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020. Satakunnan ELY-keskus. http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58383/Strategia_web.pdf/21f34cf5-cda6-4a05-a1e1-783eacc79688 [Luettu 20.12.2013]

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli